Василечко Володимир Орестович

Посада: провідний науковий співробітник кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник, доцент

Телефони (робочі): (032) 239-46-31, (032) 239-40-48

Електронна пошта: volodymyr.vasylechko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: Метод твердофазової екстракції з використанням природних сорбентів, люмінесцентний аналіз, аналітичний контроль об’єктів довкілля.

Публікації

Вибрані публікації:

Співавтор 230 наукових праць. Вибрані з них:

 1. Vasylechko V., Skorobogatyi Ya., Gryshchouk G. Ecological aspects of water as food and raw material in food industry, in Monograph: Ecological innovation, Eds.: O. Paraska, N. Radek, M. Bonek, University Professional Skills in Pinczow. – Pinczow, Poland. – 2015. – P. 91–116.
 2. Василечко В.О., Грищук Г.В., Каличак Я.М., Волошиновський А.С., Вістовський В.В. Спосіб люмінесцентного визначення тербію / Патент України на корисну модель № 74229. 25.10.2012. Бюл. № 20. Заявник: Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Ломницька Я.Ф., Василечко В.О., Чихрій С.І. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля // Навч. посібн. – Львів: Новий Світ–2000, 2011. – 592 с. (Гриф Міністерства освіти та науки України).
 4. Гута О.М., Генега Б.Я., Романів О.М., Василечко В.О., Мідяний С.В. Хемілюмінесцентні методики дослідження корозії металів // Фіз.-хім. механіка матеріалів.– 1995.– Т.31, №3.- С.27-35.
 5. Романів О.М., Гута О.М., Василечко В.О., Генега Б.Я., Мідяний С.В., Скоробагатий Я.П. Дослідження корозії нержавіючих сталей хемілюмінесцентним методом // Доп. НАН України.– 1996.– №3.- С.86-90.
 6. Пилипчук О.А., Зінчук В.К., Сушинцева Н.М., Василечко В.О. Дослідження стабільності розведених розчинів кислоти Каро // Укр. хім. журн.– 1996.– Т.62, №2.- С.122-123.
 7. Vasylechko V.O., Lebedynets L. O., Gryshchouk G.V., Leboda R., Skubiczewska-Zieba J. Badania nad przydatnos’cia Zakarpackiego klinoptilolitu do adsorpcji chloroformu z roztworow wodnych // Ochrona Srodowiska.– 1998.– NR 3(70), S.27-30.
 8. Huta O.M., Vasylechko V.O., Patsaj I.O., Midyanyj S.V., Mytsuk O.A., Polyuzhyn I.P. The Application of 10-Methylacridinium Salts for Chemiluminescent Environmental Determination of Some Pollutans // Critical Reviews in Analytical Chemistry. – 1999. – V. 29. N –P. 84–86.
 9. Vasylechko V.O., Lebedynets L. O., Gryshchouk G.V., Leboda R., Skubiczewska -Zieba J. Investigations of Usefulness of Transcarpathian Zeolites in Trace Analysis of Waters. Application of Mordenite for the Preconcentration of Trace Amounts of Copper and Cadmium // Chemia Analityczna. –1999– V.44, –Р.270–271.
 10. Huta O.M., Vasylechko V.O., Patsaj I.O., Midyanyj S.V., Mytsuk O.A., Polyuzhyn I.P. The Application of 10-Methylacridinium Salts for Chemiluminescent Environmental Determination of Some Pollutans // Critical Reviews in Analytical Chemistry. – 1999. – V.29. N –P. 84–86.
 11. Мыцук Е.А., Зинчук В.К., Гута А.М., Василечко В.О. Хемилюминесцентное определение меди и хрома в природных водах. Химия и технология воды.– 1999.– Т.21, №2.- С.168-172.
 12. Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kuz’ma Yu.B., Lebedynets L.O., Oliyarnyk O.Ya. Adsorption of Cadmium on Transcarpathian Clinoptilolite // Adsorption Science and Tehnology.–2000–V.18, №7.- P.621-630. https://doi.org/10.1260/0263617001493675
 13. Vasylechko V.O., Lebedynets L.O., Gryschouk G.V., Kuz’ma Yu.B., Vasylechko L.O., Zakordonskiy V.P. The use of transcarpathian zeolites for concentrating trace contaminants in water // Book of Proceeding of the 13ЕР International Zeolite Conference, 8-13 July 2001.- Stud. Surf. S-ci. Catal. V.135 “Zeolites and Mesoporous Materials at the Dawn of the 21st Century”, Edited by A. Galarnean, F. Di. Renzo, F. Fajula, J. Vedrize.-Amsterdam – London – New York – Oxford – Paris – Shannon – Tokyo.: Ellsevier, 2001. – P. 370.
 14. Василечко В.О., Лебединець Л.О., Грищук Г.В., Кузьма Ю.Б., Скоробогатий Я.П., Зінько Ю.В., Нікішина О.А. Оцінка якості вод Львова // Довкілля та здоров’я, 2003. – №2 (25). – С. 47-52.
 15. Vasylechko V.O., Gryshchouk G.,V., Lebedynets L.O. et al. Adsorption of cadmium on asid-modified Thanscarpatian clinoptilolite // Micropor. Mezopor. Mat. –2003 – Vol. 60. – P.183-196. https://doi.org/10.1016/s1387-1811(03)00376-7
 16. Закордонський В., Василечко В.О., Стащук П., Грищук Г. Термодесорбція води й адсорбційні властивості закарпатських цеолітів. // Вісник Львів. ун-ту, сер. хім.-2004.- №44.-С.247-256.
 17. Василечко В.О., Грищук Г.В., Тимошук С.В., Щур Р.С., Білик О.О., ЛебединецьЛ.О., Коляда Л.Б., Каличак Я.М. Хіміко-аналітичне дослідження вод тустанських джерел // Довкілля та здоров’я. – 2006. – № 1(36). – С.70–74.
 18. Василечко В.О., Грищук Г.В., Тимошук С.В., Оршуляк О.О., Щур Р.С., Лебединець Л.О., Каличак Я.М. Вивчення хімічного складу вод джерел Державного історико-культурного заповідника “Тустань” // Вода і водоочисні технології. –2006. –№4 (20). –С.64–66.
 19. Vasylechko V.O., Gryschouk G.V., Polyans’ka I.I., Kuz’ma Yu.B. Adsorption of Mn(ІІ) on Transcarpathian Mordenite // Polish J. Chem. – 2008. – V. 82, № 1–2. – Р. 443-451. http://ichf.edu.pl/pjch/pj-2008/pj-2008-01,2a.pdf
 20. Василечко В., Грищук Г., Нерода І. Адсорбція Pb(II) на закарпатському клиноптилоліті // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2009. – Вип. 50. – С. 177–187.
 21. Василечко В.О., Грищук Г.В., Мельник А.М., Каличак Я.М. Концентрування та визначення Церію з використанням закарпатського клиноптилоліту // Наукові записки. НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2011. – Т. 118. – С. 10–16. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/3649/3/Vasylechko_Kontsentruvannia_ta_vyznachennia_tseriiu.pdf
 22. Rakyts’ka T.L., Kiose T.А., Vasylechko V.O., Volkova V.Ya., Gryshchouk G.V. Adsorption–desorption properties of clinoptilolites and the catalytic activity of surface Cu(II) – Pd(II) complexes in the reaction of carbon monoxide oxidation with oxygen // Chem. of Met. Alloys. – 2011. – Vol. 4. – P. 213–218. https://www.chemetal-journal.org
 23. Vyviurska О., Vasylechko V., Gryshchouk G., Kalychak Ya., Zakordonskiy V. Use of Na-modified clinoptilolite for the removal of terbium ions from aqueous solution // Chemistry of metals and alloys. – 2012. – V. 5. – P. 136–141. https://www.chemetal-journal.org
 24. Vasylechko V.O., Gryschouk G.V., Zakordonskiy V.P., Patsay I.O., Len’ N.N., Vyviurska O.A. Sorption of terbium on Transcarpathian clinoptilolite // Microporous Mesoporous Mater. – 2013. – V. 167. – P. 155–161. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2012.08.021
 25. Rakitskaya T.L., Kiose T.A., Zryutina A.M., Gladyshevskii R.E., Truba A.S., Vasylechko V.O., Demchenko P.Yu., Gryschouk G.V., Volkova V.Ya. Solid-State Catalysts Based on Bentonites and Pd(II)–Cu(II) Complexes for Low-Temperature Carbon Monoxide Oxidation // Solid State Phenomena. – 2013. – V. 200. – P. 299–304. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.200.299
 26. В. Василечко, Г. Грищук, Т. Кедрук, Я. Каличак. Концентрування нікелю з використанням закарпатського клиноптилоліту // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2013. – Вип.54 (1). – С. 147–161. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6613/6613
 27. В. Василечко, Х.Корпало, Г. Грищук. Сорбція Sc(III) на закарпатському клиноптилоліті // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55 –Ч. 1. – С. 266–274.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6491/6492
 28. V.O. Vasylechko, G.V. Gryshchouk, V.P. Zakordonskiy, O.Vyviurska, A.V. Pashuk. A solid-phase extraction method using Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of trace amounts of terbium in water samples // Chemistry Central Journal. – 2015. – V. 9. Issue 1:45 (7 p.). DOI: 10.1186/s13065-015-0118-z
 29. V.O.Vasylechko, Сh.B. Korpalo, G.V. Gryshchouk. Acid-Modified Clinoptilolite – Effective Sorbent of Sc(III) from Aqueos Solutions // Solid State Phenomena. – 2015. – V. – P.8–13. http://www.scientific.net/SSP.230.8
 30. T.L. Rakitskaya, V.O. Vasylechko, T.A. Kiose, G.V. Gryshchouk, A.M. Dzhiga, V.Y. Volkova. Catalytic activity of natural and pre-modified bentonite anchored Pd(II) and Cu(II) complexes in the reaction of carbon monoxide oxidation // Chemistry of Metals and Alloys. – 2015. – V. 8. – Issue 1/2. – P. 32–38. https://www.chemetal-journal.org
 31. V.O. Vasylechko, G.V. Gryshchouk, V.P. Zakordonskiy, L.O. Vasylechko, M.Schmidt, I.M. Leshchack, Ya.M. Kalychak, S.R. Bagday. Sorption-luminescence method for determination of terbium using Transcarpathian clinoptilolite // Talanta. – 2017. – V. 174, N – P.486–492. http://doi.org/10.1016/J.Talanta.2017.06.052
 32. O.V. Tarabas, S. O. Hnatush, O. M. Moroz, V. O. Vasylechko, G. V. Gryshchouk, G. I. Zvir, S. Y. Komplikevych. The usage of sulfide and thiosulfate ions by purple non-sulfur bacteria Rhodopseudomonas yavorovii // Biosystems Diversity. – 2017. – Vol. 25, N – P. 181–185. https://doi.org/10.15421/011727
 33. Rakyts’ka T.L., Vasylechko V.O., Kiose T.O., Dzhyga G.M., Gryshchouk G.V., Volkova V.Y. Some features of Pd (II) and Cu(II) adsorption on bentonites // Adsorption Science and Technology. – 2017. – Vol. 35, N 5–6. – P. 482–489. https://doi.org/10.1177/0263617417697713
 34. VasylechkoV.O., FedorenkoV.O., GromykoO.M., GryshchoukG.V., KalychakY.M., ZaporozhetsO.A., LototskaM.Т. Solid phase extractive preconcentration of silver from aqueous samples and antimicrobial properties of the clinoptilolite–Ag composite // Adsorption Science and Technology. – 2017. – Vol. 35, N 7–8. – P. 602–611. https://doi.org/10.1177/0263617417703509
 35. L.V. Pelyk, V.O. Vasylechko, P.O. Kutsyk, Yu.A. Peleh. Innovative filters made of polyoxadiazole fibers for industrial gas and dust emissions treatment // Adsorption Science and Technology. – 2017. – Vol. 35, N 9–10. – P. 817–824. https://doi.org/10.1177/0263617417709117
 36. Василечко В. Природоохоронні аспекти застосування цеолітів українського Закарпаття // Вісник НТШ. – 2017. – Ч. 57. – С. 62–70.
 37. Vasylechko V.O. Stechynska E.T., Stashkiv O.D., Gryshchouk G.V., Patsay I.O. Sorption of Neodymium and Gadolinium on Transcarpathian Clinoptilolite // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol.133, No – P. 794–797. https://doi.org/10.12693/aphyspola.133.794
 38. Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kaminska M.I., Stel’makhovych B.M. A solid-phase extraction method using acid-modified Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of trace amounts of lead in water samples // Applied Nanoscience. – 2019.– 9. – Issue 5. – P. 1057–1065. http://doi.org/10.1007/s13204-018-0858-x
 39. Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kalychak Y.M., Vasylechko L.O., Voloshinovskii A. S., Vistovskyy V.V., Tupys A.M. Sorption–luminescence method for determination of europium using acid-modified clinoptilolite // Applied Nanoscience. – 2019.– 9, N 5. – P. 1145–1153. http://doi.org/10.1007/s13204-018-0878-6
 40. Stashkiv O., Vasylechko V., Gryshchouk G., Patsay I. Solid Phase Extraction of Trace Amounts of Praseodymium Using Transcarpathian Clinoptilolite // Colloids and Interfaces. – 2019. – Vol. 3. – Issue 1: 27 (10 p.). https://doi.org/10.3390/colloids3010027
 41. Pelyk L.V.,Vasylechko V.O., Kyrychenko O.V. Influence of Biodestructors on the Wear Resistance of Polyester Geotextile Materials// Colloids and Interfaces. – 2019. – Vol. 3. – Issue 1 : 21 (7 p.). 21; https://doi.org/10.3390/colloids3010021
 42. Сташків О., Василечко В., Пацай І., Грищук Г. Концентрування та визначення Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2019, Вип. 60 (1). – С.179–190.  https://doi.org/10.30970/vch.6001.179

Біографія

Наукова біографія

Хімік-аналітик, канд. хім. наук (Застосування хінолінових і акридинових похідних як нових аналітичних хемілюмінесцентних реагентів, м. Львів, 1989), ст. наук. співроб. (1991), доц. (2005).

Закінчив хім. ф-т (1979), аспірантуру (1985) Львів. ун-ту, 1979-84 інженер, 1984-89 мол. наук., 1989-90 наук., 1990-92 ст. наук. співроб., з 1992 провідний наук. співроб. каф. аналіт. хімії Львів. ун-ту.

У 1995 р. пройшов стажування за українсько-американською програмою “Співпраця з передачі екологічних технологій та екологічного навчання (ЕТТЕС)” в Інституті екологічних досліджень Коннектикутського університету (США).

Розклад