Хрущик Христина Іванівна

Посада: аспірант кафедри фізичної та колоїдної хімії

Електронна пошта: Khrystyna.Khrushchyk@lnu.edu.ua

Публікації

Статті:

 1. Бойчишин Л. М., Хрущик Х. І., Ковбуз М. О., Герцик О. М. Особливості переходу аморфних
  сплавів Al87РЗМ5Ni8(Fe) у кристалічний стан внаслідок температурного впливу // Фізико-хімічна механіка матеріалів – 2019 – Т. 55(1). – С. 21-29. http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2019-1u.pdf
 2. Boichyshyn L. M., Khrushchyk Kh. I., Kovbuz M. O., Hertsyk O. M., Hula T. Specific features of the transition of amorphous Al87РЗМ5Ni8(Fe) alloys in to the crystalline state under the influence of temperature // Materials Science – 2019. –Vol. 55 (1). – P. 17- DOI 10.1007/s11003-019-00246
 3. Хрущик Х., Лопачак М., Бойчишин Л. Корозійна тривкість аморфних сплавів системи Al–Ni–RE в 0,3% розчині натрій хлориду // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2019 – Вип. 60 (2). – С. 441-448. http://dx.doi.org/10.30970/vch.6002.441
 1. Хрущик Х., Бойчишин Л. Зміна мікротвердості амофного металевого сплаву Al–Ni–(RE ≡ Y, Gd) та їх каталітична активність температурно модифікованих на різних стадіях нанокристалізації в процесі виділення водню // Праці НТШ. Хім. науки. – 2019. – Т. 56 – C. 169-177. https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2019.56.169

 

Тези:

 1. Хрущик Х. І., Лопачак М. М., Даниляк О.-М. М., Бойчишин Л. М. Корозійна стійкість аморфних сплавів на основі Al, легованих РЗМ (Dy,Y) // Зб. тез допов. ХХ Наук. молодіжн. конф. «Проблеми та досягнення сучасної хімії» присвячена 100-річчю Національної академії наук України – Одеса, 2018. – С. 93.
 2. Хрущик Х. І., Даниляк М.-О. М., Бойчишин Л. М., Лопачак М. М., Лема А. О., Тандяк Н. Л. Кінетика наноструктурування аморфних металевих сплавів на основі алюмінію легованих Y, Gd, Dy // Зб. тез допов. І Міжнар. (ХІ Укр.) наук. конф. студ., асп. мол. учених «Хімічні проблеми сьогодення» – Вінниця, 2018. – C. 225.
 3. Даниляк М.-О. М., Бойчишин Л. М., Хрущик Х. І. Вплив елементного складу та термообробки на механічні властивості аморфних металевих сплавів систем Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb, Dy) // Зб. тез допов. Х Всеукр. наук. конф. студ. асп. «Хімічні Каразінські читання – 2018» – Харків, 2018. – С. 229-230.
 4. Хрущик Х., Даниляк М.-О., Бойчишин Л., Лема А., Пандяк Н. Механізми та кінетичні параметри наноструктурування аморфних металевих сплавів на основі алюмінію // Зб. праць ХІІ Всеукр. конф. мол. вчених та студ. з актуальних питань хімії – Харків, 2018. – С. 68.
 5. Даниляк М.-О. М., Бойчишин Л. М., Хрущик Х. І. Морфологія поверхні АМС систем Fe82Nb2B14RE2 // Зб. тез допов. XIХ Міжнар. конф. студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» – Київ, 2018. – С. 114.
 6. Даниляк М., Бойчишин Л., Андрусик В., Хрущик Х., Лема А. Дослідження корозійної стійкості АМС Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb, Dy) у лужному середовищі // Зб. наук. праць VIIІ Укр. з’їзду з електрохімії – Львів, 2018. – С. 394-395.
 7. Boichyshychyn L. M., Khrushchyk Kh. I. Role of sorption during electrochemical hydrogen evolution on the
  Al-based amorphous alloys from alkaline solutions // 16 Polish-Ukrainian Symposium on Thereoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Application – Lublin, 2018. – P. 10.
 8. Хрущик Х. І., Лопачак М. М., Гула Т. Г., Даниляк М.-О. М., Бойчишин Л. М. Вплив нанокристалізації аморфних сплавів системи Al–Ni–РЗМ(Dy,Y) на їх корозійну тривкість // IІ Міжнар. (ХIІ Укр.) наук. конф. студ., асп. мол. учених «Хімічні проблеми сьогодення» – Вінниця, 2019. – C. 147.
 9. Даниляк М.-О. М., Бойчишин Л. М., Хрущик Х. І. Морфологія поверхні АМС Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb, Dy) // Зб. тез допов. ІІІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» – Житомир, 2019. – С. 113-114.
 10. Хрущик Х. І., Лопачак М. М., Гула Т. Г., Бойчишин Л. М. Вплив температури відпалу аморфного сплаву Al87Gd1Y4Ni8 на показники мікротвердості після процесу виділення водню // Зб. тез допов. ХI Всеукр. наук. конф. студ. асп. «Хімічні Каразінські читання – 2019» – Харків, 2019. – С. 178-179.
 11. Хрущик Х. І., Даниляк М.-О. М., Лопачак М. М., Івашко С. П., Бойчшин Л. М. Корозійна тривкість стрічкових аморфних сплавів на основі Fe // Зб. тез допов. Конф. «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технологія» – Ужгород, 2019. – С. 233-234.
 12. Khrushchyk Kh., Lopachak M., Hula T., Boichyshyn L. Microhardness of the amorphous and nanostructured alloys system Al87(Y,Gd)5Ni8 as electrodes for hydrogen evolution // 2 Int. scientific and practical conf. “Chemical Technology and Engineering-2” – Lviv, 2019. – Р. 311-317. https://doi.org/10.23939/cte2019.01.311
 13. Хрущик Х. І., Лопачак М. М., Гула Т. Г., Бойчишин Л. М. Вплив температури відпалу на мікротвердість АМС Al87Gd5Ni8 після процесу виділення водню // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. 311.
 14. Khrushchyk Kh. I., Hula T. H., Boichyshyn L. M. Kinetic parameters of nanostructures of the Al-based amorphous alloys // 7 Int. research and practice conf. “Nano-technology and nanomaterials” NANО-2019 – Lviv, 2019. – С. 458.
 15. Boichyshyn L., Kotur. B., Khrushchyk Kh., Ivashko S., Hula T. Ionization of amorphous alloy AI87Ni8Y5 at different potential scaning rate in a neutral environment // Book Abs. XXII Int. Sem. Phys. Chem. Solids – Lviv, 2020. – P. 97.