Вибір ДВВС для студентів-магістрів І року навчання

22.09.2020 | 13:13

Шановні студенти!

Прохання обрати дисципліну вільного вибору із циклу загальної підготовки, передбачену навчальними планами для вивчення у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.

Обсяг курсу: 3 кредити ЄКТС, 90 годин. Форма підсумкового контролю: залік.

Із анотаціями запропонованих кафедрами дисциплін можна ознайомитись нижче.

Бланки заяв можна отримати в деканаті.

 

Інформаційні технології в хімії

Викладач: доцент  Заремба О.І.

Кафедра неорганічної хімії

Метою курсу є ознайомлення із різноманіттям застосування інформаційно-комунікаційних технологій в галузі хімії. Слухачі матимуть змогу розширити теоретичні знання щодо методів і засобів, які використовують для збору, зберігання, обробки і поширення наукової інформації, та вдосконалити власні практичні навики роботи із сучасним, в тому числі фаховим, апаратним та програмним забезпеченням, необхідним для підготовки та проведення хімічного експерименту, обробки даних та представлення наукових результатів.

 

Органічні реагенти в аналізі

Викладач: доцент Тимошук О.С.

Кафедра аналітичної хімії

Дисципліна розглядає методики визначення забруднювачів та біологічно активних органічних аналітів. Заняття формуються з урахуванням індивідуального підходу: наукових інтересів та спеціалізації студента (альтернативні методи аналізу порівняно з власними розробками; використання нових синтезованих сполук в аналітичній хімії, прикладні аспекти в галузі електропровідних, молекулярно-імпринтованих полімерів, методи контролю складу інтерметалідів). Матеріали практичних занять стануть складовими огляду літератури майбутніх магістерських робіт.

 

Металоорганічні сполуки

Викладач: професор Матійчук В.С.

Кафедра органічної хімії

Під час вивчення дисципліни будуть розглянуті загальні уявлення про  металоорганічні сполуки, розвиток хімії металоорганічних сполук, природа хімічного зв’язку у цих сполуках. Окремо буде висвітлена хімія металоорганічних сполук кожної групи хімічних елементів, їх хімічні властивості та застосування в органічному синтезі, а також представлено роль хімії металоорганічних сполук у медичній хімії та дизайні нових лікарських сполук.

 

Супрамолекулярна хімія

Викладач: професор Дутка В.С.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії

Супрамолекулярна хімія – це розділ сучасної хімії, який вивчає будову та міжмолекулярні взаємодії між молекулами різних типів. У курсі розглядаються основні поняття будови молекул та супрамолекулярної хімії, як от: самоорганізація, самозбірка олігомерних  структур та їхня стабілізація. Крім того, розглядаються різні типи міжмолекулярних зв’язків в супрамолекулярних структурах.