Фізико-хімічний аналіз (діаграми стану)

Тип: На вибір студента

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Шпирка З. М.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ХМХ-41доцент Шпирка З. М.
ХМХ-42доцент Шпирка З. М.

Опис курсу

“Фізико-хімічний аналіз (діаграми стану)” передбачає вивчення теоретичних основ фізико-хімічного аналізу як методу пізнання процесів, що відбуваються у фізико-хімічних системах, основних типів діаграм стану одно-, дво- та трикомпонентних систем, формування у студентів навичок графічного представлення фазових рівноваг у подвійних системах. Одержанні теоретичні знання та практичні навики є основою для подальшого вивчення циклу дисциплін спеціалізації та практичного застосування знань під час виконання кваліфікаційних робіт. 

Результати навчання:

знати: 

 • принципи фізико-хімічного аналізу;
 • основні методи фізико-хімічного аналізу (термічний, диференціальний термічний, мікроструктурний, рентгенівський фазовий і рентгеноструктурний, вимірювання твердості та мікротвердості тощо);
 • правило фаз Гіббса;
 • класифікацію діаграм стану за кількістю компонентів;
 • класифікацію діаграм стану за варіантністю;
 • умови утворення твердих розчинів та сполук;
 • правила опису діаграм стану;
 • закономірності побудови діаграм стану подвійних систем;
 • правило трикутників та правило важеля;

вміти

 • аналізувати діаграми стану одно-, дво- та трикомпонентних систем;
 • описувати діаграми стану однокомпонентних систем;
 • описувати діаграми стану двокомпонентних систем;
 • розраховувати наважки сплавів;
 • будувати криві охолодження сплавів;
 • зображати фазові рівноваги у подвійних сплавах;
 • будувати діаграми стану двокомпонентних систем за результатами фізико-хімічного аналізу зразків;
 • працювати з навчальною та науковою літературою, інформаційними ресурсами в галузі фізико-хімічного аналізу.

Силабус

Завантажити силабус