Вітаємо Романа Литвина – лауреата премії Президента України для молодих вчених

18.12.2018 | 18:11

Литвин Роман Зіновійович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри органічної хімії, Львівський національний університет імені Івана Франка став лауреатом премії Президента України для молодих вчених у 2018 році за цикл робіт: “Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки”.

До циклу наукових праць включено 147 публікацій: статей – 46 (у журналах з імпакт-фактором, що входять до наукометричних баз Web of Science i Scopus – 18), тез доповідей на конференціях – 83, патентів на корисну модель – 18.

Робота відноситься до фундаментальних досліджень в області хімії гетероциклів і результати її використовуються як у молекулярному дизайні похідних п’яти- і шести членних гетероциклів з цінними властивостями, так і для створення та уточнення теоретичних моделей органічних реакцій. Практична скерованість роботи полягає у пошуку економічно вигідних підходів до синтезу ключових структурних блоків для швидкого і зручного одержання сполук чи матеріалів на їх основі із практично корисними властивостями, зокрема біологічно активних речовин, матеріалів для органічної оптоелектроніки.

З авторефератом роботи можна ознайомитися на сайті: http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/konstruyuvannya-arilzamishchenih-geterociklichnih-spoluk-z-biologichnoyu-aktivnistyu-ta-dlya-po