Лаба Євген-Олег Володимирович

Посада: аспірант кафедри органічної хімії

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Публікації

Статті

 1. Горак Ю. Арилювання 3-(2-фурил)акролеїну солями солями арендіазонію / Ю. Горак, О. Лесюк, Р. Литвин, А. Вахула, Ю. Гомза, Є.-О. Лаба, В. Матійчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип.55. – С.355–359.
 2. Вахула А. Синтез 8,8-R-5-(5- арил -2- фурил)-5,8,9,10- тетрагідропірімідино [4,5-b] хінолін -2,4,6- тріонів/ А. Вахула, Є.-О. Лаба, Р. Литвин, О. Лесюк, Н. Козлов, І. Максимович, Ю. Горак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип.56. – С.254–258.
 3. Вахула А. Синтез диетил 2,6-диметил-4-(5-арил-2-фурил)-1,4-дигідро-3,5-піридиндикарбоксилатів / А. Вахула, Р. Литвин, В. Кінжибало, О. Лесюк, Є.-О. Лаба, О. Мотовильський, Ю. Горак. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. – С. 355–359.
 4. . Horak Yu.I. The intramolecular Diels-Alder vinylthiophen (IMDAV) reaction: An easy approach to thieno[2,3-f]isoindole-4-carboxylic acids / Yu.I. Horak, R.Z. Lytvyn, Ye-O. V. Laba, Yu.V. Homza, V.P. Zaytsev, M.A. Nadirova, T.V. Nikanorova, F.I. Zubkov, A.V. Varlamov, M.D. Obushak // Tetrahedron Letters– 2017. – Vol. 58, № 43. – P. 4103–4106. doi: 10.1016/j.tetlet.2017.09.038
 5. Вахула А. Синтез 2-аміно-6-феніл-4-(5-арил-2-фурил)-піридино-3- карбонітрилів чотирикомпонентною реакцією/ А. Вахула, О. Лесюк, Є.-О. Лаба, О. Мотовильський, Р. Литвин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2017. – Вип. 58. – С. 292–295.
 6. Вахула А. Синтез 2-аміно-7,7-диметил-5-оксо-4-(5-арил-2-фуран)-5,6,7,8-тетрагідро-4Н-хромен-3-карбонітрилів / А. Вахула, Є.-О. Лаба, Р. Литвин, В. Кінжибало, О. Лесюк, О. Мотовильський, Ю. Горак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2018. – Вип. 59. – С. 300–304. doi: https://doi.org/10.30970/vch.5902.300
 7. Лаба Є.-О., Синтез 2-[5-арил-2-фурил]метилен-5,6-дифенілімідазо[2,1-b][1,3]тіазол-3-онів / Є.-О. Лаба, А.Р. Вахула, Р.З. Литвин, І.Р. Максимович, О.В. Мотовильський, В.О. Соловйов, Ю.І. Горак, М.Д. Обушак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. хім. – 2019. – Випуск 26.
 8. Вахула А. Синтез похідних N-циклогексилімідазо[2,1-b][1,3,4]тіадіазол([1,3]тіазол)-5-амінів з арилфурановим фрагментом / А. Вахула, О. Лесюк, Є.-О. Лаба, В. Лучечко, І. Максимович, О. Мотовильський, В. Кінжибало, Р. Литвин, Ю. Горак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2019. – Вип. 60. – С. 297–301. doi: https://doi.org/10.30970/vch.6002.297
 9. Nadirova, M. A., Laba, Y.-O. V., Zaytsev, V. P., Sokolova, J. S., Pokazeev, K. M., Anokhina, V. A., … Zubkov, F. I. (2020). Application of the Intramolecular Diels–Alder Vinylarenе (IMDAV) Approach for the Synthesis of Thieno[2,3-f]isoindoles. Synthesis. doi:10.1055/s-0039-1690833

Патенти

 1. Пат. 94002 Україна МПК A61K 31/4422 Спосіб одержання 2,6-дизаміщених діетил-4-(5-арил-2-фурил)-1,4-дигідро-3,5-піридиндикарбоксилатів/ //Горак.Ю.І., Литвин Р.З, Вахула А.Р., Лаба О.В., Обушак М.Д. заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № u 201404731; заявл. 05.05.2014; Опубл. 10.2014. Бюл. 20.
 2. Пат. Україна, МПК А61К 31/505 + А61К 31/47. Спосіб одержання 5-(5-арил-2-фурил)-5,8,9,10-тетрагідропіримідо[4,5-b]хінолін-2,4,6-тріонів / А.Р. Вахула, Ю.І. Горак, Р.З. Литвин, Є.-О.В. Лаба, М.Д. Обушак; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. . Пат. Україна, МПК C07D 311/80. Спосіб одержання 2-аміно-7-R-5-оксо-4-(5-арил-2-фуран)-5,6,7,8-тетрагідро-4Н-хромен-3-карбонітрилів / А.Р. Вахула, Ю.І. Горак, Р.З. Литвин, Є.-О.В. Лаба, М.Д. Обушак; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка.

Тези

 1. Вахула А.Р. Нові варіанти реакції Ганча / А.Р. Вахула Є.-О.В. Лаба, Р.З. Литвин Ю.І. Горак, М.Д. Обушак // Шоста Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2014” (ХКЧ’14). 22–23 квітня 2014 р. м.Харків, С 19.
 2. Вахула А.Р. Синтез бензо[4,5]імідазо[2,1-b][1,3]тіазол-3-онів з арилфурановими замісниками / А.Р. Вахула, Є.-О. Лаба, Ю.І. Горак, О.І. Лесюк, Р.З. Литвин, М.Д. Обушак // Всеукраїнська науково-технічна конференція “Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті” / Матеріали конф., 16–18 квітня, 2015 р. – Тернопіль. – С. 104–105.
 3. Лаба Є.-О.В. Застосування альдегідів фуранового ряду у три- та чотирикомпонентних реакціях / Є.-О.В. Лаба, А.Р. Вахула, Ю.В. Гомза, Р.З. Литвин, Ю.І. Горак, М.Д. Обушак // Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю“Хімічні проблеми сьогодення” / Тези доп., 29–30 березня, 2016. – Вінниця. – С. 113
 4. Лаба Є.-О.В. Cинтез конденсованих гетероциклів з використанням мультикомпонентних реакцій та 5-арил-2-фуранкарбальдегідів / Є.-О.В. Лаба, А.Р. Вахула, Ю.В. Гомза, Р.З. Литвин, Ю.І. Горак, М.Д. Обушак // XVIII наукова молодіжна конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії» / Тези доп., 17–20 травня, 2016. – Одеса. – С. 9.
 5. Горак Ю. Синтез похідних імідазо-[2,1-b][1,3,4]тіазолів з арилфурановим фрагментом / Ю. Горак, Р. Литвин, А. Вахула, В. Кінжибало, Є.-О. Лаба, О. Мотовильський, М. Обушак // ХVІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2017” / Тези доп., 28–31 травня, 2017. – Львів. – О22.
 6. Горак Ю.І. Асиметричний синтез (4R,4aR,7aR)-5-ОКСО-6-[(1S)-1-фенілетил]-4a,5,6,7,7a,8-гексагідро-4H-фуро[2,3-f]ізоіндол-4-карбонової кислоти / Ю.І. Горак, В.В. Кінжибало, Р.З. Литвин, Є.-О.В. Лаба, О.В. Мотовильський, В.С. Матійчук, М.Д. Обушак // VII Українська конференція “Домбровські хімічні читання-2017” / Матеріали конференції. Яремче, 12–16 вересня, 2017. – С-7.
 7. Horak Yu. Reactions of cyanoacetohydrazides of 5-arylfuraldehydes with hetarylacetonitriles //Yu. Horak, O. Lesyuk, R. Lytvyn, Ye.-O. Laba, V. Luchechko, I. Maksymovych, О. Motovylsky, V. Soloviov, M. Obushak // EastWest Chemistry conference. – Lviv. 10–12 October, 2018. – P. 159.
 8. Luchechko V. Approach to the synthesis of tetrahydroisoquinolines with arylfuran fragments / V. Luchechko Ye-O. Laba, R. Lytvyn, Yu. Horak, V. Matiychuk, M. Obushak // Conference of the Young Researchers at EastWest Chemical Conference – 2018, 10-11 october 2018, Lviv Politechnic, Ukraine, P.53.
 9. Horak Yu. Anthracene derivatives in intramolecular acylation/Diels-Alder tandem reactions / Yu.I. Horak, V.B. Luchechko, Ye.-O. Laba, V.V. Kinzhybalo, R.Z. Lytvyn, M.D. Obushak // The 8th International Conference Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles (CNCH-2018) / Book of Abstracts, 12–16 November 2018. – Kharkiv. – P.118
 10. Вахула А.Р. Синтез похідних 7,7a-дигідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазол-3(2H)-онів з арилфурановим фрагментом / А.Р. Вахула , Є.-О. В. Лаба, В.В. Кінжибало, Р.З. Литвин, Ю.І. Горак, М.Д Обушак // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» 16 травня 2018 року / Матеріали конференції. – Житомир –2018, С. 259.
 11. Лаба Є.-О.В. Дослідження взаємодії (2E)-N-[(1(R)-1-фенілетил]-3-(2-тієніл)проп-2-ен-1-аміну з цитраконовим ангідридом / Є.-О.В. Лаба, Р.З. Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.І. Горак, М.Д. Обушак // Всеукраїнська науково-практична конференція «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій, 12-13квітня 2018 р. – Харків, – НФаУ, 2018. С. 67.
 12. Вахула А.Р. Синтез тризаміщених нітрилів нікотинової кислоти з арилфурановими фрагментами / А.Р. Вахула , Є.-О. В. Лаба, Р.З. Литвин, Ю.І. Горак, М.Д Обушак // ІІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії, 24–25 травня 2018 р. – Миколаїв, 2018. С. 16–17.
 13. Лучечко В.Б. Похідні піролу, індолу та антрацену у тандемних циклізація / В.Б. Лучечко, Є.-О. В. Лаба, Р.З. Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.І. Горак, М.Д Обушак // ХХ Наукова конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії, 27–28 вересня 2018 р. – Одеса, 2018. С. 12.
 14. Лаба Є.-О. Гетероциклізації 5-арил-2-фурилпропеналів / Є.-О. Лаба, А. Вахула, В. Лучечко, Р. Литвин, О. Мотовильський, Ю. Горак, М. Обушак. // ХVІІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019”. / Тези доп., 2–5 червня, 2019. – Львів. – О7.
 15. Лаба Є.-О. В. Дослідження взаємодії 4-хлорфеніл-[3-(2-тієніл)проп-2-ен-1-іл]аміну з дихлормалеїновим ангідридом / Є.-О. В. Лаба, В.Б. Лучечко, Р.З. Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.І. Горак, М.Д. Обушак // VII Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2019” / Тези доп., 22–24 квітня 2019 р. – Харків. – С. 90.
 16. Вахула А.Р. Застосування альдегідів фуранового ряду у синтезах Ганча / А.Р. Вахула, Є.-О.В. Лаба, В.Б. Лучечко, І.Р. Максимович, Р.З. Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.І. Горак, М.Д Обушак. // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» / Матеріали конференції. 17 квітня, 2019 – Житомир – С. 323.
 17. Лучечко В.Б. Похідні індолу, піролу, антрацену, фурану та тіофену у реакціях циклоприєднання / В.Б. Лучечко, Є.-О. В. Лаба, Р.З.Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.І. Горак, М.Д. Обушак // XХ Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» / Тези доп., 15–17 травня 2019 – Київ. – С. 112.
 18. Лаба Є.-О. В. Похідні індолу, піролу та бензофурану у тандем них циклізація / Є.-О.В. Лаба, В.Б. Лучечко, Р.З. Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.І. Горак, М.Д Обушак // Ювілейна XХV Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії ” / Тези доп., 16–20 вересня, 2019. – Луцьк. – Д-38.
 19. Лучечко В.Б. Похідні антрацену та фурану у реакціях циклоприєднання / В.Б. Лучечко, Є.-О.В. Лаба, Р.З. Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.І. Горак, М.Д Обушак // Ювілейна XХV Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії ” / Тези доп., 16–20 вересня, 2019. – Луцьк. – Д-49.
 20. Лаба Є.-О. В Дослідження взаємодії [2-(5-R-2-фурил)арил]амінів з малеїновим та цитраконовим ангідридами / Є.-О.В. Лаба, В.Б. Лучечко, Р.З. Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.І. Горак, М.Д Обушак // XXI International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern Chemistry Problems» 2020 / Тези доп., 20-22 травня, 2020. – Київ. – С-154.