Хімія неорганічна (біол.)

Тип: Нормативний

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Павлюк В. В.
132доцент Шпирка З. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164професор Котур Б. Я., професор Павлюк В. В.
доцент Заремба В. І., Заремба О. І.
доцент Пукас С. Я., доцент Шпирка З. М.
доцент Павлюк О. В., доцент Коник М. Б.
доцент Заремба В. І., професор Миськів М. Г.
доцент Заремба В. І., доцент Шпирка З. М.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Неорганічна хімія” є засвоєння студентами теоретичних основ та фундаментальних законів хімії, знання властивостей найважливіших неорганічних сполук, які складають основу для подальшого вивчення циклу хіміко-біологічних дисциплін.
Предмет навчальної дисципліни “Неорганічна хімія” включає основні положення загальної хімії (поняття, закони і теорії, які дають розуміння властивостей і перетворення речовин: атомно-молекулярне вчення, періодичний закон, будову атомів та молекул, хімічний зв’язок, кінетику і термодинаміку хімічних процесів, дисперсні системи, розчини неелектролітів та електролітів, колоїдні розчини, окисно-відновні процеси, корозію і захист від неї) та огляд властивостей елементів та їхніх найважливіших сполук за груповою аналогією згідно з розташуванням в періодичній системі елементів Д.І. Менделєєва
У результаті вивчення дисципліни “Неорганічна хімія” студенти повинні
знати:
– базові хімічні поняття і основні закони хімії;
– періодичний закон та періодичну систему елементів Д.І. Менделєєва;
– основні теорії будови атома;
– основні типи хімічного зв’язку;
– типи гібридизації;
– основи хімічної термодинаміки і кінетики;
– дисперсні системи та розчини;
– основні властивості розчинів електролітів і неелектролітів;
– основи окисно-відновних процесів та електрохімії;
– найважливіші класи неорганічних сполук;
– комплексні сполуки
– найважливіші властивості хімічних елементів та їхніх сполук;
вміти:
– складати рівняння хімічних реакцій та проводити обчислення за хімічними рівняннями;
– обчислювати маси, мольні маси, мольні маси еквівалентів та кількості речовини для різних сполук;
– складати формули сполук за валентністю елементів;
– виводити формули сполук за масовими частками елементів у речовині та продуктами реакції горіння;
– описувати властивості елементів залежно від розміщення у періодичній системі;
– аналізувати будову атома;
– записувати електронні формули хімічних елементів;
– аналізувати різні типи хімічного зв’язку;
– давати кількісні характеристики хімічного зв’язку;
– характеризувати властивості речовин з іонним, металічним та водневим зв’язком;
– будувати енергетичні діаграми розподілу електронів на молекулярних орбіталях;
– визначати напрям перебігу реакції за термодинамічними характеристиками;
– обчислювати концентрації речовин у розчині: масову та мольну частки, молярність, моляльність, нормальність, титр;
– обчислювати рН розчину;
– записувати рівняння реакції гідролізу та обчислювати константу і ступінь гідролізу;
– визначати ступінь окиснення елемента у сполуці та складати формули сполук за ступенями окиснення елементів;
– урівнювати рівняння окисно-відновних реакцій методом напівреакцій;
– складати рівняння електрохімічних процесів;
– характеризувати властивості розчинів неелектролітів;
– характеризувати хімічні властивості елементів та їх сполук;
– розв’язувати експериментальні задачі із загальної та неорганічної хімії.

Рекомендована література

Основна:
1. Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. Загальна та неорганічна хімія. Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 299 с.
2. Стародуб П., Шпирка З., Муць Н., Ничипорук Г. Перевір себе. Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей. – Львів: ТОВ Поліграфія, 2009. – 216 с.
3. Стародуб П., Шпирка З., Муць Н., Ничипорук Г. Перевір себе 2. Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 221 с.
4. Котур Б.Я. Хімія. Практикум. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 237 с.
5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 2007. – 480 с.
6. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.: Вища шк., 1991. – 461 с.
7. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я., Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. Хімія. Задачі, вправи, тести. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 168 с.
Додаткова:
1. Жак О.В., Каличак Я.М.. Загальна хімія. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 с.
2. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000. – 424 c.
3. Яворський В.Т. Основи теоретичної хімії. – Львів: ВЦ Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 348 с.
4. Яцимирський В.К., Павленко В.О., Савченко І.О. та ін. Хімія: для університетів: повний курс в одному томі. – К.: Перун, 2010 – 432 с.
5. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Лєдовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед. преса, 2002. – У 2-х ч. – Ч. 1. – 520 с.
6. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. – К.: Либідь, 2001. – 400 c.
7. Деркач Ф.А. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. – К.: Вища шк

Силабус:

Завантажити силабус