Шпирка Зіновія Михайлівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: zinoviya.shpyrka@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних систем
 • кристалохімія інтерметалічних сполук рідкісноземельних металів

Курси

Публікації

Вибрані наукові публікації:

 1. Shpyrka Z.  Peculiarities of the components in the systems of the rare earth metals and germanium / Shpyrka Z. , Bodak O. I., Mokra I. R // J. Alloys Сompd. ‒ 1997. ‒ Vol. 247. ‒ P. 217–222. (https://doi.org/10.1016/S0925-8388(96)02589-3).
 2. Шпирка З. Дослідження перетинів DyGe2RGe2, де R‒Y, Gd, Tb, Ho, Er, Tm, Lu / З. Шпирка, Л. Драб // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2008. ‒ Вип.49. ‒ С. 98-102.
 3. Стародуб П. Організація самостійної роботи студентів відповідно до вимог Болонського процессу / П. Стародуб,
  З. Шпирка // Вісник Львів. ун-ту. Серія пед. – 2010. – Вип. 26. – С. 85–92.
 4. Shpyrka Z. Crystal structure of new ternary Gd0.47Lu0.53Ge1.85 compound / Shpyrka, V. Pavlyuk, B. Rozdzynska-Kielbik // Coll. Abst. XII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. Lviv, – 2013. – P.115.
 5. Лучит Л. Дослідження перерізів GdSi2RGe2 (R ‒ Tm, Dy) / Л. Лучит, Н. Герман,  З. Шпирка, // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Вип. 56. – С. 72–79.
 6. Лучит Л. Перерізи GdSi1,5RGe1,5 (R–Tm, Dy) / Л. Лучит, Н. Герман, З. Шпирка, Р. Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57. – С. 34–44.
 7. Kravets O. The crystal structure of a new ternary indide Pr11Ge21In4.79 / O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, Z. Shpyrka,
  V. Hlukhyy, V. Zaremba // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 1/2. – P. 54–60.
 8. Шпирка З. Взаємозв’язки в хімії та біології як основа інтеграції методик їхнього викладання / З. Шпирка // Зб. наук. праць інтернет-конф. “Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика ”. Вінниця, – 2016. –Вип. 2. – С. 75-78.
 9. Fedyna L. О. Isotermal section of the phase diagram and crystal structures of theckmpounds in the ternary system Tm–Cu–Sb at 870 K / L. О. Fedyna, A. O. Fedorchuk, V. M. Mykhalichko, Z. M. Shpyrka, M. F. Fedyna //  Solid State Scie. – 2017. – Vol. 69. – P. 7-12. (https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2017.05.003).
 10. Шпирка З. Уточнення фазових рівноваг та кристалічної структури сполук у системі Sc–Ce–Ge / З. Шпирка, В. Гренюх,
  Н. Герман, В. Павлюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58. – С. 93-101.
 11. Кравчук О. Дослідження квазібінарного перерізу  SmGe2-LuGe/  О. Кравчук, З. Шпирка,Н. Герман, В. Павлюк //Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. – 2017. – Вип. 59.Ч. 1. – С. 83-89.  (https://doi.org/10.30970/vch.5901.083)
 12. Shpyrka Z. The isothermal Section of the Phase Diagram of Dy-Sm-Ge Ternary System at 873 K / Shpyrka Z., Kluziak K., Rożdżyńska-Kiełbik B., Stetskiv A., Pavlyuk V. //Journal of Phase Equilibria and Diffusion. – 2018. – Vol.39. – Р. 750-765. (https://doi.org/10.1007/s11669-018-0665-9)
 13. Шпирка З. Рентгеноструктурне дослідження сплавів на перерізах RGe2–LuGe2 (R – Pr, Nd) та SmGe2R′Ge2 (R′ – Gd, Tb, Ho, Er, Tm) / З. Шпирка, Ю. Чех, О. Юзів, Н. Герман, Р. Серкіз, В. Павлюк // Вісник  Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. – Ч. 1. – С. 64–72. (https://doi.org/10.30970/vch.6001.064)
 14. Шпирка З. Електронна структура та спектроскопічні властивості сполук RScGe (R− Сe, Sm, Eu) / З. Шпирка, А. Іванушко, І. Щерба // Зб. наук. праць XVI наук. конф. ”Львівські хімічні читання–2019”. Львів, 2019. – С. Н38.
 15. Шпирка З. Слово про ювіляра – Гладишевський Роман Євгенович / З. Шпирка // Вісник  Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. – Ч. 1. – С. 234–237. (https://doi.org/10.30970/vch.6001.234)

Навчальні посібники:

 1. Коник М. Б. Неорганічна хімія (робоча програма, лабораторні роботи, задачі, вправи) для студентів першого курсу біологічного та геологічного відділень Природничого колледжу / М. Б. Коник, З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. Львів. – 2004. – 98 с.
 2. Стародуб П. К.  Перевір себе. Загальна хімія в задачах / П. К. Стародуб, З. М. Шпирка, Н. М. Муць, Г. П. Ничипорук. Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. За редакцією д.х.н., проф. Гладишевського Р. Є. // Львів, ТОВ Поліграфія. – 2009. – 216 с.
 3. Стародуб П. К.   Перевір себе 2. Неорганічна хімія в задачах. / П. К. Стародуб, З. М. Шпирка, Н. М. Муць, Г. П. Ничипорук / Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. За редакцією д.х.н., проф. Гладишевського Р. Є. // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 220 с.
 4. Котур Б. Я. Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем. Лабораторий практикум / Б. Я. Котур, З. М. Шпирка,
  Г. П. Ничипорук, О. Я. Зелінська // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 104 с.
 5. Шпирка З. М. Методика викладання хімії. Практикум / За редакцією член-кореспондента НАН України, професора
  Р. Є. Гладишевського // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018, – 190 с.

Біографія

Народилася 28 грудня 1957 року у м. Львів. Хімік, кандидат хімічних наук (1990). Тема дисертації:  “Фазові рівноваги, кристалічна структура і фізичні властивості сполук в потрійних системах {Y, La, Gd, Lu}–Ce–Ge і {Y, Ce, Nd, Dy}–Sc–Ge”.

На кафедрі неорганічної хімії працює з 1975 року на посаді техніка, лаборанта та інженера науково-дослідної частини.

У 1981 році закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

З 1986 по 1990 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії Львівського державного університету імені І. Франка та працювала на посаді молодшого наукового співробітника. Після захисту кандидатської дисертації працювала науковим співробітником та старшим науковим співробітником науково-дослідної частини і за сумісництвом ‒  асистентом кафедри неорганічної хімії.

З березня 1999 року ‒ асистент кафедри неорганічної хімії.

З 2002 р. ‒ доцент кафедри неорганічної хімії.

У 2004 р. ‒ присвоєно вчене звання доцент.

Список науково-методичних праць ‒ 60 статей, тез 85 доповідей. Автор та співавтор 2 практикумів, співавтор 3 навчальних посібників та 14 методичних  рекомендацій.

Член редакційної колегії, відповідальний секретар та відповідальна за випуск Вісника Львівського університету. Серія хімічна (з 1998 року), включеного до переліку наукових фахових видань України.

Член Наукового товариства імені Шевченка.

Член міжнародної спілки кристалографів.

Член оргкомітету I та II Науково-методичної конференції “Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах”, м. Львів (2015, 2016 р.р.).

Член оргкомітету III, IV  та V Науково- методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, м. Львів (2017, 2018, 2019 р.р.).

Член предметно- методичної комісії Всеукраїнської олімпіади Львівського національного університету імені Івана Франка з хімії (2017, 2018, 2019 р.р.).

Член журі Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського (з 2010 р.).

Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН м. Львів (2013-2015 р.р.)

Член журі IV етапу LII Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, м. Львів (2015 р.)

Член журі І етапу ХХІІІ Всеукраїнського турніру юних хіміків, м. Львів (2013-2015 р.р.)

Член журі Інтернет-турніру з хімії “Відкрита природнича демонстрація”, м. Львів (2012-14 р.р.).

Керівник секції “Запровадження технологій із відновлюваної енергетики та енергоефективності у промисловості та життєвому секторі” Міжнародної учнівської науково-практичної конференції “Україна очима молодих”, м. Львів (2014, 2017 р.р.)

Щорічно читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття для учнів Львівської обласної МАН.

Нагороди

 1. Нагороджена грамотою директора департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за активну участь в організації та проведенні практичного туру IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.
 2. Нагороджена грамотою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та значні здобутки у науково-педагогічній діяльності.
 3. Нагороджена грамотою департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на обласних, всеукраїнських конкурсах захисту науково-дослідних робіт та підтримку обдарованої  учнівської молоді.
 4. Нагороджена грамотою Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за багатолітню сумлінну працю і високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців та з нагоди ювілейного дня народження.
 5. Нагороджена грамотою президента НАН України і президента Малої академії наук України за високопрофесійну та активну участь у роботі журі всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського.

Методичні матеріали

Методичні вказівки:

 1. Шпирка З. М. / Робоча програма та методичні вказівки з курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів I курсу геологічного факультету заочного навчання / З. М. Шпирка, П. К. Стародуб // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2000. ‒ 10 с.
 2. Шпирка З. М. / Робоча програма та методичні вказівки з курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів I курсу геологічного факультету, спеціальність “Геологія”./ З. М. Шпирка, П. К. Стародуб // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2000. ‒ 16 с.
 3. Шпирка З. М.  Методичні вказівки до вивчення курсу “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету / З. М. Шпирка, І. Р. Мокра, О. І. Бодак //Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2002. ‒ 27 с.
 4. Стородуб П. К. Робоча програма та методичні вказівки з курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів I курсу геологічного факультету заочного навчання / П. К. Стородуб, М. Б. Коник, З. М. Шпирка  // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2005. ‒ 11 с.
 5. Шпирка З. М.  Методичні матеріали до вивчення курсу “Методика викладання хімії” для студентів заочної форми навчання біологічного факультету / З. М. Шпирка, І. Р. Мокра, О. І. Бодак //Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2006. ‒ 50 с.
 6. Павлюк В. В. Робоча програма та плани лабораторного практикуму з курсу “Неорганічна хімія” для студентів 1-го курсу біологічного факультету./ В. В. Павлюк, З. М. Шпирка  // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2006. ‒ 16 с.
 7. Стуродуб П. К. Методичні матеріали до вивчення курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів заочної форми навчання геологічного факультету (напрям 40103 “Геологія”) / П. К. Стуродуб, Н. М. Муць, З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2008. ‒ 73 с.
 8. Шпирка З.М. Робоча програма навчальної дисципліни та методичні матеріали до вивчення курсу “Методика викладання хіміїˮ для студентів гуманітарно-природничого факультету Інституту післядипломної освіти / З.М. Шпирка // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 55 с.
 9. Шпирка З.М. Програма і методичні матеріали до педагогічної практики студентів-магістрів хімічного факультету / З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 45 с.
 10. Шпирка З. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Фізико-хімічний аналіз (діаграми стану)ˮ для студентів хімічного факультету / З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 27 с.
 11. Павлюк В. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Неорганічна хіміяˮ для студентів біологічного факультету / В. В. Павлюк, З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 42 с.
 12. Шпирка З. М. Методичні рекомендації до комплексного державного іспиту (дисципліна “Методика викладання хіміїˮ) для студентів біологічного факультету / З. М. Шпирка, М. Б. Коник // Львів: Видавн. центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 46 с.
 13. Коник М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету / М. Б. Коник, З. М. Шпирка // Львів: Малий видавн. центр біолог. ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 48 с.
 14. Шпирка З. М. Програма і методичні матеріали до педагогічної (асистентської) практики студентів ОС “Магістр – хімічного факультету / З. М. Шпирка, О. Я. Зелінська // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 46с.

Розклад