Кордан Василь Михайлович

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, молодший науковий співробітник Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук»

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: vasyl.kordan@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Синтез, структурні та електрохімічні характеристики інтерметалідів систем
  {La, Tb, Ti, Zr}–Mg–{Sn, Sb} та твердих розчинів на основі Tb2Ni17.
 • Li-вмісні інтерметаліди, гідриди, гідрогенсорбційні матеріали, нікель метал-гідридні та літій-іонні акумулятори.
 • Електронна мікроскопія електрохімічно активних матеріалів (плівки, порошки, об’ємні сплави) та нано-об’єктів.

Публікації

Співавтор 4 статей з імпакт-фактором, 17 статей у фахових виданнях, 55 тез доповідей на Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Статті з імпакт-фактором

 1. Balińska A. Electrochemical and thermal insertion of lithium and magnesium into Zr5Sn3 / Balińska, V. Kordan, R. Misztal, V. Pavlyuk // J. Solid State Electrochem. – 2015. – Vol. 19, No. 8. – P. 2481-2490.
 2. Kowalczyk G. Lithiation and magnesiation of R5Sn3 (R = Y and Gd) alloys / G. Kowalczyk, V. Kordan, A. Stetskiv, V. Pavlyuk // Intermetallics. – 2016. – Vol. 70. – P. 53-60.
 3. Pavlyuk V. Electrochemical hydrogenation of Mg76Li12Al12 solid solution phase / V. Pavlyuk, W.Ciesielski, N. Pavlyuk, D. Kulawik, M. Szyrej,  B. Rozdzynska-Kielbik, V. Kordan // Ionics. – 2018. – Vol. 25(6). – P. 2701-2709.
 4. Pavlyuk V. Hydrogenation and structural properties of Mg100-2xLixAlx (x = 12) limited solid solution / V. Pavlyuk, W. Ciesielski, N. Pavlyuk, D. Kulawik, G. Kowalczyk, A. Balińska, M. Szyrej, B. Rozdzynska-Kielbik, A. Folentarska, V. Kordan // Mat. Chem. Phys. – 2019. – Vol. 223. – P. 503-511.

Статті у фахових виданнях:

 1. Stetskiv A. Structural peculiarities and electrochemical properties of R5M3 (R = La, Gd; M = Ge, Sn) doped by lithium / A. Stetskiv, V. Kordan, I. Tarasiuk, O. Zelinska, V. Pavlyuk // Chem. Met. Alloys. – 2014. – Vol. 7, No. 1/2. – P. 106-111.
 2. Kordan V. Electrochemical lithiation of the Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics / V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, I. Oshchapovsky, R. Serkiz // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 1/2. – P. 84-91.
 3. Kordan V. Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases / V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, V. Nytka, R. Serkiz // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 3/4. –P. 153-157.
 4. Кордан В. Електрохімічне літування магнію та олова / В. Кордан, В. Павлюк, О. Зелінська // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2016. – Вип. 57, Ч. 1. – С. 148-154.
 5. Кордан В. Реакції включення, розкладу та заміщення під час електрохімічної інтеркаляції літію у структури сполук Tb5Sn3 та Tb5Sb3 / В. Кордан, О. Зелінська, В. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С. 108-116.
 6. Тарасюк І. Електрохімічний синтез гідридів TbCo4,8М0,1Li0,1Нх (М = Ge, Sn) / І. Тарасюк,І. Стецьків, В. Кордан, В. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С.117-123.
 7. Kordan V. Influence of doping elements on the electrochemical hydrogenation efficiency of Tb2Ni17-based phases / V. Kordan, V. Nytka, G. Kovalczyk, A. Balinska, O. Zelinska, R. Serkiz, V. Pavlyuk // Chem. Met. Alloys. – 2017. Vol. 10, No. 1/2. – P. 61–68.
 8. Hembara M. Decarbonisation of the Ce2Mn17C77 compound upon lithiation / M. Hembara, V. Kordan, V. Pavlyuk, B. Kotur // Chem. Met. Alloys. – 2017. – Vol. 10, No. 1/2. – P. 45–49.
 9. Чорна Н. Кристалічна структура та електрохімічне гідрування фази LaZn5-xMnx / Н. Чорна, В. Андраш, О. Зелінська, В. Кордан, А. Зелінський, В. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 107–114.
 10. Кордан В. Тверді розчини на основі LaSn3 як нові електродні матеріали для літій-іонних хімічних джерел електричної енергії / В. Кордан, О. Зелінська, І. Тарасюк, Р. Серкіз, В. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 115–122.
 11. Chorna N. Phase equilibria in the ternary system Gd–Fe–Zn and electrochemical hydrogenation of the phases / N. Chorna, N. Sagan, O. Zelinska, V. Kordan, A. Zelinskiy, V. Pavlyuk // Chem. Met. Alloys. – 2018. – Vol. 11, No. 1/2. – P. 27–33.
 12. Кордан В. Особливості електрохімічного літування бінарних інтерметалідів систем {Ti, V}–Al /В. Кордан, O. Жишкович, О. Зелінська, І. Тарасюк, В. Павлюк, Р. Серкіз // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2019. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 127–139.
 13. Kordan V. Electrochemical lithiation of CeNiC2 compound / V. Kordan, M. Hembara, V. Pavlyuk, B. Kotur // Chem. Met. Alloys. – 2019. – Vol. 12, No. 1/2. – P. 9–15.
 14. Kordan V. Electrochemical hydrogenation of solid solutions based on the intermetallic compound SmNi5/ V. Kordan, I. Tarasiuk, I. Stetskiv, R. Serkiz, V. Pavlyuk // Chem. Met. Alloys. – 2019. – Vol. 12, No. 3/4. – P. 77–87.
 15. Zinko L. Interaction of the components in the system Hf–Re–Si / L. Zinko, O. Matselko, V. Kordan, G. Nychyporuk, R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. – 2019. – Vol. 12, No. 3/4. – P. 88–92.
 16. Кордан В. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Mg–Ti–Sn при 400 оС / В. Кордан, О. Зелінська, І. Тарасюк, А. Зелінський, Р. Серкіз, В. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2020. – Вип. 61, Ч. 1. – С. 22–35.
 17. Кордан В. Неперервний ряд твердих розчинів Tb2Ni17-xCox, 0 ≤ x ≤ 17. Структурні та електрохімічні характеристики сплавів / В. Кордан, В. Нитка, І. Тарасюк, О. Зелінська, Р. Серкіз, В. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2020. – Вип. 61, Ч. 1. – С. 80–92.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Кордан В. М. Использование возможностей проблемного обучения на уроках органической химии в школе / В. М. Кордан, Ю. А. Бобровская, О. Я. Зелинская // Сб. научн. статей Междунар. научн.-метод. конф. “Методика преподавания химических и экологических дисциплин”. – Брест, Беларусь, 2013. – C. 66–.
 2. Кордан В. М. Створення проблемних ситуацій під час вивчення неорганічної хімії в школі / В. М. Кордан, Ю. А. Боровська, О. Я. Зелінська // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (ХХІ Каришинські читання). – Полтава, 2014. – С. 123–125.
 3. Кордан В. М. Структурні та електрохімічні характеристики твердого розчину LaSn3-xMgx / В. М. Кордан, О. Я. Зелінська, В. В. Павлюк // Тези доповідей: XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участі закордонних учених, 7-11 вересня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 193.
 4. Кордан В. Електрохімічне літування фаз Z5Sn3 та Zr5NiSn3-xMgx / В. Кордан, О. Зелінська, В. Павлюк // Збірник наукових праць: XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання–2015», 24-27 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 225.
 5. Pavlyuk V. Thermal and electrochemical insertion magnesium into Zr5Sn3 / V. Pavlyuk, V. Kordan, A. Balińska, R. Misztal // Збірник наукових праць: XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання–2015», 24-27 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 232.
 6. Stetskiv A. Electrochemical lithiation and magnesiation of R5Sn3 (R = Y, Gd) alloys / A. Stetskiv, V. Kordan, G. Kowalczyk, B. Roźyńska-Kielbik // Збірник наукових праць:XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання–2015» (Львів, 24-27 травня 2015 року). – С. 233.
 7. Zelinska O. Synthesis, structure and electrochemical hydrogenation of the RCo5-xZnx intermetallics / O. Zelinska, O. Hay, V. Kordan, V. Pavlyuk // Program and book of abstracts: The XX International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, 12-15 September – Lviv, 2015. – P. 14.
 8. Kordan V. Electrochemical insertion of lithium into tin and Magnesium / V. Kordan, V. Pavlyuk, O. Zelinska // Program and book of abstracts: The XX International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, 12-15 September – Lviv, 2015. – P. 117.
 9. Kordan V. M. Effect of lithium and aluminium on the electrochemical hydrogenation of magnesium / V. M. Kordan, V. V. Pavlyuk, O. Zelinska, R. Ya. Serkiz // Збірник тез доповідей: Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», 29-30 березня 2016 р. – Вінниця, 2016. – С. 73.
 10. Kordan V. M. Electrochemical insertion of lithium into Ti3Sn / V. M. Kordan, O. I. Prokoplyuk, V. V. Pavlyuk, O. Ya. Zelinska, R. Ya. Serkiz // Тези доповідей:VIII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2016», 18-20 квітня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 15–16.
 11. Pavlyuk V. Hydrogenation, structural and electrochemical properties of Mg76Li12Al12 / V. Pavlyuk, W. Ciesielski, D. Kulawik, G. Kowalczyk, A. Balińska, W. Prochwicz, A. Folentarska, N. Pavlyuk, V. Kordan // Collected Abstracts: XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 25-29 September – Lviv, 2016. – P. 121.
 12. Kordan V. M. Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases / V. M. Kordan, V. V. Nytka, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk, R. Ya. Serkiz // Collected Abstracts: XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 25-29 September – Lviv, 2016. – P. 125.
 13. Стецьків I. А. Електрохімічне гідрування сплавів TbCo4,8М0,1Li0,1 (М = Ge, Sn) / І. А. Стецьків, І. І. Тарасюк, В. М. Кордан, В. В. Павлюк // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи», 28-29 жовтня 2016 р. – Луцьк, 2016. – С. 143-145.
 14. Kordan V. M. Electrochemical synthesis of the hydrides Tb2Ni17-xLixHy and Tb2Ni17-xyLixMgyHz / V. M. Kordan, V. V. Nytka, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk, Ya. Serkiz // Book of abstracts «X Ukrainian scientific conference for students and young scientists with international participation» (Vinnytsia, 27-29 March 2017). – P. 90.
 15. Kordan V. Electrochemical insertion of Lithium into binary phases with TiAl3-type of structure / V. M. Kordan, O. R. Zhyshkovych, N. M. Davydyuk, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk, R. Ya. Serkiz // Тези доповідей IX Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2017» (м. Харків, 18-20 квітня 2017 p.). – 2017. – C. 18–19.
 16. Павлюк Н. Газове гідрування сплаву Li12Mg76Al12 / Н. Павлюк, Г. Дмитрів, В. Кордан, Г. Ковальчик // Тези доповідей IX Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2017» (м. Харків, 18-20 квітня 2017 p.). – 2017. – C. 27–28.
 17. Кордан В. Система Mg–Ti–Sn при 400 ºС, електрохімічні властивості деяких бінарних сполук / В. Кордан, О. Прокоплюк, Д. Ганжа, О. Зелінська, В. Павлюк, Р. Серкіз // Збірник наукових праць: ХVІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2017» (Львів, 28-31 травня
  2017 року). – С. У17.
 18. Кордан В. Структурні та електрохімічні властивості твердих розчинів на основі Tb2Ni17 / В. Кордан, В. Нитка, О. Зелінська, І. Тарасюк, І. Ощаповський, В. Павлюк, Р. Серкіз // Збірник наукових праць: XVІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2017» (м. Львів,
  28-31 травня 2017 року). – С. Н51.
 19. Павлюк Н. Електрохімічне гідрування сплаву Li12Mg76Al12 / Н. Павлюк, Г. Дмитрів, В. Кордан, Г. Ковальчик // Збірник наукових праць: XVІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2017» (м. Львів, 28-31 травня 2017 року). – С. Н59.
 20. Kordan V. The investigation of magnetic susceptibility of compound α-Tb3Sn7 / V. Kordan, I. Oshchapovsky, B. Harbrecht, C. Pietzonka, V. Pavlyuk // Abstracts of «The European Conference Physics of Magnetism» (PM’17) (Poznan, Poland, June 26-30 2017). ‒ P. 130.
 21. Kordan V. M. Electrochemical synthesis of the hydrides Tb2Ni16SiHx and Tb2Ni16Li5Si0.5Hx / V. M. Kordan, V. V. Nytka, I. I. Tarasiuk, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk // Book of abstracts I International (XI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «Сhemistry Current Problems» (Vinnytsia, 27-29 March, 2018). – 2018. – P. 95.
 22. Kordan V. M. Electrochemical synthesis of the TiAl1-xLix phase / V. M. Kordan, O. R. Zhyshkovych, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk // Book of abstracts I International (XI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «Сhemistry Current Problems» (Vinnytsia, 27-29 March, 2018). – 2018. – P. 96.
 23. Milashius V. Electrochemical delithiation of LiAl and Li3Al2 phases / V. Milashius, V. Kordan, V. Pavlyuk, Gr. Dmytriv // Book of abstracts XXI ISPCS21 (Czestochowa, Poland 10-13 June, 2018). – 2018. – P. 53.
 24. Tarasiuk I. Electrochemical hydrogenation of TbCo8Si0.1Li0.1 alloy / I. Tarasiuk, I. Stetskiv, V. Kordan, V. Pavlyuk // Book of abstracts XXI ISPCS21 (Czestochowa, Poland 10-13 June, 2018). – 2018. – P. 72.
 25. Kordan V. Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni2Li0.6Mg0.6Sb0.6 / V. Kordan, O. Zelinska, I. Tarasiuk, R. Serkiz, V. Pavlyuk // Book of abstracts XXI ISPCS21 (Czestochowa, Poland 10-13 June, 2018). – 2018. – P. 73.
 26. Andrash V. Structural and electrochemical characteristics of the La–Mn–Zn alloys / V. Andrash, N. Chorna, O. Zelinska, V. Kordan, A. Zelinskiy, V. Pavlyuk, R. Serkiz // Book of abstracts XXI ISPCS21 (Czestochowa, Poland 10-13 June, 2018). – 2018. – P. 85.
 27. Andrash V. Isothermal section of the the La–Mn–Zn phase diagram at 500 oC / V. Andrash, N. Chorna, O. Zelinska, V. Kordan, A. Zelinskiy, V. Pavlyuk, R. Serkiz // Тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних вчених до 100-річчя заснування Національної академії наук України (м. Дніпро, 17-20 вересня 2018 року). – 2018. – C. 92.
 28. Кордан В. М. Електронна структура сполук LaMgSn та LaMgSn2 / В. М. Кордан, О. Я. Зелінська, В. В. Павлюк // Тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних вчених до 100-річчя заснування Національної академії наук України
  (м. Дніпро, 17-20 вересня 2018 року). – 2018. – C. 167.
 29. Мілашюс В. Е. Вплив бору на процес делітування фази Li9A4-xBx / В. Е. Мілашюс, В. М. Кордан, В. В. Павлюк // Тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних вчених до 100-річчя заснування Національної академії наук України
  (м. Дніпро, 17-20 вересня 2018 року). – 2018. – C. 176.
 30. Кордан В. Електрохімічний синтез та властивості фази Lix+yTi3Al1-y / В. Кордан, О. Жишкович, О. Зелінська, І. Тарасюк, В. Павлюк // Збірник тез доповідей ХХ Наукової молодіжної конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії» (м. Одеса, 27-28 вересня 2018 року). –
  2018. – C. 75.
 31. Чорна Н. О. Структурні та електрохімічні характеристики фаз LaZn1-xFex та GdZn1-xFex, x= 0,4 / Н. О. Чорна, І. Ю. Думас, Л. В. Мирош, О. Я. Зелінська, В. М. Кордан, А. В. Зелінський, В. В. Павлюк // Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вч. та студ. “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” (Луцьк, 25-26 жовтня 2018 р.). – C. 68–70.
 32. Kordan V. M. Electrochemical lithiation of the binary compound TiSb / V. M. Kordan, T. А. Fedak, I. I. Tarasiuk, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk // Book of abstract II International (XII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists “Current Chemistry Problems 2019” (Vinnytsia, 2019). – 2019. – P. 47.
 33. Stetskiv I. A. Synthesis and electrochemical hydrogenation of TbCo5Sb0.1Li0.4 / I. A. Stetskiv, V. M. Kordan, I. I. Tarasiuk, V. V. Pavlyuk // Book of abstract II International (XII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists “Current Chemistry Problems 2019” (Vinnytsia, 2019). – 2019. – P. 63.
 34. Чорна Н. О. Синтез та електрохімічне гідрування фаз системи Gd–Fe–Zn зі стехіометрією 1:2 / Н. О. Чорна, В. М. Кордан, О. Я. Зелінська, А. В. Зелінський, В. В. Павлюк // Збірник тез ІІ Міжнародної конференції (ХІІ Всеукраїнської) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Хімічні проблеми сьогодення” (Вінниця, 2019). – 2019. – С. 67.
 35. Kordan V. Crystal structure and electrochemical hydrogenation of the La2Mg17-xMx (M = Sn, Sb, Ni) phases / V. Kordan, V. Nytka, I. Tarasiuk, O. Zelinska, R. Serkiz, V. Pavlyuk // Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 22–26, 2019). – Lviv, Ukraine, 2019. – P. 81.
 36. Chorna N. Crystal structure of new zinc-rich ternary compounds Gd2Zn17-xMx (M = Mn, Fe) / Chorna, O. Zelinska, G. Dmytriv, V. Pavlyuk, A. Zelinskiy, V. Kordan, A. Mar // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 22–26, 2019). – Lviv, Ukraine, 2019. – P.119.
 37. Stetskiv I. Electrochemical synthesis of the TbCo8Mg0.1Al0.1Hx hydride / I. Stetskiv, V. Kordan, I. Tarasiuk, V. Pavlyuk // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 22–26, 2019). – Lviv, Ukraine, 2019. – P. 135.
 38. Milashius V. Influence of boron on the electrochemical delithition of LixAly phases / Milashius, V. Kordan, I. Tarasiuk, G. Dmytriv, V. Pavlyuk // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 22–26, 2019). – Lviv, Ukraine, 2019. – P. 142.
 39. Sozanskyi M. A. Hydrochemical synthesis and X-ray investigation of CdSxSe1-x films / A. Sozanskyi, P. Yo. Shapoval, V. E. Stadnik, Yo. Yo. Yatchyshyn, V. M. Kordan // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 22–26, 2019). – Lviv, Ukraine, 2019. – P. 158.
 40. Кордан В. Синтез та властивості електродних матеріалів на основі твердих розчинів RxTb2-xNi17 та Tb2Ni17-xMx (R = Zr, La; M = Co, Zn) / В. Кордан, В. Нитка, І. Тарасюк, О. Зелінська, Ѓ. Ковальчек, Р. Серкіз, В. Павлюк // Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2019). – 2019. – C. У7.
 41. Чорна Н. Синтез та електрохімічні властивості деяких інтерметалідів зі структурою CsCl, KHg2 та MgCu2 / Н. Чорна, В. Кордан, О. Зелінська, А. Зелінський, Ѓ. Ковальчек,Р. Серкіз, В. Павлюк // Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2019). – 2019. – C. У9.
 42. Котур Б. Електрохімічне літування тернарного карбіду CeNiC2 / Б. Котур, В. Кордан, М. Гембара, В. Павлюк // Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2019). – 2019. – C. У12.
 43. Стецьків І. Електрохімічне гідрування сполуки TbCo5 / I. Стецьків, В. Кордан, І. Тарасюк,В. Павлюк // Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2019). – 2019. – C. H2.
 44. В. Кордан. Особливості електрохімічного літування сполук систем Ti–{Al, Sb} / В. Кордан, Т. Федак, О. Жишкович, І. Тарасюк, О. Зелінська, В. Павлюк, Р. Серкіз // Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2019). – 2019. – C. H28.
 45. Мілашюс В. Електрохімічний синтез сполуки LiB25 / В. Мілашюс, В. Кордан, І. Тарасюк, Г. Дмитрів, В. Павлюк // Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2019). – 2019. – C. H31.
 46. Кордан О. Г. Пропедевтика хімічних знань у початковій школі / О. Г. Кордан, В. М. Кордан //Прогр. та тези допов. V наук.-метод. конф. “Сучасні тенденції навчання хімії” (м. Львів, 2019). – 2019. – C. 28.
 47. Kordan V. M. Synthesis and X-ray strudy of the Tb2Ni17-xyLixMgy solid solution / V. M. Kordan, V. V. Nytka, I. I. Tarasiuk, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk // Book of abstracts III International (XIII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists “Current Сhemistry Problems” (Vinnytsia, March 25–27, 2020). – P. 51.
 48. Milashius V. Crystal and electronic structure of LiBxAl3 / V. Milashius, V. Kordan, A. Hubai, I. Tarasiuk, G. Dmytriv, V. Pavlyuk // Book of abstracts III International (XIII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists “Current Сhemistry Problems” (Vinnytsia, March 25–27, 2020). – P. 55.
 49. Chorna N. O. The influence of doping components on the electrochemical hydrogenation of the GdFe2-xMx phases / N. O. Chorna, V. M. Kordan, O. Ya. Zelinska, A. V. Zelinskyy, V. V. Pavlyuk // Book of abstracts III International (XIII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists “Current Сhemistry Problems” (Vinnytsia, March 25–27, 2020). – P. 62.
 50. Кордан В. Електрохімічний синтез твердого розчину на основі Bi / В. Кордан, Т. Федак, О. Жишкович, І. Тарасюк, О. Зелінська, В. Павлюк // Тези доповідей ХХІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми хімії” (м. Київ, 20–22 травня, 2020). – С. 98.
 51. Нитка В. В. Синтез, фазовий склад та властивості сплаву Zr3Tb7,5Ni84,5Al5 / В. В. Нитка, В. М. Кордан, І. А. Стецьків, І. І. Тарасюк, О. Я. Зелінська, В. В. Павлюк // Тези доповідей ХХІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми хімії” (м. Київ, 20–22 травня, 2020). – С. 111.
 52. Чорна Н. О. Електрохімічне гідрування інтерметаліду GdMn2 та його легованих похідних / Н. О. Чорна, В. М. Кордан, О. Я. Зелінська, А. В. Зелінський, В. В. Павлюк // Тези доповідей ХХІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми хімії” (м. Київ, 20–22 травня, 2020). – С. 131.
 53. Chorna N. Crystal structure of the new ternary compound La3Fe36Zn29.64 / N. Chorna, O. Zelinska, G. Dmytriv, V. Pavlyuk, A. Zelinskiy, V. Kordan, A. Mar // Book of abstracts XXII International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (eISPCS’20) (Lviv, June 17-19, 2020). – 2020. – P. 34.
 54. Stetskiv. Effect of the substitutions on magnetism of NdCo4.5(Al, Li)x / I. Stetskiv, V. Kordan, I. Tarasiuk, H. Michor, V. Pavlyuk, E. Bauer // Book of abstracts XXII International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (eISPCS’20) (Lviv, June 17-19, 2020). – 2020. – P. 38.
 55. Kordan V. Structure and properties of the phase Tb2Ni15LiMg / V. Kordan, V. Nytka, Stetskiv, I. Tarasiuk, O. Zelinska, V. Pavlyuk, H. Müller, E. Bauer // Book of abstracts XXII International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (eISPCS’20) (Lviv, June 17-19, 2020). – 2020. – P. 55–56.

Біографія

З 1999 р. по 2009 р. навчався в Оброшинській ЗОШ імені Лева Шанковського, з 2009 р. по  2014 р. навчався на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (отримав диплом бакалавра та магістра з відзнакою).

У жовтні 2017 р. закінчив навчання в аспірантурі, представив дисертаційну роботу на кафедрі.

З листопада 2017 р. – молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії.

У березні 2018 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.01 неорганічна хімія.

Проекти

 • “Енергоємні електроди на основі інтерметалідів для літієвих і металогідридних батарей”, номер держреєстрації 01113U003056.
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”, номер держреєстрації 0115U003257.
 • “Нові інтерметаліди як основа енергоефективних матеріалів”, номер держареєстрації 0117U007192.
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення”, номер держреєстрації 0118U003609.
 • “Синтез, структура та нелінійно-оптичні властивості нових π-комплексів купруму(І) на основі алільних похідних біологічно важливих гетероциклічних сполук”, номер держреєстрації 0120U101622.

 

 • Госпдоговір № 18 “Пошук нових матеріалів для промислового синтезу молекулярного водню”.

Нагороди

Зайняв І-ше місце на Університетському турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Педагогіка” (19 лютого 2013 року).

Індивідуальний грант на участь у школі молодих науковців 2nd Poznań School of Physics of NanoMagnetism – POSNAMAG 2017 та конференції The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (PM’17) (Poznań, Poland) (червень, 2017 р.).

Подяка від Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації за підготовку переможця
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з матеріалознавства (травень, 2019 р.).

Грамота за кращу усну доповідь (ІІ місце) серед студентів, аспірантів та молодих вчених
на XVII Науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2019” (червень, 2019 р.).

Розклад