Напрями досліджень

На хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка офіційно затверджені наказом Міністерства освіти України “Про підсумки акредитації вузів України“ №186 від 17.06.94, № 229 від 13.07.94, № 278 від 3.10.94 дві наукові школи, а саме: “Кристалохімія” – на кафедрі неорганічної хімії (керівник – член-кореспондент НАН України, д-р хім. наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Гладишевський Р.Є.) та “Фізико-хімія полімерів” на кафедрі фізичної та колоїдної хімії (керівник – д-р хім. наук, професор завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Решетняк О.В.).

 “Кристалохімія інтерметалічних сполук”

У 2018 році на кафедрі неорганічної хімії працювали 48 науковців, з них 1 член-кореспондент НАН України, 3 доктори і 29 кандидатів наук, 11 аспірантів; співробітники виконували 4 держбюджетні науково-дослідні теми та 2 міжнародні ґранти. Відповідно до наказу МОН України № 444 від 02.05.2018 р. засновано Центр колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук”. Виконання тем забезпечили 23 штатні співробітники науково-дослідної частини: 4 провідних, 9 старших, 5 наукових співробітників і 5 молодших наукових співробітників. Один науково-педагогічний і 4 наукові працівники кафедри отримали відповідно вчені звання доцент і старший дослідник. Вчені кафедри за час існування наукової школи зробили вагомий внесок у розвиток неорганічної хімії, кристалохімії, матеріалознавства. При кафедрі успішно функціонують докторантура та аспірантура, до наукової роботи залучаються студенти. Доробок кафедри в галузі кристалохімії інтерметалічних сполук становить 20% світових досягнень.

За звітний період вийшли з друку 2 наукові монографії (у видавництві Elsevier, м. Амстердам, Нідерланди), 2 навчальні посібники, опубліковано 100 статей (з них 40 у виданнях, які мають імпакт-фактор) та тези 96 доповідей на наукових конференціях (з них тези 62 доповідей на міжнародних конференціях), одержано 3 патенти України, подано 2 заявки на патенти України. Видано 2 номери міжнародного наукового журналу “Хімія металів і сплавів – Chemistry of Metals and Alloys”. Працівники кафедри організували та провели IV Науково-методичну конференцію “Сучасні тенденції навчання хімії”, Всеукраїнський конкурс юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського “Кристали: кольори та світло”. На кафедрі відбулося 18 наукових семінарів; доповідачами з інших установ були 15 науковців, з них 11 – фахівці з-закордону. Співробітники кафедри неорганічної хімії проводять спільні дослідження з вченими 17 університетів, галузевих інститутів і наукових організацій України та 49 закордонними науковими центрами (з 18 країн світу). На кафедрі виконано та захищено докторську дисертаційну роботу та 3 кандидатські дисертаційні роботи.

“Фізико-хімія полімерів”

В наукових дослідженнях протягом 2018 року брали участь 4 доктори наук (всі – професори), 9 кандидатів наук (з них 5 доцентів, 1 ст. наук. співробітник, 1 мол. наук. співробітник, 1 докторант, 1 інженер, 1 Ph. D. (старш. наук. співробітник) та 10 науковців без наукового ступеня (1 старш. наук. співробітник, 1 наук. співробітник, 4 мол. наук. співробітники, 1 завідувач лабораторії, 2 інженери); в аспірантурі при кафедрі протягом року навчався 1 аспірант.

За результатами проведених досліджень у звітному році опубліковано 68 статей та 71 тези доповідей на наукових конференціях різного рівня, отримано 3 патенти України на корисну модель та 1 патент на винахід. Працівники кафедри спільно з кафедрою аналітичної хімії організували та провели VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю Національної академії наук України (Львів, 4–7 червня 2018 р.). Співробітники кафедри проводять спільні дослідження з вченими 18 університетів, галузевих інститутів і наукових організацій України та 18 закордонними науковими центрами (з 10 країн світу).

На кафедрі органічної хімії формується наукова школа «Хімія гетероциклів». Науковий керівник – професор, доктор хімічних наук, М.Д. Обушак, а на кафедрі аналітичної хімії – «Створення нових аналітів». Науковий керівник – професор, доктор хімічних наук, Я.М. Каличак