Iryna Stetskiv

Position: Postgraduate Student, Department of Inorganic Chemistry

Phone (office): (032) 239-45-06

Email: iryna.stetskiv@lnu.edu.ua

Web page: chem.lnu.edu.ua

Research interests

Synthesis, structural, hydrogensorption and electrochemical properties of RET5-x(Li,M)x and RE2T17-x(Li,M)x phases, where T = Fe, Co, Ni, M = Al, Si, Ge, Sn, Sb

Publications

Articles

 1. Tarasiuk I., Stetskiv I., Kordan V., Pavlyuk V. Electrochemical synthesis of TbCo4.8М0.1Li0.1Нх (М = Ge, Sn) hydrides // Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. – 2017. – Issue 58, Pt. 1. – P. 117-123 (in Ukrainian)
 2. Stetskiv A., Stetskiv I., Pavlуuk V. Isothermal section of the phase diagram of the Tb–Lі–Sn system at 400 ºС // Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. – 2018. – Issue 59, Pt. 1. – P. 21-27 (in Ukrainian) DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.021
 3. Kordan V., Tarasiuk I., Stetskiv I., Serkiz R., Pavlyuk V. Electrochemical hydrogenation of solid solutions based on the intermetallic compound SmNi5 // Chemistry of Metals and Alloys. – 2019. – Vol. 12. – P. 77-87.  DOI: https://doi.org/10.30970/cma12.0396

 

Abstracts

 1. Stetskiv I. A., Palii M. V., Firman V. M. Use and safety of X-ray diffraction studies in chemical laboratories of LNU / I. A. Stetskiv, // «Perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky» (Kharkiv, 04-05.12.2015.). — Kherson: Vydavnychyi dim “Helvetyka”, 2015. – P. 66–68. (in Ukrainian)
 2. Stetskiv I. A., Tarasiuk I. I., Kordan V. M., Pavlyuk V. V. Electrochemical hydrogenation of TbCo4,8М0,1Li0,1 (М = Ge, Sn) alloys // Mater. IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. molod. vch. ta stud. «Fizyka i khimiia tverdoho tila: stan, dosiahnennia i perspektyvy», 28-29.10.2016. – Lutsk, Ukraine, 2016. – P. 143–145. (in Ukrainian)
 3. Stetskiv I., Tarasiuk I., Oshchapovsky I., Pavlyuk V. Investigation of doping of TbCo5 compound with lithium and silicon // Zb. nauk. prats XVI Nauk. konf. «Lvivski khimichni chytannia – 2017», 28-31.05.2017. – Lviv, Ukraine, 2017. – P. H52. (in Ukrainian)
 4. Stetskiv A. O., Stetskiv I. A., Pavlyuk V. V. Crystal structure investigation of TbLiSn stannide // Zb. tez dopov. II Vseukr. nauk. konf. «Aktualni zadachi khimii: doslidzhennia ta perspektyvy», 16.05.2018. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2018. – P. 186–187. (in Ukrainian)
 5. Tarasiuk I., Stetskiv I., Kordan V., Pavlyuk V. Electrochemical hydrogenation of TbCo4.8Si0.1Li0.1 alloy // XXI International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials. – Częstochowa, 10-13.06.2018. – P. 72
 6. Stetskiv I. A., Kordan V. M., Tarasiuk I. I., Pavlyuk V. V. Synthesis and electrochemical hydrogenation of TbCo4.5Sb0.1Li0.4 // II International (XII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «Current Chemical Problems» (ССP‑2019), 19-21.03.2019. – Vinnytsia, Ukraine, 2019. – P. 63.
 7. Stetskiv I., Kordan V., Tarasiuk I., Pavlyuk V. Electrochemical hydrogenation of TbCo5 compound // Zb. nauk. prats XVII Nauk. konf. «Lvivski khimichni chytannia – 2019», 02-05.06.2019. – Lviv, Ukraine, 2019. – P. H2. (in Ukrainian)
 8. Stetskiv I., Kordan V., Tarasiuk I., Pavlyuk V. Electrochemical synthesis of the TbCo4.8Mg0.1Al0.1Hx hydride // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd., 22-26.09.2019. – Lviv, 2019. – P. 135.
 9. Stetskiv A. O., Stetskiv I. A., Pavlyuk V. V. Crystal structure of TbLi1-xZnxSn2 (х = 0,21) compound // Mater. nauk.-prakt. dystants. mizhnar. konf. «Suchasni napriamky udoskonalennia farmatsevtychnoho zabezpechennia naselennia: vid rozrobky do vykorystannia likarskykh zasobiv pryrodnoho i syntetychnoho pokhodzhennia», 19-20.05.2020. – Ivano-Frankivsk, 2020. – P. 142-143. (in Ukrainian)
 10. Nytka V. V., Kordan V. M., Stetskiv I. A., Tarasiuk I. I., Zelinska O. Ya., Pavlyuk V. V. Synthesis, phase composition and properties of the Zr3Tb7,5Ni84,5Al5 alloy // Zb. tez dopov. XXI Mizhnar. konf. stud., asp. mol. vchenykh «Suchasni problemy khimii», 20-22.05.2020. – Kyiv, 2020. – P. 111. (in Ukrainian)
 11. Stetskiv I., Kordan V., Tarasiuk I., Michor H., Pavlyuk V., Bauer E. Effect of substitutions on magnetism of NdCo5(Al, Li)x // Book Abs. XXII Int. Sem. Phys. Chem. Solids, 17-19.06.2020. – Lviv, 2020. – P. 38.
 12. Kordan V., Nytka V., Stetskiv I., Tarasiuk I., Zelinska O., Pavlyuk V., Müller H., Bauer E. Structure and properties of the phase Tb2Ni15LiMg // Book Abs. XXII Int. Sem. Phys. Chem. Solids, 17-19.06.2020. – Lviv, 2020. – P. 55-56.

Projects

01.09.2019 – 31.12.2019 – International Scholarship ICM-2019-13456 of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria for Undergraduates, Graduates und Postgraduates funded by OeAD-GmbH on behalf of and financed by the Scholarship Foundation of the Republic of Austria – Institute of Solid State Physics, Vienna University of Technology, Vienna, Austria