Лаба Євген-Олег Володимирович

Посада: аспірант кафедри органічної хімії

Електронна пошта: yevhenoleh.laba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Публікації

Патенти:

 1. Патент 94002 Україна МПК A61K 31/4422 Спосіб одержання 2,6-дизаміщених діетил-4-(5-арил-2-фурил)-1,4-дигідро-3,5-піридиндикарбоксилатів/ // Горак Ю. І., Литвин Р. З, Вахула А. Р., Лаба Є.-О. В., Обушак М. Д. заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201404731; заявл. 05.05.2014; Опубл. 10.2014. Бюл. 20.
 2. Патент Україна, МПК А61К 31/505 + А61К 31/47. Спосіб одержання 5-(5-арил-2-фурил)-5,8,9,10-тетрагідропіримідо[4,5-b]хінолін-2,4,6-тріонів / Вахула А. Р., Горак Ю. І., Литвин Р. З., Лаба Є.-О. В.,
  Обушак М. Д.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Патент Україна, МПК C07D 311/80. Спосіб одержання 2-аміно-7-R-5-оксо-4-(5-арил-2-фуран)-5,6,7,8-тетрагідро-4Н-хромен-3-карбонітрилів / Вахула А. Р., Горак Ю. І., Литвин Р. З., Лаба Є.-О. В., Обушак М. Д.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

Статті:

 1. Горак Ю., Лесюк О., Литвин Р., Вахула А., Гомза Ю., Лаба Є.-О., Матійчук В. Арилювання 3-(2-фурил)акролеїну солями солями арендіазонію // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2014. – Вип. 55. – С. 355-359.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6517

 1. Вахула А., Лаба Є.-О., Литвин, Р. Лесюк О., Козлов Н., Максимович І., Горак Ю. Синтез 8,8-R-5-(5- арил -2- фурил)-5,8,9,10- тетрагідропірімідино [4,5-b] хінолін -2,4,6- тріонів // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2015. – Вип. 56. – С. 254-258. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6385
 2. Вахула А., Литвин Р., Кінжибало В., Лесюк О., Лаба Є.-О., Мотовильський О., Горак Ю. Синтез диетил
  2,6-диметил-4-(5-арил-2-фурил)-1,4-дигідро-3,5-піридиндикарбоксилатів // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2016. – Вип. 57. – С. 355-359. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6171
 3. Horak Yu. I., Lytvyn R. Z., Laba Ye-O. V., Homza Yu. , Zaytsev V. P., Nadirova M. A., Nikanorova T. V., Zubkov F. I., Varlamov A. V., Obushak M. D. The intramolecular Diels-Alder vinylthiophen (IMDAV) reaction: An easy approach to thieno[2,3-f] isoindole-4-carboxylic acids // Tetrahedron Letters – 2017. – Vol. 58, No. 43. –
  P. 4103-4106. doi: 10.1016/j.tetlet.2017.09.038
 4. Вахула А., Лесюк О., Лаба Є.-О., Мотовильський О., Литвин Р. Синтез 2-аміно-6-феніл-4-(5-арил-2-фурил)-піридино-3- карбонітрилів чотирикомпонентною реакцією // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2017. – Вип. 58. – С. 292-295. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/7447
 5. Вахула А., Лаба Є.-О., Литвин Р., Кінжибало В., Лесюк О., Мотовильський О., Горак Ю. Синтез 2-аміно-7,7-диметил-5-оксо-4-(5-арил-2-фуран)-5,6,7,8-тетрагідро-4Н-хромен-3-карбонітрилів // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2018. – Вип. 59. – С. 300-304. https://doi.org/10.30970/vch.5902.300
 6. Лаба Є.-О. В., Вахула А. Р., Литвин Р. З., Максимович І. Р., Мотовильський О. В., Соловйов В. О.,
  Горак Ю. І., Обушак М. Д. Синтез 2-[5-арил-2-фурил]метилен-5,6-дифенілімідазо[2,1-b][1,3]тіазол-3-онів // Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Серія хім. – 2019. – Вип. 26.
 7. Вахула А., Лесюк О., Лаба Є.-О., Лучечко В., Максимович І., Мотовильський О., Кінжибало В., Литвин Р., Горак Ю. Синтез похідних N-циклогексилімідазо[2,1-b][1,3,4]тіадіазол([1,3]тіазол)-5-амінів з арилфурановим фрагментом // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2019. – Вип. 60. – С. 297-301.

https://doi.org/10.30970/vch.6002.297

 1. Nadirova M. A., Laba Y.-O. V., Zaytsev V. P., Sokolova J. S., Pokazeev K. M., Anokhina V. A., Zubkov F. I. Application of the Intramolecular Diels–Alder Vinylarenе (IMDAV) Approach for the Synthesis of Thieno[2,3-f]isoindoles // Synthesis – 2020. – Vol. 52. – А-АВ. doi:10.1055/s-0039-1690833

 

Тези:

 1. Вахула А. Р., Лаба Є.-О. В., Литвин Р. З., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Нові варіанти реакції Ганча // Зб. тез допов. VI Всеукр. наук. конф. студ. асп. «Хімічні Каразінські читання – 2014» – Харків, 2014. – С.. 19.
 2. Вахула А. Р., Лаба Є.-О. В., Горак Ю. І., Лесюк О. І., Литвин Р. З., Обушак М. Д. Синтез бензо[4,5]імідазо[2,1-b][1,3]тіазол-3-онів з арилфурановими замісниками // Матер. Всеукр. наук.-техн. конф. «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті» – Тернопіль, 2015. – С. 104-105.
 3. Лаба Є.-О. В., Вахула А. Р., Гомза Ю. В., Литвин Р. З., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Застосування альдегідів фуранового ряду у три- та чотирикомпонентних реакціях // Зб. тез допов. ІХ Укр. наук. конф. студ., асп. мол. учених з міжнарю. участю «Хімічні проблеми сьогодення» – Вінниця, 2016. – C. 113.
 4. Лаба Є.-О. В., Вахула А. Р., Гомза Ю. В., Литвин Р. З., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Синтез конденсованих гетероциклів з використанням мультикомпонентних реакцій та 5-арил-2-фуранкарбальдегідів // Зб. тез допов. XVIII Наук. молодіжн. конф. «Проблеми та досягнення сучасної хімії» – Одеса, 2016. – С. 9.
 5. Горак Ю., Литвин Р., Вахула А., Кінжибало В., Лаба Є.-О., Мотовильський О., Обушак М. Синтез похідних імідазо-[2,1-b][1,3,4]тіазолів з арилфурановим фрагментом // Зб. наук. праць ХVІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2017» – Львів, 2017. – С. О22.
 6. Горак Ю. І., Кінжибало В. В., Литвин Р. З., Лаба Є.-О. В., Мотовильський О. В., Матійчук В. С., Обушак М. Д. Асиметричний синтез (4R,4aR,7aR)-5-ОКСО-6-[(1S)-1-фенілетил]-4a,5,6,7,7a,8-гексагідро-4H-фуро[2,3-f]ізоіндол-4-карбонової кислоти // Тези допов. VIІ Укр. конф. «Домбровські хімічні читання – 2017» – Яремче, 2017. – С. С-7.
 7. Horak Yu., Lesyuk O., Lytvyn R., Laba Ye.-O., Luchechko V., Maksymovych I., Motovylsky О., Soloviov V., Obushak M. Reactions of cyanoacetohydrazides of 5-arylfuraldehydes with hetarylacetonitriles // Abs. EastWest Chem. Сonf. – Lviv, 2018. – P. 159.
 8. Luchechko V., Laba Ye-O., Lytvyn R., Horak Yu., Matiychuk V., Obushak M. Approach to the synthesis of tetrahydroisoquinolines with arylfuran fragments // Abs. Conf. of Young Researchers at EastWest Chem. Conf. – Lviv, 2018. – P. 53.
 9. Horak Yu., Luchechko V. B., Laba Ye.-O. V., Kinzhybalo V. V., Lytvyn R. Z., Obushak M. D. Anthracene derivatives in intramolecular acylation/Diels-Alder tandem reactions // Book Abs. 8 Int. Conf. Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles – Kharkiv, 2018. – P. 118.
 10. Вахула А. Р., Лаба Є.-О. В., Кінжибало В. В., Литвин Р. З., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Синтез похідних 7,7a-дигідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазол-3(2H)-онів з арилфурановим фрагментом // Зб. тез допов. ІІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» – Житомир, 2018. – С. 259.
 11. Лаба Є.-О. В., Литвин Р. З., Кінжибало В. В., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Дослідження взаємодії (2E)-N-[(1(R)-1-фенілетил]-3-(2-тієніл)проп-2-ен-1-аміну з цитраконовим ангідридом // Тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій» – Харків, 2018. – С. 67.
 12. Вахула А. Р., Лаба Є.-О. В., Литвин Р. З., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Синтез тризаміщених нітрилів нікотинової кислоти з арилфурановими фрагментами // ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та мол. науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії» – Миколаїв, 2018. – С. 16-17.
 13. Лучечко В. Б., Лаба Є.-О. В., Литвин Р. З., Кінжибало В. В., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Похідні піролу, індолу та антрацену у тандемних циклізація // Зб. тез допов. XХ Наук. молодіжн. конф. «Проблеми та досягнення сучасної хімії» – Одеса, 2018. – С. 12.
 14. Лаба Є.-О., Вахула А., Лучечко В., Литвин Р., Мотовильський О., Горак Ю., Обушак М. Гетероциклізації
  5-арил-2-фурилпропеналів // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. О7.
 15. Лаба Є.-О. В., Лучечко В. Б., Литвин Р. З., Кінжибало В. В., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Дослідження взаємодії 4-хлорфеніл-[3-(2-тієніл)проп-2-ен-1-іл]аміну з дихлормалеїновим ангідридом // Зб. тез допов. ХІ Всеукр. наук. конф. студ. асп. «Хімічні Каразінські читання – 2019» – Харків, 2019. – С. 90.
 16. Вахула А. Р., Лаба Є.-О. В., Лучечко В. Б., Максимович І. Р., Литвин Р. З., Кінжибало В. В., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Застосування альдегідів фуранового ряду у синтезах Ганча // Зб. тез допов. ІІІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» – Житомир, 2019. – С. 323.
 17. Лучечко В. Б., Лаба Є.-О. В., Литвин Р. З., Кінжибало В. В., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Похідні індолу, піролу, антрацену, фурану та тіофену у реакціях циклоприєднання // Зб. тез допов. ХХ Міжнар. конф. студ., асп. мол. вчених “Сучасні проблеми хімії” – Київ, 2019. – С. 112.
 18. Лаба Є.-О. В., Лучечко В. Б., Литвин Р. З., Кінжибало В. В., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Похідні індолу, піролу та бензофурану у тандем них циклізація // Матер. Ювілейної ХХV Укр. конф. з органічної та біоорганічної хімії – Луцьк, 2019. – C. Д-38.
 19. Лучечко В. Б., Лаба Є.-О. В., Литвин Р. З., Кінжибало В. В., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Похідні антрацену та фурану у реакціях циклоприєднання // Матер. Ювілейної ХХV Укр. конф. з органічної та біоорганічної хімії – Луцьк, 2019. – C. Д-49.
 20. Лаба Є.-О. В., Лучечко В. Б., Литвин Р. З., Кінжибало В. В., Горак Ю. І., Обушак М. Д. Дослідження взаємодії [2-(5-R-2-фурил)арил]амінів з малеїновим та цитраконовим ангідридами // Зб. тез допов. ХХІ Міжнар. конф. студ., асп. мол. вчених “Сучасні проблеми хімії” – Київ, 2020. – С. 154.