Неорганічна хімія

Тип: Нормативний

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит
29Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164професор Гладишевський Р. Є.ХМХ-11с, ХМХ-12с
248доцент Дмитрів Г. С.ХМХ-11с, ХМХ-12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128ХМХ-11сдоцент Павлюк О. В., Муць Н. М.
ХМХ-12сдоцент Шпирка З. М., ст. наук. співробітник Міліянчук Х. Ю.
264ХМХ-11сдоцент Павлюк О. В., Муць Н. М.
ХМХ-12сдоцент Шпирка З. М., доцент Дмитрів Г. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ХМХ-11сдоцент Павлюк О. В., Муць Н. М.
ХМХ-12сдоцент Шпирка З. М., ст. наук. співробітник Міліянчук Х. Ю.
216ХМХ-11сдоцент Павлюк О. В., Муць Н. М.
ХМХ-12сдоцент Шпирка З. М., доцент Дмитрів Г. С.

Опис курсу

Знання хімії – однієї з фундаментальних природничих наук – необхідне для творчої діяльності спеціаліста-хіміка широкого профілю – дослідника і викладача. Програма навчальної дисципліни складена відповідно до сучасного рівня розвитку хімічної науки і державних вимог до підготовки спеціалістів з найвищою хімічною освітою. В основу її побудови покладена така послідовність вивчення основ хімічної науки: речовина – хімічний процес – будова речовини, тобто процес пізнання проходить від вивчення зовнішніх ознак і відношень матеріальних об’єктів (виявлення властивостей) до вивчення їхніх внутрішніх ознак і відношень (пояснення властивостей). Програма дисципліни базується на знаннях з хімії, фізики і математики за середню школу. Курс є теоретичною базою для наступного вивчення загальнонаукових і спеціальних дисциплін.

Вступ виконує функцію попередньої орієнтації студентів у хімії як предметі природознавства. У ньому обговорюється сучасний стан хімії, подані основні етапи її розвитку та визначена роль у науково-технічному прогресі. Розділи програми охоплюють зміст курсу, необхідний для наступного вивчення фактичного матеріалу неорганічної хімії на сучасній теоретичній основі з урахуванням прогресивних тенденцій вітчизняної та світової науки. Вони містять поняття, закони і теорії, без яких неможливо зрозуміти властивості і перетворення речовин, а також закономірності перебігу хімічних реакцій, які розглядаються із залученням елементів хімічної термодинаміки і кінетики, принципів хімічної рівноваги. Належна увага приділяється вивченню властивостей розчинів, особливо розчинів електролітів, оскільки більшість технологічних процесів відбувається в рідких середовищах. Заключні розділи цієї частини включають вчення про будову атомів, молекул і кристалів та періодичний закон – основу, на якій будується сучасна неорганічна хімія та її викладання.

Результати навчання:

знати:

сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії у науково-технічному прогресі, в раціональному використанні природних багатств, створенні нових матеріалів; у розв’язанні енергетичної проблеми, завдань хімізації промислового і сільськогосподарського виробництва, охорони природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів; фізичні і хімічні властивості, практичне значення хімічних речовин;

вміти: 

користуватися прийомами логічного мислення (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення тощо); спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі, лабораторії, на виробництві і в повсякденному житті; самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою; розв’язувати хімічні задачі; поводитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди і правила техніки безпеки.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус