Ридчук Петро Васильович

Посада: доцент кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-40-47

Електронна пошта: petro.rydchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Застосування органічних реагентів у вольтамперометричному аналізі.

Курси

Публікації

Співавтор 40 наукових праць та навчально-методичного посібника “Методи розділення та концентрування речовин в аналізі” (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України). Окремі публікації:

 1. Smolinska M. Development and validation of the simple and sensitive spectrophotometric method of sulphanilamides determination with 4-(2-thiazolylazo)-resorcinol in veterinary preparations / M. Smolinska, O. Korkuna, T. Vrublevska, P. Rydchuk, G. Teslyar // Open Chem. – 2015. – No 13. – P. 1254-1268. – DOI: 10.1515/chem-2015-0139.
 2. Tupys A. Spectrophotometric investigation of Cu(II) ions interaction with 1-(5-benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol / A. Tupys, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry & Chemical Technology. Chemistry. – 2016. – Vol. 10, No 1. – P. 19-25.
 3. Rydchuk P. Voltammetric Determination of Rhodium by Means of Furan-Oxime Derivatives in Industrial Samples with Considerable Content of Palladium / P. Rydchuk, O. Gritchenko, D. Semenyshyn, O. Tymoshuk // Chemistry & Chemical Technology. Chemistry. – 2011. – Vol. 5, No. 3. – P. 249-253.
 4. Тупис А.М. Застосування 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу в екстракційно-фотометричному аналізі вмісту  основних забруднювачів ґрунту (міді, цинку, кадмію і свинцю) / А.М. Тупис, О.С. Тимошук, П.В. Ридчук // Методы и объекты хим. анализа. – 2015. – Т.10, №2. – С. 80-88.
 5. Коркуна О. Вольтамперометричне визначення сульфадиметоксину за допомогою моноазобарвника тропеоліну О / О. Коркуна, П. Ридчук, Т. Врублевська, М. Смолінська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч.1 – С. 174-187.
 6. Ридчук П. Вольтамперметричне визначення Pd(II) із застосуванням хлорфеніл-фуран-2-карбальдегідоксимів / П. Ридчук, О. Тимошук, М. Ханас // Вісн. Львів.ун-ту.Серія хім. – 2015. – №56. Ч.1. – С. 203-209.
 7. Lozynska L. Spectrophotometric method for palladium determination using
  5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one and application to the analysis of intermetallides / L. Lozynska, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry of Metals and Alloys. – 2014. – Vol. 7, N. 1/2. – P. 119-122.
 8. Ридчук П. Вольтамперометричне визначення Pd(II) з використанням 5-(2-хлорфеніл)-фуран-2-карбальдегідоксиму / П. Ридчук, О. Кондратєва, О. Тимошук, Д. Семенишин // Вісн. Львів.ун-ту.Серія хім. – 2014. – №55. Ч.1. – С. 283-292.
 9. Грітченко О. Вольтамперометрія 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму / О. Грітченко, О. Тимошук, П. Ридчук, Д. Семенишин // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч 1. – С. 187-192.
 10. Пат. 101201, МПК51 G01N 27/26 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення сульфадиметоксину / Коркуна О.Я., Ридчук П.В., Врублевська Т.Я., Смолінська М.Я. Заявка № u201503222 від 06.04.2015. Опубл. 25.08.2015. Бюл. №.16. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка (pdf).
 11. Пат. 101952, МПК51 (2015.10) G01N 31/16 (2006.01) G01N 27/00 (2006.01) C01G 55/00 (2006.01). Спосіб визначення родію в розчинах малих концентрацій / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Харчук Р.В. Заявка u201503219 від 06.04.2015. Опубл. 12.10.2015. Бюл. №.19. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка (pdf).
 12. Ридчук П.В. Вольтамперометричне визначення родію(ІІІ) з використанням саліцилового жовтого / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук // Методы и объекты хим. анализа. – 2011. – Т.6, №2. – С. 103-109.
 13. Ридчук П.В. Вольтамперометрія родію(ІІІ) в присутності алізаринового жовтого ЖЖ / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук // Вопросы химии и хим. технологии. – 2011. – № 1. – С. 85-89.
 14. Тимошук О. Вольтамперометрія барвників трифенілметанового ряду: еріохромціаніну R, хромазуролу S, ксиленолового оранжевого / О. Тимошук, Р. Харчук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 203-210.

Нагороди

Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам (2015 р.).

Методичні матеріали

1. Врублевська Т.Я. Методи розділення та концентрування речовин в аналізі: навч.-метод. посіб. / Т.Я. Врублевська, П.В. Ридчук, О.С. Тимошук. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 336 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11/7274 від 04.08.2011 р.).

2. Врублевська Т.Я. Методичні вказавки до самостійної роботи з курсу “Методи розділення та концентрування в аналізі”: метод. посібник / Т.Я. Врублевська, П.В. Ридчук, О.С. Тимошук. – Малий вид. центр фіз. та хім. ф-тів ЛНУ ім. І. Франка, 2012.– 40 с.

Розклад