Аналітична хімія

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Іспит
49Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Дубенська Л. О.ХМХ-21, ХМХ-22
432доцент Тимошук О. С.ХМХ-21, ХМХ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396ХМХ-21доцент Дубенська Л. О., доцент Ломницька Я. Ф.
ХМХ-22доцент Коркуна О. Я., Ридчук П. В.
496ХМХ-21доцент Стельмахович Б. М., доцент Тимошук О. С.
ХМХ-22доцент Коркуна О. Я., Ридчук П. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ХМХ-21доцент Дубенська Л. О.
ХМХ-22доцент Дубенська Л. О.
416ХМХ-21доцент Тимошук О. С.
ХМХ-22доцент Тимошук О. С.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні методи якісного та кількісного аналізу, в тому числі інструментальні. Метою і завданням навчальної дисципліни “Аналітична хімія” є формування у студентів цілісної системи знань з аналітичної хімії, засвоєння принципів методів аналізу, використання аналітичних реагентів і аналітичних реакцій; формування навичок практичного застосування цих методів, вироблення уявлень про роль та місце кожного методу аналізу, критеріїв вибору методів аналізу певних об’єктів; підготовка до самостійного виконання операцій хімічного аналізу.

Результати навчання:

знати: 

правила техніки роботи в аналітичній лабораторії; основи якісного аналізу (якісні реакції на катіони та аніони, способи усунення впливу сторонніх іонів, способи розділення іонів у розчині за їх якісного виявлення); основи титриметричного аналізу (протолітометрія, комплексометрія, редоксиметрія, методи осадження; пряме та непряме тирування); основи гравіметричного аналізу; головні інструментальні методи аналізу (методи молекулярної та атомної спектроскопії, основні засади та поняття кінетичних методів аналізу, основи потенціометрії, кондуктометрії, кулонометрії, основи класичної полярографії та різновиди методу вольтамперометрїї); особливості пробопідготовки та вибору методу аналізу; способи знаходження концентрації речовини; способи визначення фізико-хімічних та аналітичних констант; статистичне опрацювання результатів аналізу;

вміти:

виконувати правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії з їдкими речовинами, токсичними металами, неметалами та їх сполуками, органічними розчинниками, газами, електричними приладами; працювати з хімічними реактивами, посудом та обладнанням; виконувати основні хімічні операції (розчинення, фільтрування, нагрівання, випаровування, кристалізація, переосадження тощо); раціонально використовувати лабораторне обладнання та нескладну апаратуру; готувати розчини заданої концентрації і визначати концентрацію розчинів; виконувати аналіз та опрацювання результатів аналітичних визначень; користуючись таблицями стандартних термодинамічних величин, обчислювати константи рівноваги, оцінювати умови та можливості перебігу хімічних реакцій; користуючись стандартними методиками, виконувати в лабораторних умовах елементний (якісний та кількісний) та функціональний аналіз неорганічних, органічних та координаційних сполук; виконувати якісне визначення катіонів та аніонів у розчині, який містить інші іони, що заважають визначенню, використовуючи методи розділення; користуючись стандартними методиками, визначати в лабораторних умовах елементи методами гравіметрії і титриметрії; визначати елементи методами емісійного спектрального та атомно-адсорбційного аналізу; вибирати реагент для фотометричних визначень; виконувати прямі визначення інструментальними методами аналізу і титрування з фотометричною, потенціометричною, амперометричною, кондуктометричною детекцією кінцевої точки титрування; оцінювати можливості препаративних та інструментальних методів аналізу щодо розв’язування конкретних аналітичних задач, вибирати метод аналізу неорганічних, органічних, елементоорганічних, високомолекулярних сполук, а також технологічних або природних об’єктів; виконувати відбір проб та пробопідготовку різноманітних об’єктів аналізу; працювати з нескладною аналітичною документацією; розв’язувати типові розрахункові задачі.

Матеріали

Пам’ятка для вивчення якісних реакцій

Рівновага в гомогенній системі (розв’язування задач)

Критерії оцінювання і рекомендована література (ІІІ семестр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму