Міжнародна співпраця

Міжнародні проєкти, ґранти

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (ICDD Grant-in-Aid)
Назва проекту: “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук”.
Термін дії: 01.04.2020–28.02.2021 р. (НХ-010420).
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: Міжнародний центр дифракційних даних ICDD (США).
Учасники з університету: доц. Пукас С.Я., пр.н.сп. Демченко П.Ю., ст.н.сп. Токайчук Я.О., н.сп. Семусьо Н.З., ст.лаб. Паньків Р.О.
Коротка інформація: Рентгенівським методом порошку уточнено кристалічну структуру сполук систем La–Dy–Al, Nd–Er–Al, Dy–Ni–Ga, Y–La–Ga, {Pr,Nd}–Dy–Ga, La–Gd–Si, {Ho,Dy}–Ga–Ge, Gd–Ge–Sn, La–Ge–Bi, {Tb,Dy,Lu}–Ni–Al–Si, {Gd,Ho}–Mn–Al–Ge, {Dy,Ho,Tm,Lu}–Ni–Al–Ge, Dy–Fe–Co–Al–Ge, {Tb,Lu}–Co–Ni–Al–Ge.. Створено дифрактограми сполук у цифровому форматі та включено їх у наукову базу Міжнародного центру дифракційних даних.

Науково-дослідна робота за договором № М/76-2019 від 19.06.2019 р. в рамках українсько-чеського науково-технологічного співробітництва
Назва проекту: “Інтерметаліди f-елементів як матриці для зберігання водню”
Термін дії: 01.06.2019 – 31.12.2019 р.
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: Міністерство освіти і науки України.
Учасники проекту з факультету: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є., ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю., ст.н.сп. Токайчук Я.О., студ. Лаврів О.І., студ. Саідов Н.Р.
Коротка інформація: Синтезовано сплави складу Ho2Ni2-xIn (x = 0-0,3), Ho2Ni2InxX1-x (X = Al, Ga, Sn, Sb) та Rm+nTm+nGan (R = рідкісноземельний метал, T = Co, Ni; m = 1, 2; n = 1) і вибрані представники досліджено на предмет водень-сорбційних властивостей. Синтезовано гідриди сполук Ho2Ni1,7In, Ho2Ni2In0,9Al0,1 (структурний тип Mo2FeB2), Tb2Co2Ga, Tb2Ni2Ga (структурний тип W2CoB2), а також два гідриди з різним вмістом гідрогену для сполуки Tb3Co3Ga – перші гідриди фази зі структурою типу W3CoB3. Досліджено термічну стабільність отриманих гідридів та характер десорбції водню. Уточнено кристалічну структуру гідридів Ho2Ni1,7InH2,7, Ho2Ni2In0,9Al0,1H3,4, Tb2Co2GaH6,2, Tb3Co3GaH9,7, Tb3Co3GaH9,7-x та Tb2Ni2GaH5,1. На основі отриманих результатів та розрахунків запропоновано моделі кристалічної структури гідридів та встановлено роль окремих структурних фрагментів в утворенні гідридів структурно споріднених сполук. Отримані результати сприяють ефективному цілеспрямованому пошуку сполук із заданими водень-сорбційними властивостями та дозволяють спрогнозувати поведінку структурно-споріднених сполук у процесі гідрування.

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (ICDD Grant-in-Aid)
Назва проекту: “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук”.
Термін дії: 01.04.2015–31.03.2016 р., 01.04.2016–31.03.2017 р., 01.04.2017–31.03.2018 р., 01.04.2018–31.01.2019 (НХ-010418), 01.04.2019–28.02.2020 (НХ-010419).
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: Міжнародний центр дифракційних даних ICDD (США).
Учасники з університету: доц. Пукас С.Я., пр.н.сп. Демченко П.Ю., ст.н.сп. Токайчук Я.О., н.сп. Семусьо Н.З., ст.лаб. Паньків Р.О.
Коротка інформація: Рентгенівським методом порошку уточнено кристалічну структуру сполук систем {Mg,Sc}–Pd–Al, Dy–Al–Si, Er–Fe–Si, {Zr,Nd}–Al–Ge, Dy–Ga–Ge, Er–Zr–Ni–Al, La–Gd–Al–Ga, Gd–Ni–Al–Si, {Dy,Lu}–Mn–Al–Ge, {Tb,Lu}–Ni–Al–Ge, Y–{Sm,Er}–Co–Al–Ge, Y–Tm–Ni–Al–Ge, Ir–Rh–Se–Cl, Ir–Se–S–Br. Створено дифрактограми сполук у цифровому форматі та включено їх у наукову базу Міжнародного центру дифракційних даних.

Проект НХ–010316
Назва проекту: “Пошук нових структурних типів”.
Термін дії: 01.03.2016–31.10.2019 р.
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: компанія: “Матеріали Фази Дані Система” (м. Віцнау, Швейцарія).
Учасники з факультету: доц. Муць Н.М., доц. Пукас С.Я., ст.н.сп. Демченко П.Ю., ст.н.сп. Маняко М.Б., ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю., ст.н.сп. Токайчук Я.О., м.н.сп. Заремба О.І.
Коротка інформація: визначено кристалічну структуру окремих багатокомпонентних інтерметалічних сполук f-, d- та p-елементів, як нових, так і таких, про існування яких були відомості в літературі, однак їхні структури повністю не були розшифровані.

Проект ПН–010115
Назва проекту: “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук”.
Термін дії: 01.01.2015–31.12.2019 р.
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: компанія “Матеріал Фази Дані Система” (м. Віцнау, Швейцарія).
Учасники з факультету: не було.

Проект ПН–010415
Назва проекту: “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук”.
Термін дії: 01.04.2015–30.04.2016 р.
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: компанія: “Матеріали Фази Дані Система” (м. Віцнау, Швейцарія).

Спільний українсько-литовський науково-технічний проект за договором № М/66-2017
Назва проекту:
“Синтез і дослідження нових органічних сполук на основі азотовмісних гетероциклів для органічної електроніки” (номер держреєстрації 0117U003261).
Термін дії: 14.06.2016–31.12.2017 р.
Науковий керівник: проф. Обушак М.Д.
Джерело фінансування: Міністерство освіти і науки України.
Учасники з університету: ст. наук. співроб. Горак Ю.І., ст. наук. співроб. Литвин Р.З., доц. Мартяк Р.Л., аспірант Піткович Х.Є.
Коротка інформація: Встановлено, що 5-арилфурфуроли та 5-арил-2-тіофен(пірол) карбальдегіди вступають у реакцію Радзішевського, що дало змогу отримати низку нових тризаміщених імідазолів. Знайдено оптимальні умови проведення реакцій. Розроблено способи синтезу похідних [1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазолу, зокрема з 2-(5-арил-2-фурил)-4-хіноліновим фрагментом. Синтезовано бензиліденові похідні гетарилацетонітрилів. Одержані сполуки використано у конструюванні новітніх електронних пристроїв (OLEDs).

Спільний українсько-молдавський науково-технічний проект за договором № М/129-2014
Назва проекту: “Нові антиоксиданти для зменшення ефектів оксидативного стресу при гіперглікемії”.
Термін дії: 01.05.2015–31.12.2015 р.
Науковий керівник: проф. Обушак М.Д.
Джерело фінансування: Міністерство освіти і науки України.
Учасники з факультету: ст. наук. співроб. Литвин Р.З., ст. наук. співроб. Горак Ю.І., мол. наук. співроб. Туриця В.В.
Коротка інформація: Розроблені методи синтезу похідних [1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазолу на основі реакцій кислот з 4-аміно-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолами та похідних 1,3,4-оксадіазолу реакціями хлорангідридів кислот з фурилтетразолом. Синтезовано реагенти – 5-арил-2(3)-фуранкарбонові кислоти та їх хлорангідриди. Встановлена будова синтезованих сполук. Зразки речовин передані партнерам по проекту з молдовської сторони для дослідження їх антиоксидантної активності.

11 проєктів від Інституту біомедичних досліджень Новартіс (США) щодо «Drug Discovery Technologies»
Термін дії: 07.2016–18.08.2019;
Джерело фінансування: Інститут біомедичних досліджень Новартіс (США).
Учасники з факультету: пров. наук. співроб. Походило Н.Т.,  доц. Остап’юк Ю.В., с.н.с. Шийка О.Я., н.с. Горбенко Ю.Ю.

Співпраця із закордонними науковими установами та організаціями

У 2020 році реалізовано кооперацію з наступними закордонними науковими установами та організаціями:

 • Аугсбургський університет, Німеччина (опубліковано 1 статтю);
 • Бєлградський університет (Сербія) (опубліковано 1 статтю);
 • Брукхейвенського національний лабораторний центр функціональних наноматеріалів (м. Аптон, Н. Й., США (1 стаття у журналі з імпакт-фактором та 1 тези доповіді міжнародної конференції);
 • Варшавський університет, Польща (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Вестфальський університет Вільгельма, м. Мюнстер, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 6 статей та тези 2 доповідей на конференціях);
 • Віденський технічний університет, Австрія (за результатами співпраці тези 2 доповідей на конференціях);
 • Віденський університет, Австрія (наукове стажування доц. Пукас С.Я., 01.2020–
  15.02.2020 р.);
 • Вроцлавський університет (Польща). (Опубліковано 1 статтю);
 • Гданський університет, м. Гданськ, Польща;
 • Державний університет Остіна Піі, м. Кларксвіль, США (за результатами співпраці опубліковано 3 статті);
 • Дослідницький центр м. Юліха, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Дослідницький центр фізики Вігнера, м. Будапешт, Угорщина (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Європейський центр синхротронних досліджень, м. Гренобль, Франція (за результатами співпраці опубліковано 2 статті);
 • Женевський університет, Швейцарія (наукове відрядження чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є., 26.10.2020–11.2020 р.);
 • Жешівський університет, Польща (за результатами співпраці опубліковано 6 статей);
 • Інститут аналітичної хімії Словацького технологічного університету (Братіслава, Словаччина) (опубліковано одну статтю);
 • Інститут геотехніки Словацької академії наук, м. Кошице, Словаччина (за результатами співпраці опубліковано 6 статей);
 • Інститут дослідження матеріалів Словацької академії наук, м. Кошице, Словаччина (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Інститут дослідження твердого тіла та матеріалів Лейбніца, м. Дрезден, Німеччина
  (за результатами співпраці опубліковано 3 статті та тези 1 доповіді на конференції);
 • Інститут досліджень твердого тіла товариства Макса Планка, м. Штуттгарт, Німеччина
  (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю; наукове стажування пр.н.сп. Бабіжецького В.С., 15.01.2020–21.02.2020 р.);
 • Інститут енергетичних технологій, Кьєллер, Норвеґія;
 • Інститут Йожефа Стефана, м. Любляна, Словенія (за результатами співпраці опубліковано 5 статей та тези 2 доповідей на конференції);
 • Інститут Матеріалів та Механіки Машин Словацької Академії Наук (м. Братіслава) (опубліковано 1 статтю у журналі з імпакт-фактором);
 • Інститут матеріалознавства імені Фраунгофера, м. Бремен, Німеччина;
 • Інститут Нееля Національного центру наукових досліджень, м. Гренобль, Франція
  (за результатами співпраці опубліковано 3 статті тези 1 доповіді на конференції);
 • Інститут неорганічної та аналітичної хімії, Вестфальський університет імені Вільгельма (Мюнстер, Німечина): опубліковано 3 статті та 1 тези доповідей;
 • Інститут низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН,
  м. Вроцлав, Польща (за результатами співпраці опубліковано 8 статей та тези 6 доповідей на конференціях; наукове стажування доц. Заремби В.І., 02.2020–10.03.2020 р.);
 • Інститут полімерних досліджень, м. Дрезден, Німеччина;
 • Інститут технологій виготовлення та передових матеріалів Фраунгофера, м. Бремен, Німеччина;
 • Інститут технологій, м. Карлсруе, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано
  4 статті та тези 1 доповіді на конференціі; наукове стажування асп. Павлюка Н.В., 01.2020–30.01.2020 р.; стипендія фонду DAAD (бінаціональна аспірантура), 12.10.2020–30.11.2020 р.);
 • Інститут фізики НАН Білорусі, м. Мінськ;
 • Інститут фізики Польської АН, м. Варшава, Польща;
 • Інститут фізики Чеської академії наук, м. Прага, Чеська республіка (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Інститут хімії і матеріалів Національного центру наукових досліджень, м. Тьє, Франція
  (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Інститут хімічних наук Національного центру наукових досліджень, м. Ренн, Франція
  (за результатами співпраці опубліковано 2 статті);
 • Інститут хімічної фізики твердого тіла товариства Макса Планка, м. Дрезден, Німеччина
  (за результатами співпраці опубліковано 5 статей та тези 1 доповіді на конференції);
 • Карлів університет, м. Прага, Чеська республіка (за результатами співпраці опубліковано
  2 статті; спільний проект в рамках українсько-чеського науково-технологічного співробітництва);
 • Карлів університет, факультет наук, кафедра аналітичної хімії (м. Прага, Чехія): подано проєктну пропозицію “Нові підходи до селективного та швидкого вольтамперометричного визначення антимікробних препаратів та кокцидіостатиків у продуктах харчування та кормах для тварин” на участь у конкурсі спільних українсько-чеських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2021-2022 рр.;
 • Католицький університет імені Івана Павла ІІ, м. Люблін, Польща;
 • Каунаський технологічний університет (Литва). Випускниця кафедри Галина Сич захистила дисертацію у цьому університеті. Виконувався спільний науково-дослідний проект. Опубліковано спільні тези доповіді на міжнародній конференції;
 • Каунаським технічним університетом, м. Каунас, Литва;
 • Кафедра хімії та біохімії, Університет Північного Іллінойсу (Декалб, США): проводяться спільні наукові дослідження кристалічних структур тернарних антимонідів. За результатами співпраці опубліковано 1 статтю;
 • Компанія “Material Phases Data System”, Швейцарія (науковий проект “Пошук нових структурних типів”);
 • Латвійським університетом Institute of Solid State Physics, University of Latvia;
 • Лундський університет, Швеція (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Манхеттенський коледж, м. Нью Йорк, США (за результатами співпраці опубліковано
  1 статтю);
 • Міжнародний науковий центр DEFY (Німецький електронний синхротрон, м. Гамбурґ): проводяться спільні наукові роботи по ідентифікації різних окиснених форм РЗЕ в оксидних наноматеріалах на основі цеолітних композицій. Результати спільних досліджень апробовано на конференції (пров. н. сп. Василечко В.О., н.сп. Грищук Г.В.);
 • Міжнародний центр дифракційних даних ICDD, м. Нютон Сквеар, США (ґранти “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук”);
 • Мюнхенський технічний університет, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю та тези 1 доповіді на конференції);
 • Національний інститут раку (США). Проведено тестування на протиракову активність низки речовин, синтезованих на кафедрі органічної хімії;
 • Німецький електронний синхротрон (DESY), м. Гамбург (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Опольський технічний університет, Польща (за результатами співпраці опубліковано
  3 статті);
 • Педагогічний університет, м. Краків, Польща (за результатами співпраці опубліковано
  тези 1 доповіді на конференції);
 • Сілезький університет, Інститут фізики і хімії металів, м. Катовіце, Польща;
 • Спільнота з відкриття протимікробних препаратів (CO-ADD, Велика Британія та Австралія). Проведено тестування на протимікробну активність синтезованих речовин в Університеті Квінсленда (Австралія);
 • Стокгольмський університет, Швеція (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю та тези 2 доповідей на конференціях);
 • Технічний університет “Гірнича академія Фрайберга”, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 4 статті та тези 1 доповіді на конференції, наукове стажування н.сп. Левицького В.О., 10.2019–31.12.2020 р.);
 • Технічний університет Клаусталь (Німеччина). Опубліковано 1 статтю;
 • Університет “Академія Або”, м. Турку, Фінляндія (за результатами співпраці опубліковано 1 розділ монографії, 1 статтю тези 2 доповідей на конференціях);
 • Університет Академія Або (м. Турку, Фінляндія) (2 розділи монографії у закордонному видавництві, 1 стаття у журналі з імпакт-фактором, 3 статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних та 1 тези доповіді міжнародної конференції);
 • Університет Альберти, м. Едмонтон, Канада (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю та тези 1 доповіді на конференції);
 • Університет Арістотеля в Салоніках (Греція). Опубліковано 1 статтю;
 • Університет Бургаса (Болгарія). Опубліковано 2 статті;
 • Університет Відня, м. Відень, Австрія, Department of Inorganic Chemistry – Functional materials, University of Vienna, Austria;
 • Університет ім. М. Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща;
 • Університет імені Фрідріха–Александера в Ерланґені–Нюрнберзі, Німеччина;
 • Університет Казимира Великого, м. Бидгощ, Польща (2 статті у виданнях ISI, 1 стаття у журналі, який включений до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, та 1 тези на міжнародних конференціях, 1 стаття в інш.вид.);
 • Університет Ліссабона (Португалія). Опубліковано 1 статтю;
 • Університет Макерере, м. Кампала, Уганда (за результатами співпраці опубліковано
  1 статтю);
 • Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща (проф. Жончинська З. – голова журі Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського “Кристали та ґаджети”);
 • Університет міста Упсала, Швеція (1 стаття у журналі з імпакт-фактором);
 • Університет Павії, м. Павія, Італія;
 • Університет Падрубіце, Чеська республіка (за результатами співпраці опубліковано
  1 статтю);
 • Університет Північного Іллінойса, м. Декалб, США (за результатами співпраці опубліковано 2 статті);
 • Університет Тохоку, м. Оарай, Японія (наукове стажування ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю., 01.2020–06.02.2020 р.);
 • Університет Яна Длугоша, м. Ченстохова, Польща (за результатами співпраці опубліковано 15 статей та тези 4 доповідей на конференціях);
 • Університеті імені Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице) (опубліковано 1 статтю та 1 тези доповідей);
 • Центр біологічних та хімічних досліджень Варшавського університету (опубліковано 1 статтю);
 • Центр Гельмгольтца м. Гістахт, Гістгахт, Німеччина;
 • Ченстоховський технічний університет, Польща (за результатами співпраці опубліковано
  2 статті);
 • Шведський університет сільськогосподарських наук, м. Упсала, Швеція;
 • Швейцарський федеральний технічний університет (м. Цюрих);
 • Ягеллонський університет, Інститут фізики, м. Краків, Польща (опубліковано 3 статті).

Наукові стажування

2020:

 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Інституті технологій (м. Карлсруе, Німеччина), 16.01.2020–30.01.2020;
 • доц. Пукас С.Я. – наукове стажування у Віденському університеті (м. Відень, Австрія), 16.01.2020–15.02.2020;
 • доц. Заремба В.І. – наукове стажування в Інституті низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН (м. Вроцлав, Польща), 12.02.2020–12.03.2020;
 • ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю. – наукове стажування в Інституті матеріалознавства університету Тохоку (м. Оарай, Ібаракі,  Японія), 25.01.2020 – 06.02.2020 р.;
 • н.сп. Левицький В.О. – у Технічному університеті “Гірнича академія Фрайберга” (м. Фрайберг, Німеччина),  01.10.2019–30.09.2020 р.;

Зараз на наукових стажуваннях за кордоном перебувають аспірант Федишин О.С. – в університеті Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина), аспірантка Стечинська Е.Т. – в університеті Миколая Коперника (м.  Торунь, Польща), аспірантка Гулай Н.Л. – у Вестфальському університеті (м. Мюнстер, Німеччина).

2019:

 • чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є. – наукове стажування в Женевському університеті (Швейцарія), 08.07.2019–16.08.2019);  наукове відрядження у Карловий університет (м. Прага, Чеська республіка), 05.09.2019–07.09.2019 р.;
 • проф. Павлюк В.В. – наукове стажування в Університеті Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща), 11.02.2019–30.06.2019 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Інституті технологій (м. Карлсруе, Німеччина), 09.01.2019–08.02.2019 р., 14.08.2019–28.08.2019 р.; наукове відрядження до Наукового табору хімічного факультету Варшавського університету (Польща), 29.04.2019–05.05.2019 р.; наукове відрядження до Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), участь у Науковому заході “Малопольська ніч науковців”, 26.09.2019–27.09.2019 р.; участь у роботі з’їзду Міжнародного товариства адміністраторів наукових досліджень (м. Сан-Франциско, США), 18.10.2019–24.10.2019 р.;
 • доц. Заремба О.І. – участь у роботі 5 Erasmus Plus Staff Week “The Ideal Research Support Office”(м. Гронінген, Нідерланди), 13–17 травня 2019 р.;
 • доц. Заремба В.І. – наукове стажування Інституті низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН (м. Вроцлав, Польща), 03.06.2019–30.07.2019 р.;
 • доц. Павлюк О.В. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 24.06.2019–01.07.2019 р.;
 • доц. Остап’юк Ю.В. – наукове стажування у Технічному університеті Клаусталя (Німеччина), 03.12.2019–12.12.2019 р.;
 • доц. Бойчишин Л.М. – стажування у Мічиганському університеті в Енн-Арбор (штат Мічиган, США), 15.09.2019–26.10.2019 р.
 • пр.н.сп. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства Макса Планка (м. Дрезден, Німеччина), 01.04.2019–31.05.2019 р, 07.10.2019–04.11.2019 р.;
 • пр.н.сп. Бабіжецький В.С. – наукове стажування в Інституті дослідження твердого тіла товариства Макса Планка (м. Штутгарт, Німеччина), 27.01.2019–23.02.2019 р.; участь у роботі 2019 International Conference on the Integration of Industry, Education, Research and Application & Сonference on Exchange of Overseas Talents for Speeding up High-quality development” (м. Чаньчунь, Китай), 21.09.2019–24.09.2019 р.;
 • ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю. – наукове стажування у Карловому університеті (м. Прага, Чеська республіка), 21.07.2019–11.08.2019 р.;
 • ст. наук. співроб. Горак Ю.І. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 25.04.2019–02.05.2019 р. ;
 • н.сп. Левицький В.О. – наукове стажування в Технічному університеті “Гірнича академія Фрайберга” (м. Фрайберг, Німеччина),  01.10.2019–30.09.2020 р.;
 • н.сп. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Інституті досліджень твердого тіла (м. Юліх, Німеччина), 50 Весняна Школа “Scattering! Soft, Functional and Quantum Materials”, 11.03.2019–22.03.2019 р.
 • асп. Марискевич Д.Т. – наукове стажування в Університеті Яна Длугоша (Польща), програма NAWA, 15.09.2019–21.09.2019 р.
 • асп. Павлюк Н.В. – наукове стажування в Університеті Яна Длугоша (Польща), програма NAWA, 15.09.2019–21.09.2019 р.
 • асп. Стецьків І.А. – наукове стажування в Віденському технічному університеті (Австрія), стипендія OEAD, 01.09.2019–31.12.2019 р.

2018: 

 • доц. Павлюк О.В. – наукове стажування на кафедрі кристалографії Вроцлавського університету (Польща), 24.06.2018–02.07.2018 р.;
 • пров. наук. співроб. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства (м. Дрезден, Німеччина), 01.03.2018–31.05.2018 р.;
 • ст. наук. співроб. Сливка Ю.І. – наукове стажування в Інституті низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського (м. Вроцлав, Польща), 09.09.2018–15.09.2018 р.;
 • ст. наук. співроб. Горак Ю.І. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 20.05.2018 р.–27.05.2018 р.;
 • ст. наук. співроб. Салдан І.В. – наукове стажування в Університету міста Уппсала (Швеція) 01.10.2018–22.02.2019 р.;
 • мол. наук. співроб. Левицький В.О. – наукове стажування в Технічному університеті “Гірнича академія Фрайберга” (м. Фрайберг, Німеччина), 23.09.2018–30.09.2019 р.;
 • мол. наук. співроб. Мацелко О.В. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла (м. Дрезден, Німеччина), 15.10.2017–14.02.2018 р., 11.07-12.08.2018 р.;
 • мол. наук. співроб. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Лундському університеті (Швеція), стипендія Вісбю, 1.09.2017–31.08.2018 р.

2017:

 • проф. Миськів М.Г. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 25.09.2017–09.10.2017 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Інституті технологій (м. Карлсруе, Німеччина), 09.01.2017–18.01.2017 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в рамках програми підтримки університетської адміністрації (UASP), адміністрованою IREX в м. Вашингтон, Університеті Небраски (м. Омаха), Лабораторії Еймса (США), 30.01.2017–10.03.2017 р., пост реліз тут;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Університеті Альберти (м. Едмонтон, Канада), 12.06.2017–07.07.2017 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в рамках проекту “Інноваційний університет і лідерство” у Варшавському та Ягелонському університетах (Польща), 05.11.2017–02.12.2017 р.;
 • пр.наук. співроб. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства (м. Дрезден, Німеччина), 05.2017 р.–14.08.2017 р.;
 • ст. наук. співроб. Горак Ю.І. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 05.2017–27.05.2017 р.
 • ст. наук. співроб. Міліянчук Х.Ю. – наукове стажування на кафедрі фізики конденсованих систем Карлового університету (м. Прага, Чеська республіка), 21.08.2017–12.2017 р.;
 • ст. наук. співроб. Сливка Ю.І. – наукове стажування в Інституті низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського (м. Вроцлав, Польща), 25.06.2017–07.2017 р.;
 • ст. наук. співроб. Сливка Ю.І. – наукове стажування на кафедрі кристалографії Вроцлавського університету (Польща), 03.07.2017–07.2017 р.;
 • ст. наук. співроб. Тиванчук Ю.Б. – наукове стажування в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) в рамках стипендії Фонду Королеви Ядвіги 03.2017–07.04.2017 р. та 6.11.2017–5.12.2017 р.
 • мол. наук. співроб. Мацелко О.В. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла (м. Дрезден, Німеччина), 10.2016–31.03.2017 р., 15.10.2017–14.02.2018 р.;
 • мол. наук. співроб. Левицький В.О. – наукове стажування в Інституті Нееля Національного центру наукових досліджень, м. Гренобль, Франція, 01.11.2017–11.2017 р.;
 • мол. наук. співроб. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Університеті м. Лунд (Швеція), стипендія Вісбю, 09.2017–31.08.2018 р.;
 • мол. наук. співроб. Переверзєва Т.Г. – наукове стажування у Віденському університеті (Австрія), стипендія OeAD, 09.03.2017–31.03.2017 р.;
 • асп. Горяча М.М. – наукове стажування в Мюнстерському університеті (Німеччина), стипендія фонду DAAD, 08.2017–31.07.2018 р.;
 • асп. Горяча М.М. – участь у ІІ Школі з фізики наномагнетизму (м. Познань, Польща), 21.06.2017–30.06.2017 р.;
 • асп. Заремба Н.В. – наукове стажування в Мюнхенському технічному університеті (Німеччина), стипендія фонду DAAD, 10.2016–30.09.2017 р.;
 • асп. Климентій Н.О. – участь у ІІ Школі з фізики наномагнетизму (м. Познань, Польща), 21.06.2017–30.06.2017 р.;
 • асп. Кордан В.М. – участь у ІІ Школі з фізики наномагнетизму (м. Познань, Польща), 21.06.2017–30.06.2017 р.

 2016:

 • чл.-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є. – наукове стажування в Женевському університеті (Швейцарія), 21.06.2016–31.07.2016 р.;
 • пров. наук. співроб. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства (м. Дрезден, Німеччина), 13.03.2016–12.08.2016 р.;
 • гол. наук. співроб. Аксіментьєва О.І. – наукове стажування у Варшавському університеті (Польща), 24.02.2016-02.03.2016 р.;
 • ст. наук. співроб. Бабіжецький В.С. – наукове стажування в Макс Планк Інституті дослідження твердого тіла (м. Штутгарт, Німеччина), 18.06.2016–18.07.2016 р.;
 • ст. наук. співроб. Міліянчук Х.Ю. – наукове стажування на кафедрі фізики конденсованих систем Карлового університету (м. Прага, Чеська республіка), 6.03.2016-12.03.2016 р., 29.07.2016-14.08.2016 р.;
 • ст. наук. сп. Тиванчук Ю.Б. – наукове стажування в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) в рамках стипендії Фонду Королеви Ядвіги 14.03.2016–10.04.2016 р. та 03.11.2016–02.12.2016 р.;
 • ст. наук. співроб. Литвин Р.З. – наукове стажування в Каунаському технологічному університеті (Литва), 01.03.2016–31.12.2016 р.;
 • ст. наук. співроб. Горак Ю.І. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 20.06.2016–27.06.2016 р.;
 • мол. наук. співроб. Заремба О.І. – навчальний візит для Національних контактних пунктів Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій Горизонт 2020 “Ukraine in Horizon 2020”, організований Estonian Research Council (м. Таллін, Естонія), 20.03.2016–23.03.2016 року;
 • мол. наук. співроб. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Університеті м. Марбург (Німеччина), стипендія DAAD, 01.08.2015–31.01.2016 р.;
 • асп. Гомза Ю.В. – наукове стажування в університеті Юліуса Максиміліана (м. Вюрцбург, Німеччина) в рамках стипендії DAAD, 01.01.2016–28.02.2016 р.;
 • асп. Мацелко О.В. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла (м. Дрезден, Німеччина), 21.02-23.04.2016 р., 30.07.2016–03.09.2016 р., 05.10.2016–04.02.2017 р.;
 • асп. Тупис А.М. – наукове стажування в Університеті Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина) в рамках стипендії Вишеградського фонду 01.03.2016–31.07.2016 р.

2015:

 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Інституті Технологій (м. Карлсруе, Німеччина), 20.04.2015–15.05.2015 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Університеті м. Вюрцбург (Німеччина), 03.11.2015–08.11.2015 р.;
 • пр.н.сп. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства Макса Планка (м. Дрезден, Німеччина), 01.08.2015–15.10.2015 р.;
 • ст.н.сп. Бабіжецький В.С. – наукове стажування в Університеті м. Вюрцбург (Німеччина), 18.10.2015–24.10.2015 р.;
 • м.н.сп. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Університеті м. Марбург (Німеччина), стипендія DAAD, 01.08.2015–31.01.2016 р.;
 • ст. наук. сп. Тиванчук Ю.Б. – наукове стажування 1.11.2015–30.11.2015 в Ягеллонському університеті, м. Краків, Польща в рамках стипендії Фонду Королеви Ядвіги;
 • проф. Обушак М.Д. – наукове стажування 10.04.2015–07.05.2014 в Каунаському технологічному університеті, Литва за фінансової підтримки Європейського фонду “Конкурсне фінансування короткотермінових візитів дослідників”;
 • с.н.с. Литвин Р.З. – Каунаський технологічний університет (Литва)  (01.01.2015–31.12.2015);
 • с.н.с. Горак Ю.І. – (липень–серпень 2015) Вроцлавський університет (Польща);
 • ст. н. сп. Салдан І.В. – Закордонне відрядження на кафедру фізичної хімії університету міста Павія (Італія) з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.;
 • м. н. сп. Горбенко Ю.Ю. – 8−29 жовтня 2015 року проходила стажування в лабораторії нанобіохімії Бранденбурзького технічного університету (м. Зенфтенберг, Німеччина), згідно проекту ”New materials and devices on the basics of conducting polymers and composites / stage2” (01DS15015);
 • асп. Гомза Ю.В. – (листопад–грудень 2015), фінансування – DAAD Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина);
 • асп. Шийка О.Я. – (липень 2015); Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина);
 • асп. Гомза Ю.В. – (липень 2015); Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина);
 • асп. Мацелко О.В. – наукове стажування в Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства Макса Планка (м. Дрезден, Німеччина), 01.03.2014–31.12.2014 р., 15.08–08.10.2015 р.;
 • лаб. Ковальчук Т.П. – наукове стажування в Університеті м. Вюрцбург (Німеччина), 03.11.2015–08.11.2015 р.;
 • лаб. Семенюк Ю.Я. – з 17.11.2014 р. по 19.12.2014 р. проходив наукове стажування у Вюрцбурзькому Університеті Юліуса Максиміліана, Німеччина.