Салдан Іван Володимирович

Посада: провідний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): +38 032 260-03-97

Електронна пошта: ivan.saldan@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Синтез та властивості наноматеріалів.

Фізика та хімія поверхні.

Експериментальні методи дослідження.

 

Публікації

Наукові статті за останні 3 роки:

 1. Krukovskyi, Yu.Mykhashchuk, Ya.Kost, S.Krukovskyi, I.Saldan. Weakly doped InP layers prepared by liquid phase epitaxy using a modulated cooling rate // Physica Scripta. 2017, 92, Issue 4. P.045701.
 2. L.Carrillo-Bucio, I.Saldan, C.Pistidda, F.Karimi, K.Suárez-Alcántara, M.Dornheim, T.Klassen Hydrogenation Study of NaF/NaH/MgB2 Reactive Hydride Composites // Journal of Physical Chemistry C. 2017, Vol. 121, Issue 8, P. 4093-4102.
 3. Y.Kovalyshyn, M.Konovska, C.Milanese, I.Saldan, R.Serkiz, O.Pereviznyk, O.Reshetnyak, O.Kuntyi. Electrochemical properties of the composites synthesized from polyaniline and modified MWCNT // Chemistry and Chemical Technology, 2017,  Vol. 11, Issue. 3, P. 261–269.
 4. Ю.Семенюк, С.Семенюк, I.Салдан, Л.Базиляк, А.Киця, О.Решетняк. Електрохімічно одержаний поліанілін як відновлювальний агент під час синтезу паладій-поліанілінових нанокомпозитів // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2017, Випуск 58, Ч. 2, С. 431–441.
 5. E.Polido Legaria, I.Saldan, P.Svedlindh, E.Wetterskog,  K.Gunnarsson, V.Kessler , G.Seisenbaeva. Coordination of rare earth element cations on the surface of silica-derived nanoadsorbents // Dalton Transactions, 2018, Vol.47, P. 1312–1320.
 6. I.Saldan, O.Dobrovetska, L.Sus, O.Makota, O.Pereviznyk, O.Kuntyi, O.Reshetnyak. Electrochemical synthesis and properties of gold nanomaterials // Journal of Solid State Electrochemistry, 2018,  Vol. 22, Issue. 3, P. 637–656.
 7. I.Saldan, A.Girella, C.Milanese, E.Fratini, O.Dobrovetska, I.Levchuk, O.Kuntyi. Size and distribution of palladium nanoparticles electrodeposited on graphite // Functional Materials, 2018, Vol. 25, Issue. 1, P. 82-87.
 8. O.Makota, Y.Trach, I.Saldan, E.Evers, V.N. Kalevaru, A.Martin. Decomposition of tert-butyl hydroperoxide in the presence of selected initiators and catalysts //Chemistry and Chemical Technology, 2018,  Vol. 12, Issue. 2, P. 154–157. 
 9. I.Saldan, Yu.Stetsiv, V.Makogon, Ya.Kovalyshyn, M.Yatsyshyn, O.Reshetnyak. Physical sorption of molecular hydrogen by microporous organic polymers //Chemistry and Chemical Technology, 2019,  Vol. 13, Issue. 1, P. 85–94.
 10. І.Чернюх, О.Решетняк, Ю.Семенюк, О.Перевізник, I.Салдан. Вплив кислотності середовища на ефективність функціонування амперометричного сенсора на основі паладій-поліанілінового нанокомпозиту для визначення гідразину // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2019, Випуск 60, Ч. 2, С. 336–345.
 11. I.Saldan, E.Lewin, O.Dobrovetska, D.Karlsson, O.Bilan, O.Kuntyi. Surface analysis of nickel nanomaterials electrodeposited on graphite surface // Micro & Nano Letters, 2019, Vol. 14, Issue. 12, P 1233–1237.

Біографія

Випускник хімічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка (1998).

Інженер і науковий співробітник фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України (1998-2006).

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – «Неорганічна хімія» (Синтез, структура і властивості гідридів кисень-стабілізованих η-фаз на основі цирконію та титану, 2004) .

Учасник міжнародних індивідуальних наукових програм Європи та США починаючи з 2006 року.

Науковий співробітник національного університету «Львівська політехніка» (2007-2008).

Старший науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії з 2013 року і докторант Львівського національного університету імені Івана Франка (2016-2018).

Доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – «Фізична хімія» (Механізм реакцій розкладу нанокомпозитів на основі борогідридів магнію та літію, 2019) .

Провідний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії, а  також вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 102 – «Хімія» (2019).

Автор більше 150 наукових робіт, включаючи понад 60 статей зі списку ISI та 1 патент на винахід.

Рецензент міжнародних журналів: Journal of Physical Chemistry (American Chemical Society); Journal of Materials Chemistry (Royal Society of Chemistry); Journal of Physics and Chemistry of Solids, International Journal of Hydrogen Energy (Elsevier).

Проекти

“Синтез, фізико-хімічні та термодинамічні властивості нанорозмірних та наноструктурованих матеріалів для електрохімічних систем” (№ держреєстрації: 0120U102184; термін виконання: 2020-2022 рр.).

Об’єкт дослідження процеси модифікації поверхні нанорозмірними металевими частинками; електрокаталіз за участю нанорозмірних та наноструктурованих систем; електропровідність та потенціал-визначаючі реакції сполук срібла та твердих розчинів на їхній основі. Предмет дослідження вплив умов модифікації поверхні металевими NPs на їх геометрію, склад та електрокаталітичні властивості; вплив складу, кристалічної структури та наноструктурування на провідність, потенціал-визначаючі реакції та термодинамічні властивості сполук срібла та їх твердих розчинів.

“Нанокомпозитні та наноструктуровані системи з каталітичними властивостями” (№ держреєстрації: 0117U001235; термін виконання: 2017-2019рр.)

Об’єкт дослідження – процеси формування нанокомпозитів та наноструктурованих систем; каталіз на поверхні модифікованих металевими наночастинками поверхнях. Мета роботи – розробка наукових засад синтезу перспективних нанокомпозитних та наноструктурованих систем з наперед заданими каталітичними властивостями на основі паладію та біметалевих систем. Методи дослідження – електронна мікроскопії, Х-променева дифрактометрія, енергодисперсійна спектроскопія, циклічна вольтамперометрія, волюмометрія.

“Електрокаталітичні властивості паладій-поліанілінових нанокомпозитів у реакціях окиснення аліфатичних С1–С2 спиртів та деяких їх похідних” (№ держреєстрації: 0113U003055; термін виконання: 2013-2015 рр.).

Об’єкт дослідження – реакції електрохімічного окиснення аліфатичних (С1–С2) спиртів та деяких їх похідних. Мета роботи – розробка методу синтезу нанокомпозитного метал-полі­мерного матеріалу і дослідження його електрокаталітичних властивостей у реакції електрохімічного окиснення аліфатичних спиртів (метанол, етанол, етиленгліколь тощо) та деяких їх похідних (метаналь, мурашина кислота). Методи дослідження – циклічна вольтамперометрія, ІЧ спектроскопія, скануюча електронна мікроскопія, Х-променева дифрактометрія. Основні результати: здійснено синтез за різними методиками на поверхні електродів-субстра­тів (Pt, Pd ITO-скло) нанокомпозитів на основі поліаніліну (ПАн) та нанодис­персного паладію у вигляді тонких плівок та досліджено їхні електрокаталітич­ні властивості щодо окиснення в кислому середовищі аліфатичних спиртів та деяких їхніх похідних. Виявлено, що оптимальним методом синтезу композитів ПАн/наночастинки паладію (Pd-НЧ) є хімічне відновлення паладієвого прекур­сора поліаніліном у лейкоемеральдиновій формі. Виявлено, що введення в полімерний (поліаніліновий) модифікуючий шар наночастинок Pd призводить до значного (у 3-10 разів) зростання струмів окиснення/відновлення. Показано, що ПАн/Pd-НЧ модифіковані електроди володіють електрокаталітичною актив­ністю щодо окиснення, насамперед, формальдегіду, кінцевим продуктом якого є карбон(ІІ) оксид. Встановлено, що зі збільшенням довжини вуглеводневого ланцюга ефективність синтезованих композитів як каталізаторів електроокис­нення зростає, що пов’язано з гідрофільно-гідрофобним балансом на межі модифікований електрод | розчин електроліту.

Нагороди

Стипендія для молодих вчених НАН України 2001-2002

Стипендія для молодих вчених Львівської державної адміністрації 2003

Премія Президента України для молодих вчених 2004

Individual Scholarship provided by German Academic Exchange Service (DAAD) 2006-2007

Individual Scholarship provided by Visby Programme of the Swedish Institute (SI) 2015-2016

Individual Scholarship provided by German Academic Exchange Service (DAAD) 2017

Individual Scholarship provided by Visby Programme of the Swedish Institute (SI) 2018-2019

Individual Scholarship provided by Slovak Academic Information Agency (SAIA) 2020 

 

 

Розклад