Магістерські роботи

Захисти магістерських робіт на хімічному факультеті

Теми магістерських робіт магістрів спеціальності 102 Хімія (освітньо-наукова програма) ІІ року навчання, 2019-2020 навчальний рік

 Кафедра аналітичної хімії 

№ з/п Студент Тема магістерської роботи Науковий керівник
1. Марущак А. С. Комплексні сполуки  Се(III), Pr(III), Sm(III), Gd(III), Tb(III), Ho(III) i Lu (III)  з еріохромом синім SE у полярографічному аналізі доц. Дубенська Л.О.
2. Горецька Т. С. Рентгенівський аналіз зразків системи Er-Ag-Al: фазові рівноваги і кристалічна структура сполук доц. Жак О.В.
3. Хавчук М. М. Вольтамперометричне визначення амоксициліну за допомогою сульфаніламіду у лікарських формах доц. Коркуна О.Я.

 Кафедра неорганічної хімії 

№ з/п Студент Тема магістерської роботи Науковий керівник
4. Стоцький Василь Євгенійович Кристалічна структура нових тернарних алюмінідів паладію проф. Гладишевський Р.Є.,

доц. Пукас С.Я.

5. Щепілов Юрій Володимирович Системи LaNiIn1-xMx (M = Al, Ga, Ge): фазові рівноваги та кристалічні структури фаз доц. Заремба В.І.,

зав. лаб. Ничипорук Г.П.

6. Юзва Павло

Іванович

Потрійні системи Er–{Mn,Co}–C

 

проф. Котур Б.Я.

 Кафедра органічної хімії 

№ з/п Студент Тема магістерської роботи Науковий керівник
7. Штефко Марія Федорівна Синтез та біологічна активність заміщених N-[5-бензилтіазол-2-іл]-3-(фуран-2-іл)пропанамідів/акриламідів Проф. Матійчук В.С.
8. Станіцька Марія Олегівна Донорно-акцепторні π-спряжені системи з карбазолом та іншим гетероциклом Проф. Обушак М.Д.
9. Трач Катерина Олегівна Реакції солей арендіазонію з дієновими сполуками Доц. Біла-Лялька Є.Є.
10. Тупчієнко Віталій Андрійович 1,2-Хінони у синтезі азотовмісних гетероциклів Доц. Мартяк Р.Л.

Кафедра фізичної хімії 

№ з/п Студент Тема магістерської роботи Науковий керівник
11. Нагорняк І. М. Окиснення хіноліну та 8-оксихіноліну в полярних розчинниках. Проф. В.С. Дутка
12. НестерівськаС.П. Композити глауконіт/поліанілін-фосфатна кислота їхні фізико-хімічні та адсорбційні властивості щодо іонів Cr(VI). Доц. М.М. Яцишин
13. Стариков Г. O. Закономірності формування і електрооптичні властивості тонких плівок поліаренів на оптично-прозорих поверхнях Проф. Аксіментьєва О.І.

 

Теми магістерських робіт магістрів спеціальності Хімія(освітньо-професійна програма) ІІ року навчання, 2019-2020 навчальний рік

 

Кафедра аналітичної хімії 

№ з/п Студент Тема магістерської роботи Науковий керівник
1. Кричковський А.А. Відновлення комплексних сполук Dy(III) з еріохромом синім SE на твердих електродах з Ag(Hg) (полірованому і модифікованому ртутним меніском доц. Дубенська Л.О.
2. Шкоропад М.В. Використання азобарвників для полярографічного визначення РЗМ(ІІІ) за наявності катіонів Fe(ІІ,III)
3. Лобай Л.Б. Селективність полярографічного визначення харчових азобарвників
4. Бойко О.В. Полярографічне визначення фамотидину і ранітидину
5. Кондратюк І.А. Концентрування Сe(III) з водних розчинів на Н-формі закарпатського клиноптилоліту проф. Каличак Я.М.
6. Максимів І..Р. Аналітичні форми цефтазидиму на оcнові азосполук з фенольними реагентами для його спектрофотометричного визначення доц. Коркуна О.Я.
7. Кобилюх М.В. Спектрофотометричне визначення купруму з 1-[5-(4-метилбензил)-1,3-тіазол-2іл)]азонафтален-2-олом. доц. Тимошук О.С.
8. Онук А.І. Спектрофотометричне визначення кобальту з 1-[5-(4-метилбензил)-1,3-тіазол-2іл)]азонафтален-2-олом.
9. Проців І.О. Спектрофотометричне визначення кадмію з 1-[5-(4-метилбензил)-1,3-тіазол-2іл)]азонафтален-2-олом
10. Рошко В.Ю. Астрафлоксин FF – новий реагент для полярографічного аналізу.
11. Бабін В.О. Вольтамперометричне визначення Ir(IV) з використанням 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону після термічної активації взаємодії доц. Ридчук П.В.
12. Попович А.Ю. Рентгенофазовий аналіз зразків системи La-Cu-Al при 600 °С доц. Стельмахович Б.М

Кафедра неорганічної хімії 

№ з/п Студент Тема магістерської роботи Науковий керівник
1. Губай Андрій Олександрович Синтез та електрохімічні властивості сплавів системи Li–Al–B проф. Павлюк В.В.,

асп. Мілашюс В.Е.

2. Козак Юрій

Іванович

Система Sm–Al–Sn: ізотермічний переріз діаграми стану при 600°С та кристалічна структура сполук проф. Гладишевський Р.Є.,

ст.н.сп. Токайчук Я.О.

3. Леськів Марія Богданівна Гідриди фази Dy2Ni2Al1-хGaх зі структурою типу W2CoB2 доц. Міліянчук Х.Ю.
4. Петровська Мар’яна Ігорівна Кристалічна структура сполук RNiAl4Ge2 (R = Y, Sm, Gd–Lu) доц. Пукас С.Я.,

м.н.сп. Климентій Н.О.

5. Топерцер Віктор Степанович Синтез і кристалохімічні особливості сполук RNi3Ga9 доц. Муць Н.М.,

ст.н.сп. Токайчук Я.О.

 Кафедра органічної хімії 

№ з/п Студент Тема магістерської роботи Науковий керівник
6. Войтович Богдана Василівна Інтрамолекулярні циклізації функціоналізованих похідних тіофену і фурану проф. Обушак М.Д.
7. Габрикевич Мар’яна Миколаївна Синтез та гетероциклізації 2-морфолін-4-іл-2-тіоксоацетамідів і біологічна активність отриманих сполук проф. Матійчук В.С.
8. Венгрин Ольга Миколаївна Взаємодія 5-арилфурфуролів з похідними роданіну та перетворення продуктів реакцій доц. Карп’як В.В.
9. Басара Надія Мирославівна Дослідження конденсації похідних ізатину з роданіном доц. Карп’як В.В.
10. Козловець Наталія Олександрівна Поліфункційні сполуки на основі 2-(1-піперазино)-1,3-тіазолу доц. Карп’як В.В.
11. Марченко Роман Русланович Синтез, протипухлинна та протизапальна активність 5-гетарилметилен-2-тіоксотіазолідин-4-онів проф. Матійчук В.С.
12. Солтис Дарина Андріївна Одержання функціоналізованих арилсульфонів доц. Біла-Лялька Є.Є.
13. Кальмук Віталій Ігорович Нові варіанти реакції Ульмана проф. Обушак М.Д.
14. Ждан Олена Андріївна Дослідження гетероциклізацій аналогів халкону з арилфурановим фрагментом доц. Муляк О.І.
15. Залузець Олена Богданівна Гетероциклізації 5-арилфурфуролів за участю димеру малонодинітрилу доц. Муляк О.І.
16. Гизюк Павло Русланович Амінотіазоли на основі продуктів аніонарилювання функціоналізованих олефінів: синтез та перетворення доц. Остап’юк Ю.В.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії 

№ з/п Студент Тема магістерської роботи Науковий керівник
17. Кос Оксана Богданівна Сенсорні властивості тонких плівок полі(Ан-со-МАн), декорованих наночастинками золота проф. Решетняк О.В.
18. Дудок Олег Юрійович Порівняльний аналіз морфології та властивостей тонких плівок композитів  ПАн-Au/Pd, отриманих за використання імпульсного та потенціостатичного режимів. проф. Решетняк О.В.
19. Смолинська Марта Романівна Властивості композитів на основі полівінілового спирту та поліаніліну. проф. Дутка В.С..

 

20. Матківська Галина Миколаївна Синтез і оптичні властивості композиційних плівок на основі полі-3,4-етилендіокси-тіофену і  графен оксиду. проф. Аксіментьєва О.І.
21. Мига Ірина Ігорівна Визначення кінетичних параметрів інтеркаляції йонів літію у ванадат заліза. доц. Ковалишин Я.С.
22. Тереняк Іванна Іванівна Синтез та властивості композитів терморозширеного графіту з поліаніліном. доц. Ковалишин Я.С.
23. Щур Вікторія Михайлівна Вплив базового металу в аморфних сплавах на їх електрокаталітичну активність в реакції виділення водню. доц. Бойчишин Л.М.
24. Дашик Анастасія Любомирівна Електрохімічні характеристики модифікованих сплавів на основі Fe у водних середовищах з рH <7. доц. Герцик О.М.
25. Демчина Тетяна Русланівна Електрохімічні параметри аморфних сплавів на основі алюмінію у водних розчинах доц. Герцик О.М.
26. Заверюха Оксана Петрівна Електрохімічні параметри аморфних сплавів на основі заліза  у розчинах кислот. доц. Герцик О.М.
27. Дмитраш Мар’яна Володимирівна Адсорбційні властивості композиту поліанілін-фериціанід по відношенню до іонів Cu2+. доц. Остапович Б.Б.
28. Вороновська Юлія Олегівна Властивості композитів целюлоза/поліанілін, синтезованих в слабколужних розчинах. доц. Яцишин М.М
29. Козловська Олена Романівна Синтез та властивості композитів целюлоза/поліанілін, синтезованих у розчинах метилгідроксиетил целюлози. доц. Яцишин М.М
30. Дожджаник Вероніка Володимирівна Адсорбційні властивості композитів на основі цеоліту та поліаніліну.

 

доц. Яцишин М.М