Коркуна Ольга Яремівна

Посада: доцент кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-48

Електронна пошта: olha.korkuna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Професійні інтереси:

– пошук нових перспективних аналітичних форм для створення високочутливих, селективних, експресних методик визначення неорганічних та органічних речовин, розробки ефективних методів концентрування та подальшого визначення мікрокількостей речовин;

– вивчення сорбційних властивостей природних сорбентів, таких як цеоліти, хітозани та похідні крохмалю щодо іонів важких та шляхетних металів, біологічно активних сполук флавоноїдів та ін.; методи модифікації поверхні сорбентів; дослідження структури сорбентів; вивченні каталітичних властивостей природних і модифікованих цеолітів;

– розроблення спектрофотометричних та вольтамперометричних методик визначення елементів платинової групи та тест-методів;

– дослідженні барвників різних класів та флавоноїдів як реагентів для визначення платиноїдів;

– спектрофотометрія органічних речовин: білкових сполук, сульфаніламідів, антибіотиків: окситетрацикліну, амоксициліну, цефтріаксону та деяких фторхінолонових похідних.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

3-тій міжнародний цеолітний симпозіум (3th FEZA), м. Прага, Чехія, 2005 р.

 

X Українсько-польський симпозіум “Теоретичні і експериментальні дослідження поверхневих явищ і їхнє технологічне застосування”, Львів-Узлісся, 2006 р.

VІІІ українська конференція з аналітичної хімії з міжнародною участю, присвячена 100-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України В.А. Назаренка, м.Одеса, 2008 р.

З’їзд Польського хімічного товариства (PTChem, м. Лодзь, 2009 р.)

VI Всеросійська конференція по хімії молодих вчених, аспір. і студ. з міжнародною участю “Менделєєв-2012”. м. Санкт-Петербург, Росія

ІХ Всеукраїнська конференції з аналітичної хімії, м. Донецьк, 2013

Київська конференція з аналітичної хімії “Сучасні тенденції 2015”

dsc_0319                 dsc_0304

 

Курси

Публікації

Публікації:  Автор 42 наукових статей (в т.ч. 11 у міжнародних журналах з імпакт-фактором), 7 патентів на корисну модель, 64 тез доповідей на Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, 5 науково-методичних посібників.

Окремі публікації:

 1. Korkuna O.Ya., Vrublevska T.Ya. Sorptive properties of natural and modified transcarpathian clinoptilolite and mordenite concerning palladium (II) // Proceedings of the 3rd international zeolite symposium (3rd FEZA). Part B. – Stud. Surf. Sci. Catal., Vol. 158 “Molecular sieves: from basic research to industrial applications”, Edited by J. Cejka, N. Zilkova, P. Nachtigall.-Amsterdam.: Elsevier, 2005.- Р. 1035-1042.
 2. Korkuna O.Ya., Leboda R., Skubi-szewska-Zieba J., Vrublevs’ka T., Gun’ko V.M. and Ryczkowski J. Structural and physicochemical properties of natural zeolites: clinoptIlolite and mordenite // Micropor. Mesopor. Mat.-2006.-Vol. 87, №3.-P. 243-254.
 3. Korkuna O.Ya., Vrublevs’ka T., Reschetilowski W. Study of Pd(II) Sorption from Aqueous Solutions on the Natural and Acidic Modified Transcarpathian Clinoptilolite // Polish J. Chemistry.-2008.-Vol.82, №1-2.-P.431-442.
 4. Draczynski Z., Korkuna O., Stawski D. Sorption of heavy metals ions by honeybee chitosan // Pol. J. Appl. Chem.–2009.–Vol.53, №2.–P.123-127.
 5. Rydchuk M., Vrublevska T., Korkuna O., Volchak M. Application of Orange G as a Complexing Reagent in Spectrophotometric Determination of Osmium(IV) // Chem. Anal. (Warsaw).– 2009.– Vol. 54, №5.– P. 1051-1063.
 6. Rydchuk M., VrublevskaT., Boiko M., Korkuna O. Мasking is the Effective Alternative to the Separation during Osmium Determination by means of Azo Dyes in Complex Samples // Chemistry & Chemical Technology. Chemistry. – 2010. – Vol. 4, No. 2. – P.115-124.
 7. Rydchuk M., Mykhalyna G., Dobryanska O., Korkuna O., Vrublevska T. Osmium assay in fixatives and stained rat tissues by means of acid and o, o’-dihidroxo substituted monoazo dyes and some flavonoids // Cent. Eur. J. Chem. – 2011. – Vol. 9 (5).– P. 886-895.
 8. Boiko M., Vrublevska T., Korkuna O., Teslyar G. Application of sulphanilamides disazo dyes with Tropaeolin O for simple, rapid and sensitive spectrophotometric assay of medicines // Spectrochim. Acta, Part A. – 2011. – Vol. 79A, No. 2. – P. 325-331.
 9. Бойко М. Определение сульфаниламидов в комбинированных лекарственных препаратах с использованием 4-(2-пиридилазо) резорцина / М.Бойко, Т.Врублевская, О.Коркуна, Г.Тесляр, Д.Янович // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2012. – Т78, №11. – С. 19-24.
 10. Бойко М.Я. Використання азобарвника еріохром синьо-чорного R для визначення сульфаніламідів у готових лікарських формах / М.Я. Бойко, Т.Я. Врублевська, О.Я. Коркуна, Г.Ю. Тесляр // Методы и объекты химического анализа. – 2014. – Т.9, № 2. – С. 73-82.
 11. Boiko M. Eriochrome black T is a new analytical reagent for spectrophotometric determination of sulphanilamides / M. Boiko, О.Коrkunа, Т. Vrublevska, G.Tеslyar // Chemistry & Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9, No. 4. – P. 401-410.
 12. Smolinska M. Development and validation of the simple and sensitive spectrophotometric method of sulphanilamides determination with 4-(2-thiazolylazo) resorcinol in veterinary preparations / M. Smolinska, O. Korkuna, T. Vrublevska, P. Rudchuk, G. Tеslyar // Open Chem. – 2015. – Vol. 13, – P. 1254-1268.
 13. Коркуна О. Вольтамперометричне визначення сульфадиметоксину за допомогою моноазобарвника тропеоліну О / О. Коркуна, П. Ридчук, Т. Врублевська, М. Смолінська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57., Ч.1 – С. 174-187.
 14. Korkuna O. The spectrophotometry of rutin with platinum metals (Ru(III, IV), Rh(III), Pd(II), Os(IV), Ir(III), Pt(IV)) / O. Korkuna, T. Vrublevska, O. Ridka, G. Manzyuk, V. Vrublevskiy // Monografia pod red. M.Kopacz, J.Pusza, J.Kalembkiewicza”Współczesne aspekty badań flawonoidów”, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. – 2016. – S.415–422.
 15. Бойко М.Я. Спектрофотометричне та хроматографічне визначення сульфаніламідів у біологічних рідинах з використанням азореагентів / М.Я. Бойко, Г.Ю. Тесляр, О.Я. Коркуна, С.Г. Мелікіян, І.Я. Коцюмбас, Т.Я. Врублевська // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 50–55. DOI: https://doi.org/10.11603/2312-0967.2014.3.3296.
 16. Бойко М. Використання еріохром синього SE я к аналітичного реагента для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів / М. Бойко, Т. Врублевська, О. Коркуна, Г. Тесляр // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55., Ч.1 – С. 232–248.
 17. Бойко М.Я. Використання азобарвника еріохром синьо-чорного R для визначення сульфаніламідів у готових лікарських формах / М.Я. Бойко, Т.Я. Врублевська, О.Я. Коркуна, Г.Ю. Тесляр // Методы и объекты химического анализа. – 2014. – Т.9, № 2. – С. 73–82. https://doi.org/10.17721/moca.2014.73-82.
 18. Врублевская Т. Рутин – новый реагент для спектрофотометрического определения Оs(IV) в сложных объектах / Т. Врублевская, О. Коркуна, Г. Мыхалина, Е. Врублевская // Materiały X Konferencji “Flawonoidy i ich zastosowanie”. Rzeszów-Łańcut, 21-23 maja 2014 r. – Rzeszów-Łańcut, 2014. – S. 330-338.
 19. Коркуна О. Валідація аналітичної методики спектрофотометричного визначення сульфаметазину в розчині «Зинаприм» / О. Коркуна, М. Смолінська, Т. Врублевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Вип. 56., Ч.1 – С. 168–178.
 20. Boiko M. Eriochrome black T is a new analytical reagent for spectrophotometric determination of sulphanilamides / M. Boiko, О.Коrkunа, Т. Vrublevska, G.Tеslyar // Chemistry & Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9, No. 4. – P. 401 – 410. https://doi.org/10.23939/chcht09.04.401.
 21. Smolinska M. Development and validation of the simple and sensitive spectrophotometric method of sulphanilamides determination with 4-(2-thiazolylazo) resorcinol in veterinary preparations / M. Smolinska, O. Korkuna, T. Vrublevska, P. Rudchuk, G. Tеslyar // Open Chem. – 2015. – Vol. 13, – P. 1254 – 1268. DOI: https://doi.org/10.1515/chem-2015-0139.
 22. Смолінська М. Я. Методи Спектрофотометричного визначення сульфаніламідів. Огляд / М. Я. Смолінська, О. Я. Коркуна, І. Я. Коцюмбас, Т. Я. Врублевська, Г. Ю. Тесляр // Методы и объекты химического анализа. – 2016. – Т.11, № 2. – С. 51–81. https://doi.org/10.17721/moca.2016.51-81.
 23. Коркуна О. Вольтамперометричне визначення сульфадиметоксину за допомогою моноазобарвника тропеоліну О / О. Коркуна, П. Ридчук, Т. Врублевська, М. Смолінська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57., Ч.1 – С. 174–187.
 24. Korkuna O. The spectrophotometry of rutin with platinum metals (Ru(III, IV), Rh(III), Pd(II), Os(IV), Ir(III), Pt(IV)) / O. Korkuna, T. Vrublevska, O. Ridka, G. Manzyuk, V. Vrublevskiy // Monografia pod red. M.Kopacz, J.Pusza, J.Kalembkiewicza “Współczesne aspekty badań flawonoidów”, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. – 2016. – S. 415–422.
 25. Korkuna O. Ion-pair complexes formation between fluoroquinolone antibiotics and methyl red and their use for the extraction spectrophotometric analysis / O. Korkuna, T.Zhak // Adsorp. Sci. Technol. –2017. –Vol. 35, №7–8. –P. 612–622. DOI: https://doi.org/10.1177/0263617417703510.
 26. Ридчук П. Вольтамперометричне визначення Os(IV) із застосуванням азобарвника оранжевого Ж / П. Ридчук, М. Ридчук, О. Коркуна, Т. Врублевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58., Ч.1 – С. 209–218.
 27. Oshurko A. P. Studyng qualitative characteristics of bone tissue of the human maxilla on the quantitative content of trace elements (K, Fe, Co, Sr, Zn) in the dynamics of prenatal ontogenesis / A.P.Oshurko, I.Yu. Oliinyk, O.Ya. Korkuna // European Journal of Biomedical and Life Sciences. – 2018. –No. 3. – P.23–37. DOI: https://doi.org/10.29013/ELBLS-18-3-23-37.
 28. Костів O. Спектрофотометричне визначення амоксициліну в таблетках із застосуванням сульфанілової кислоти / О. Костів, О. Коркуна // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59., Ч.1 – С. 182–195. DOI: https://doi.org/10.30970/vch.5901.182.
 29. Костів O. Вольтамперометричне визначення цефтріаксону зареакцією азосполучення / О. Костів, П. Ридчук, О. Коркуна // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60., Ч.1 – С. 200–209. DOI: https://doi.org/10.30970/vch.6001.200.
 30. Kostiv О. Development and validation of the simple and sensitive spectrophotometric method of amoxicillin determination in tablets using sulphanilamides / О. Kostiv, О. Korkuna, P. Rydchuk // Acta Chim. Slov. – 2020, Vol.67, No. – P. 23–35. DOI: https://doi.org/10.17344/acsi.2019.5041.

Патенти

 1. Пат. 90458, МПК51 (2014.01) G01J 1/48 (2006.01) G01J 3/00 G01J 3/12 (2006.01) G01N 1/28 (2006.01) G01N 21/00 G01N 21/29 (2006.01). Спосіб фотометричного визначення рутину / Врублевська Т.Я., Мандзюк Г.М., Коркуна О.Я. Заявка u201400008 від 08.01.2014. Опубл. 26.05.2014, Бюл. №.10. Заявник і власник – Львівський національний університет ім. І. Франка, академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного.
 2. Пат. 96840, МПК51 (2015.01) G01J 1/48 (2006.01) G01N 1/00 G01N 1/28 (2006.01) G01N 21/00 G01N 33/20 (2006.01). Спосіб фотометричного визначення осмію (IV) в присутності платинідів / Врублевська Т.Я., Бонішко О.С., Врублевська К.О., Коркуна О.Я. Заявка u201407979 від 15.07.2014. Опубл. 25.02.2015, Бюл. №.4. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Пат. 100133, МПК51 (2015.01) G01J 1/48 (2006.01) G01J 3/00 G01J 3/12 (2006.01) G01N 1/28 (2006.01) G01N 21/00 G01N 21/29 (2006.01). Спосіб селективного спектрофотометричного визначення рутину у присутності флавоноїдів / Врублевська Т.Я., Коркуна О.Я., Владімірова А.В. Заявка № u201500682 від 28.01.2015. Опубл. 10.07.2015, Бюл. №.13. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 4. Пат. 101201, МПК51 G01N 27/26 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення сульфадиметоксину / Коркуна О.Я., Ридчук П.В., Врублевська Т.Я., Смолінська М.Я. Заявка № u201503222 від 06.04.2015. Опубл. 25.08.2015, Бюл. №.16. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 5. Пат. 127280, МПК51 G01N 27/34 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення осмію(IV) / Ридчук П.В., Ридчук М.В., Коркуна О.Я., Кіт Л.Я. Заявка № u201801595 від 19.02.2018. Опубл. 25.07.2018, Бюл. №.14/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 6.  Пат. 119829, МПК51 G01N 27/48 (2006.01), G01N 31/22 (2006.01), G01N 33/20 (2019.01). Спосіб вольтамперометричного визначення Os(IV) / Ридчук П.В., Ридчук М.В., Коркуна О.Я., Кіт Л.Я. Заявка № a201805819 від 24.05.2018. Опубл. 12.08.2019, Бюл. №.15/2019. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 7. Пат. 120717, МПК51 (2020.01) G01N 27/00. Спосіб вольтамперометричного визначення амоксициліну у фармацевтичних препаратах / Коркуна О,Я., Ридчук П.В., Костів О.І. Заявка № a201801406 від 13.02.2018. . Опубл. 27.01.2020, Бюл. №.2/2020. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Біографія

Дата та місце народження:  22.05.1978, м. Стрий, Львівська обл.

Посада, науковий ступінь, вчене звання:  доцент кафедри аналітичної хімії, к.х.н., доцент

Назва дисертації, місце та рік захисту: Сорбційне концентрування Pd(II) на клиноптилоліті і морденіті та його застосування в аналізі” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.)

Основні дати:  Навчання на хімічному факультеті ЛНУ (1995-2000), диплом з відзнакою. Аспірантура (2000-2004). Степендіат фонду Королеви Ядвіги (Ягелонський університет м. Краків, Польща, 2002, 2004), Європейського колегіуму польських і українських університетів (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща, 2002-2003), Німецької служби академічних обмінів ДААД (Технічний університет, м. Дрезден, Німеччина, 2004-2005). Молодший науковий співробітник (2005). З жовтня 2005 р.– асистент кафедри. З 2009 р. доцент кафедри аналітичної хімії. 

 

Нагороди

З вересня 2012 р. по травень 2013 р. стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Методичні матеріали

Коркуна О.Я. Аналіз лікарських засобів. Лабораторний практикум : навчально-метод. посіб. / О.Я. Коркуна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 464 с.

Розклад