Тупичак Микола Анатолійович

Посада: аспірант кафедри органічної хімії

Електронна пошта: mykola.tupychak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Публікації

Патенти:

 1. Патент 123902 Україна, МПК6 C07D 249/16, C07D 471/04 Спосіб одержання 3-арил-5,7-діаміно-3H-[1,2,3]триазоло[4,5-b]піридин-6-карбонітрилів / Походило Н. Т., Шийка О. Я. Обушак М. Д., Тупичак М. А.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2017 09943; заявл. 13.10.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 2. Патент 127984 Україна, МПК (2018.01), C07D 513/00 A61P 7/00 Спосіб одержання анельованих [1,2,3]триазоло-[1,5-а]піримідин-3-іл)метилен)малононітрилів / Походило Н. Т., Шийка О. Я., Тупичак М. А.; Обушак М. Д. заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2018 03402; заявл. 02.04.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.
 3. Патент 128135 Україна, МПК C07D 311/00 (2006.01) Спосіб одержання арил-/гетарил- анельованих
  6-гідрокси-2H-хромен-2-онів / Шийка О. Я., Мартяк Р. Л., Тупичак М. А., Походило Н. Т., Обушак М. Д.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201801132; заявл. 06.02.2018; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.

Статті:

 

 1. Тупичак М., Походило Н., Шийка О., Обушак М. Синтез 3-H-2-амінотіофенів реакцією декарбоксилювання похідних амінотіофенів Ґевальда // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч. 2. – С. 367-372.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6175

 1. Shyyka O. Ya., Martyak R. L., Tupychak M. A., Pokhodylo N. T., Obushak M. D. Facile synthetic route to benzo[c]chromenones and thieno[2,3-c]chromenones // Synth. Commun. − 2017. – Vol. 47, No. 24. – P. 2399-2405. https://doi.org/10.1080/00397911.2017.1380833
 2. Шийка О. Я., Походило Н. T., Тупичак М. А., Обушак М. Д. Тієніламіногідразони: синтез та дослідження реакцій циклізацій на їх основі // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 2. – С. 253-260.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/7441

 1. Pokhodylo N. T., Shyyka O. Ya, Tupychak M. A., Obushak M. D. Selectivity in domino-reaction of ortho-carbonyl azides with malononitrile dimer leading to [1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidines // Chem. Heterocycl. Compd. – 2018. – Vol. 54, 2. – P. 209-212. https://doi.org/10.1007/s10593-018-2256-4
 2. Тупичак М., Шийка О., Походило Н., Обушак М. Синтез нових похідних тіофену з 1,2,4-триазольним фрагментом // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч. 2. – С. 294-299.

https://doi.org/10.30970/vch.5902.294

 1. Pokhodylo N. T., Shyyka O. Ya., Tupychak M. A., Slyvka Yu. I., Obushak M. D. Concurrent pathway and unexpected products in the CuAAC reaction of ethyl prop-2-ynyl methylphosphonate with aromatic azides // Chem. Heterocycl. Compd. – 2019. – Vol. 55, 4/5. – P. 374-378. https://doi.org/10.1007/s10593-019-02467-9
 2. Походыло Н. Т., Тупычак М. А., Шийка О. Я., Обушак М. Д. Некоторые аспекты реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения азидов к алкинам // Журн. орг. химии – – Т. 55, № 9. – С. 1393-1405.

https://doi.org/10.1134/s0514749219090088

 1. Походило Н., Тупичак М., Шийка О., Обушак М. Зручний шлях синтезу 2-(4-аміно-1Н-1,2,3-триазол-1-іл)-оцтової кислоти // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 2. – С. 285-290.

https://doi.org/10.30970/vch.6002.285

 1. Шийка О. Я., Сливка Ю., Тупичак М., Походило Н., Обушак М. π-Комплекси Cu(I) як каталізатори у
  CuAAC // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 2. – С. 247-255.

https://doi.org/10.30970/vch.6002.247

 1. Tupychak M. A., Shyyka O. Ya., Pokhodylo N. T., Obushak M. D. Nitrileimines as an alternative to azides in base-mediated click [3+2]cycloaddition with methylene active nitriles // RSC Adv. – 2020. – Vol. 10. – P. 13696-13699.

https://doi.org/10.1039/d0ra01417f

 1. Pokhodylo N. T., Tupychak M. A., Palchykov V. A. Dihydro-2H-thiopyran-3(4H)-one-1,1-dioxide – a new cyclic ketomethylenic reagent for the Dimroth-type 1,2,3-triazole synthesis // Synth. Commun. – 2020. – Vol. 50, No. 12. – P. 1835-1844. https://doi.org/10.1080/00397911.2020.1757113

 

Тези:

 1. Тупичак М. А., Шийка О. Я., Походило Н. Т., Обушак М. Д. Молекулярний докінг та синтез тієнопіридинонів і тієнохроменонів реакціями з утворенням зв’язків С-Стіофен // Зб. тез допов. XVIII Наук. молодіжн. конф. «Проблеми та досягнення сучасної хімії» – Одеса, 2016. – С. 15.
 2. Обушак М. Д., Остап’юк Ю. В., Шийка О. Я., Походило Н. Т., Матійчук В. С., Тупичак М. А., Кравець М. І., Шегедин М. В. Заміщені 2- і 3-амінотіофени: синтез та застосування // Тези допов. XXIV Укр. конф. орган. хімії – Полтава, 2016. – С. Л-2.
 3. Тупичак М. А., Походило Н. Т., Шийка О. Я., Обушак М. Д. Дослідження доміно-гетероциклізацій димеру малонодинітрилу з органічними азидами // Зб. тез допов. XVIII Міжнар. конф. студ., асп. “Сучасні проблеми хімії” – Київ, 2017. – С. 117.
 4. Тупичак М. А., Шийка О. Я., Походило Н. T., Обушак М. Д. Синтез нових тієно[2,3-d]піримідинів з фрагментами природних сполук // Зб. наук. праць ХVІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2017» – Львів, 2017. – С. О29.
 5. Shyyka O. Ya, Pokhodylo N. T., Tupychak M. A., Matiychuk V. S., Obushak M. D. Anticancer activity evaluation of new thienopyrimidine derivatives // Coll. IX Int. Conf. Chemistry. Kyiv-Toulouse – Kyiv, 2017. – P. 106.

 

 

 1. Походило Н. Т., Шийка О. Я., Тупичак М. А., Матійчук В. С., Обушак М. Д. Конструювання однореакторних, мультикомпонентних та доміно реакцій на основі органічних азидів // Тези допов. VIІ Укр. конф. «Домбровські хімічні читання – 2017» – Яремче, 2017. – С. D-5.
 2. Шийка О. Я., Походило Н. T., Тупичак М. А., Обушак М. Д. Нові приклади тієно[2,3-d]піримідинів: синтез та біологічна активність // Тези допов. VIІ Укр. конф. «Домбровські хімічні читання – 2017» – Яремче, 2017. –
  С. C-50.
 3. Tupychak M. A., Shyyka O. Ya., Pokhodylo N. T., Obushak M. D. Synthesis of new heterocyclic compounds with both thiophene and 1,2,4-triazole scaffolds // 7 Int. Youth Science Forum “Litteris et artibus” – Lviv, 2017. – P. 56-57.
 4. Тупичак М., Мартяк Р., Шийка О., Походило Н., Обушак М. Арилювання бензохінону в синтезі поліциклічних хроменонових систем // Тези допов. ХІІI Всеукр. конф. мол. вчених та студ. з актуальних питань хімії – Харків, 2018. – С. 30.
 5. Тупичак М. А., Шийка О. Я., Походило Н. Т., Обушак М. Д. Реакції 1,3-диполів з димером малонодинітрилу в синтезі нових похідних азолозинів // Зб. тез допов. XX Наук. молодіжн. конф. «Проблеми та досягнення сучасної хімії» – Одеса, 2018. – С. 20.
 6. Pokhodylo N., Shyyka О., Tupychak M., Obushak M. The unpredicted courses and unexpected products in the reaction of azides with alkynes (CuAAC) or methylene ketones // Book Abs. 8 Int. Conf. “Chemistry of nitrogen containing heterocycles” in memoriam of Prof. Valeriy Orlov – Kharkiv, 2018. – P. 39.
 7. Тупичак М., Походило Н., Обушак М. 3-Арил-2-азидопропанові кислоти – перспективні структурні блоки
  у синтезі пептидоміметиків // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. У29.
 8. Сех Т., Шийка О., Тупичак М., Походило Н., Обушак М. Функціоналізовані похідні тіофену та 1,2,3-триазолу в синтезі 1H-1,2,3-триазолілтієно[2,3-d]піримідинонів // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. О27.
 9. Pokhodylo N., Lytvyn R., Stanicka M., Tupychak M., Pitkovych Kh., Bezvikonnyi, Urbonas O. E., Volyniuk D., Kutsiy S., Ivaniuk K., Kinzhybalo V., Stakhira P., Gražulevičius J. V., Obushak M. Design, synthesis and studies of carbazole and triazole based materials for oled applications // Матер. Ювілейної ХХV Укр. конф. з органічної та біоорганічної хімії – Луцьк, 2019. – C. ПД-6.
 10. Шийка О. Я., Пальчиков В. О., Тупичак М. А., Походило Н. Т., Обушак М. Д. Синтез нових гетероциклічних похідних 1,2,4-оксадіазолу // Матер. Ювілейної ХХV Укр. конф. з органічної та біоорганічної хімії – Луцьк, 2019. – C. Д-12.
 11. Сех Т. В., Тупичак М. А., Шийка О. Я., Походило Н. Т., Обушак М. Д. Синтез та біологічна активність
  N-заміщених тієнопіримідинів // Матер. Ювілейної ХХV Укр. конф. з органічної та біоорганічної хімії – Луцьк, 2019. – C. С-58.

Тупичак М. А., Походило Н. Т., Шийка О. Я., Обушак М. Д. Хлоргідразони як зручні реагенти у синтезі функціоналізованих 5-амінопіразолів // Матер. Ювілейної ХХV Укр. конф. з органічної та біоорганічної хімії – Луцьк, 2019. – C. С-61.