Хімія неорганічна (біол.)

Тип: Нормативний

Кафедра: неорганічної хімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Павлюк В. В.,

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Неорганічна хімія” є засвоєння студентами теоретичних основ та фундаментальних законів хімії, знання властивостей найважливіших неорганічних сполук, які складають основу для подальшого вивчення циклу хіміко-біологічних дисциплін.
Предмет навчальної дисципліни “Неорганічна хімія” включає основні положення загальної хімії (поняття, закони і теорії, які дають розуміння властивостей і перетворення речовин: атомно-молекулярне вчення, періодичний закон, будову атомів та молекул, хімічний зв’язок, кінетику і термодинаміку хімічних процесів, дисперсні системи, розчини неелектролітів та електролітів, колоїдні розчини, окисно-відновні процеси, корозію і захист від неї) та огляд властивостей елементів та їхніх найважливіших сполук за груповою аналогією згідно з розташуванням в періодичній системі елементів Д.І. Менделєєва
У результаті вивчення дисципліни “Неорганічна хімія” студенти повинні
знати:
– базові хімічні поняття і основні закони хімії;
– періодичний закон та періодичну систему елементів Д.І. Менделєєва;
– основні теорії будови атома;
– основні типи хімічного зв’язку;
– типи гібридизації;
– основи хімічної термодинаміки і кінетики;
– дисперсні системи та розчини;
– основні властивості розчинів електролітів і неелектролітів;
– основи окисно-відновних процесів та електрохімії;
– найважливіші класи неорганічних сполук;
– комплексні сполуки
– найважливіші властивості хімічних елементів та їхніх сполук;
вміти:
– складати рівняння хімічних реакцій та проводити обчислення за хімічними рівняннями;
– обчислювати маси, мольні маси, мольні маси еквівалентів та кількості речовини для різних сполук;
– складати формули сполук за валентністю елементів;
– виводити формули сполук за масовими частками елементів у речовині та продуктами реакції горіння;
– описувати властивості елементів залежно від розміщення у періодичній системі;
– аналізувати будову атома;
– записувати електронні формули хімічних елементів;
– аналізувати різні типи хімічного зв’язку;
– давати кількісні характеристики хімічного зв’язку;
– характеризувати властивості речовин з іонним, металічним та водневим зв’язком;
– будувати енергетичні діаграми розподілу електронів на молекулярних орбіталях;
– визначати напрям перебігу реакції за термодинамічними характеристиками;
– обчислювати концентрації речовин у розчині: масову та мольну частки, молярність, моляльність, нормальність, титр;
– обчислювати рН розчину;
– записувати рівняння реакції гідролізу та обчислювати константу і ступінь гідролізу;
– визначати ступінь окиснення елемента у сполуці та складати формули сполук за ступенями окиснення елементів;
– урівнювати рівняння окисно-відновних реакцій методом напівреакцій;
– складати рівняння електрохімічних процесів;
– характеризувати властивості розчинів неелектролітів;
– характеризувати хімічні властивості елементів та їх сполук;
– розв’язувати експериментальні задачі із загальної та неорганічної хімії.

Рекомендована література

Основна:
1. Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. Загальна та неорганічна хімія. Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 299 с.
2. Стародуб П., Шпирка З., Муць Н., Ничипорук Г. Перевір себе. Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей. – Львів: ТОВ Поліграфія, 2009. – 216 с.
3. Стародуб П., Шпирка З., Муць Н., Ничипорук Г. Перевір себе 2. Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 221 с.
4. Котур Б.Я. Хімія. Практикум. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 237 с.
5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 2007. – 480 с.
6. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.: Вища шк., 1991. – 461 с.
7. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я., Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. Хімія. Задачі, вправи, тести. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 168 с.
Додаткова:
1. Жак О.В., Каличак Я.М.. Загальна хімія. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 с.
2. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000. – 424 c.
3. Яворський В.Т. Основи теоретичної хімії. – Львів: ВЦ Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 348 с.
4. Яцимирський В.К., Павленко В.О., Савченко І.О. та ін. Хімія: для університетів: повний курс в одному томі. – К.: Перун, 2010 – 432 с.
5. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Лєдовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед. преса, 2002. – У 2-х ч. – Ч. 1. – 520 с.
6. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. – К.: Либідь, 2001. – 400 c.
7. Деркач Ф.А. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. – К.: Вища шк