Фізична хімія

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та колоїдної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
58Іспит
69Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548професор Решетняк О. В.ХМХ-31, ХМХ-32
648професор Решетняк О. В.ХМХ-31, ХМХ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ХМХ-31доцент Бойчишин Л. М., доцент Остапович Б. Б.
ХМХ-32доцент Герцик О. М., доцент Яцишин М. М.
664ХМХ-31доцент Герцик О. М., професор Решетняк О. В.
ХМХ-32доцент Герцик О. М., доцент Ковалишин Я. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ХМХ-31доцент Бойчишин Л. М.
ХМХ-32доцент Ковалишин Я. С.
632ХМХ-31доцент Герцик О. М.
ХМХ-32доцент Ковалишин Я. С.

Опис курсу

Метою курсу (5-й семестр) є ознайомлення студентів з місцем фізичної хімії в системі хімічної галузі знань та її методологічна роль як теоретичної основи хімії. Програма першої частини курсу нормативної навчальної дисципліни «Фізична хімія» передбачає вивчення студентами основ хімічної та статистичної термодинаміки, фазової та хімічної рівноваги, термодинаміки необоротних процесів. Зокрема розглядається взаємозв’язок енергії, теплоти та роботи, термодинамічні закони та термодинамічні функції (внутрішня енергія, ентальпія, ентропія, енергія Ґіббса та Гельмгольца), поняття про хімічний потенціал, опис необоротних процесів термодинамічними методами. Значна увага приділяється колігативним властивостям розчинів, діаграмам стану одно-, дво- та трикомпонентних систем, їхньому аналізу на основі правила фаз Ґіббса, адсорбції на поверхні як рідкої, так і твердої фаз, а також хімічній рівновазі у гомо- та гетерогенних системах. У програму курсу також включено розгляд основних постулатів статистичної термодинаміки, функцій розподілу Ґіббса, Максвела-Больцмана, Фермі-Дірака і Бозе-Aнштайна, розрахунок термодинамічних функцій та константи рівноваги хімічної реакції методом статистичної термодинаміки.

Результати навчання:

знати: 

 • принципи хімічної та статистичної термодинаміки, умови термодинамічної, фазової та хімічної рівноваги;
 • основи теорії розчинів, підходи до опису адсорбційної рівноваги на різних між фазових межах;
 • передбачені програмою математичні формули, які є вираженням відповідних закономірностей;
 • фізичний зміст величин та констант, що входять до складу відповідних формул; 
 • основні методи експериментального дослідження фізико-хімічних закономірностей;

вміти:

 • аналізувати та пояснювати основні фізико-хімічні закономірності та характеристики систем і процесів, які розглядаються під час вивчення дисципліни;
 • вміти виводити передбачені програмою формули та робити з ними необхідні для вирішення конкретних задач перетворення;
 • вміти розв’язувати основні типи задач за темами, передбаченими програмою, правильно використовуючи при цьому відповідні формули;
 • проводити фізико-хімічний експеримент в обсязі, передбаченому програмою, статистичну обробку отриманих експериментальних даних та коректно їх інтерпретувати.

Метою курсу (6-й семестр) є ознайомлення студентів з місцем фізичної хімії в системі хімічної галузі знань та її методологічна роль як теоретичної основи хімії. Програма другої частини курсу нормативної навчальної дисципліни «Фізична хімія» передбачає вивчення студентами основ формальної кінетики, а саме розгляд кінетики простих реакцій різного порядку, аналіз кінетики оборотних, паралельних та послідовних процесів, ланцюгових, фото- та електрохімічних реакцій, реакцій в реакторах ідеального витіснення та ідеального перемішування, методів визначення порядку реакції. Значна увага приділяється теоретичним аспектам хімічної кінетики: теоріям активних зіткнень і активованого комплексу, кінетичному аналізу реакцій в розчинах, залежності швидкості хімічної реакції від температури. У окремий розділ виділені проблеми каталізу – механізм та основні закономірності кислотно-основного, ферментативного та гетерогенного каталізу, кінетика автокаталітичних та автоколивальних процесів. У програма курсу також включено основи електрохімії, а саме іоніки та електродних процесів. Розглядається рівновага у розчинах електролітів, їхня електропровідність, поняття електродного потенціалу та електрохімічні ланцюги, процеси електрохімічної корозії, а також аспекти практичного використання електрохімії у промисловості, аналітичній хімії, хімічних джерелах струму та хемотроніці.

Результати навчання:

знати: 

 • основи кінетики хімічних процесів, включаючи каталіз;
 • основи електрохімії;
 • передбачені програмою математичні формули, які є вираженням відповідних закономірностей;
 • фізичний зміст величин та констант, що входять до складу відповідних формул; 
 • основні методи експериментального дослідження фізико-хімічних закономірностей;

вміти:

 • аналізувати та пояснювати основні фізико-хімічні закономірності та характеристики систем і процесів, які розглядаються під час вивчення дисципліни;
 • вміти виводити передбачені програмою формули та робити з ними необхідні для вирішення конкретних задач перетворення;
 • вміти розв’язувати основні типи задач за темами, передбаченими програмою, правильно використовуючи при цьому відповідні формули;
 • проводити фізико-хімічний експеримент в обсязі, передбаченому програмою, статистичну обробку отриманих експериментальних даних та коректно їх інтерпретувати.