Горак Юрій Ігорович

Посада: старший науковий співробітник кафедри органічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Електронна пошта: yuriy.horak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

https://publons.com/researcher/2077903/yuriy-i-horak/

Область наукових інтересів: реакції арилювання, синтез гетероциклів, реакція Дільса-Альдера, реакції циклоприєднання, тандемні та доміно- реакції, термодинамічні характеристики арилфуранових сполук.

Найвагоміші результати: Розробка методології нових тандемних циклізацій, що призводять до утворення заміщених ізоіндолофуранів. Розробка нової мультикомпонентної тандемної реакції Уґі-Дільса-Альдера для синтезу ізоіндолів та фуро[2,3-f]ізоіндолів.

Вибрані публікації

Патенти:

1. Пат. Україна, МПК С07D 271/02. Спосіб одержання заміщених метил(етил)-(5-арил-2-фурил)-6-(2-R)-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилатів / Ю.І. Горак, Р.З. Литвин, А.Р. Вахула, О.І. Лесюк, М.Д. Обушак; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2014 07984; Заявл. 15.07.2014; Опубл. 14.10.2014.

2. Пат. Україна, МПК С07D 271/02. Спосіб одержання заміщених 2-(5-арил-5-фурил)-4,5-діарил-1Н-імідазолів / Ю.І. Горак, Р.З. Литвин, А.Р. Вахула, О.І. Лесюк, М.Д. Обушак; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2014 03921; Заявл. 14.04.2014; Опубл. 08.07.2014.

3. Пат. 93927 Україна МПК C07D 209/00, C07D 209/02, C07D 209/44. Спосіб одержання 6-арил-5-оксо-4а,5,6,7,7а,8-гексагідро-4Н-фуро[2,3-f]ізоіндол-4,7-дикарбоксамідів / Горак.Ю.І., Литвин Р.З, Вахула А.Р., Гомза Ю.В., Обушак М.Д. заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № u 201403922; заявл. 14.04.2014; Опубл. 27.10.2014. Бюл. 20

4. Пат. 94002 Україна МПК A61K 31/4422 Спосіб одержання 2,6-дизаміщених діетил-4-(5-арил-2-фурил)-1,4-дигідро-3,5-піридиндикарбоксилатів/ //Горак.Ю.І., Литвин Р.З, Вахула А.Р., Лаба О.В., Обушак М.Д. заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № u 201404731; заявл. 05.05.2014; Опубл. 27.10.2014. Бюл. 20.

5. Пат. № 92963 Україна МПК C07D 215/54, C07D 215/227, C07D 307/48. Спосіб одержання 4-ацетилфенілзаміщених гетероциклічних сполук / Литвин Р.З., Обушак М.Д., Горак Ю.І., Нещадін А.О., Матійчук В.С., Ягодинець П.І., Єленіч О.В., Скрипська О.В. заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № u 201403965; заявл. 14.04.2014.

6. Спосіб одержання 1-метил-3-арил-1,2-дигідро-2-хінолонів / Литвин Р.З., Обушак М.Д., Горак Ю.І., Нещадін А.О., Матійчук В.С., Піткович Х.Є. заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. № u 20140924; заявл. 14.04.2014.

7. Пат. 93928 Україна МПК C07D 309/34, C07D 309/36, C07D 309/38. Спосіб одержання 3-арил-2-піронів / Литвин Р.З., Обушак М.Д., Горак Ю.І., Нещадін А.О., Матійчук В.С., Піткович Х.Є. заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № u 201403923; заявл. 14.04.2014; Опубл. 27.10.2014. Бюл. 20.

8. Пат. 82843 Україна, МПК С07D 271/02. Спосіб одержання 3-феніл-4-арилсиднонів / Р.З. Литвин, М.Д. Обушак, Ю.І. Горак, А.О. Нещадін, В.С. Матійчук; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2013 02243; Заявл. 22.02.2013; Опубл. 12.08.2013, Бюл.№ 15.

9. Пат. 78468 Україна, МПК С07D 209/00. Спосіб одержання 2-арил-3-оксо-5-(5-R-2-фурил)-2,3,3а,4,5,7а-гексагідро-1Н-4-ізоіндол-4-карбонових кислот / Ю.І. Горак, М.Д. Обушак, Р.З. Литвин, В.В. Кінжибало, Ю.В. Гомза, В.С. Матійчук; заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № U201208677; заявл. 13.07.2013; Опубл. 25.03.2013, Бюл.№ 6.

10. Пат. 78469 Україна, МПК С07D 307/00. Спосіб одержання заміщених 4, 4а, 5, 7, 7а, 8-гексагідрофуро[2,3-f]ізобензофуран-4-карбонових кислот / Ю.І. Горак, М.Д. Обушак, Р.З. Литвин, Ю.В. Гомза, В.С. Матійчук; заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № U201208678; заявл. 13.07.2013; Опубл. 25.03.2013, Бюл.№ 6.

11. Пат. 78470 Україна, МПК С07D 209/00 Спосіб одержання заміщених 4а,5,6,7,7а,8-гексагідро-4Н-фуро[2,3f]ізоіндол-5-онів / Ю.І. Горак, М.Д. Обушак, Р.З. Литвин, Ю.В. Гомза, В.С. Матійчук. заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № U201208679; заявл. 13.07.2013; Опубл. 25.03.2013, Бюл.№ 6.

12. Пат. 23767 Україна, МПК С07D 307/00. Спосіб одержання 5-арил-2-метил-4-R-3-фуранкарбонових кислот та їх естерів / Ю.І. Горак, М.Д. Обушак, В.С. Матійчук, Р.З. Литвин; заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № U200900014; заявл. 05.01.2009; Опубл. 10.07.2009, Бюл.№ 13.

13. Пат. 41525 Україна, МПК С07D 207/00. Спосіб одержання естерів 1-метил-5-арил-2-піролкарбонових кислот / Р.З. Литвин, М.Д. Обушак, В.С. Матійчук, Ю.І. Горак, заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № U200814911; заявл. 24.12.2008; Опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.

14. Пат. 23767 Україна, МПК С07Д 261/00-273/08, 295/00. Спосіб одержання заміщених 2-(5-арил-2-фурил)-4-хінолінкарбонових кислот / Ю.І. Горак, В.С. Матійчук, Р.З. Литвин, М.Д. Обушак, Ю.О. Тесленко; заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № U200613979; Заявл. 28.12.2006; Опубл. 11.06.2007, Бюл.№ 8.

15. Пат. 23769 Україна, МПК С07D 215/00; С07D 307/34; С07D 405/04; С07D 209/00. 2-(5-Арил-2-фурил)-4-хінолінкарбонові кислоти, які виявляють протимікробну активність / М.Д. Обушак, Р.В. Куцик, В.С, Матійчук Ю.І. Горак; заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № U200613987; заявл. 28.12.2006; Опубл. 11.06.2007, Бюл.№ 8.

Окремі опубліковані статті

1. Горак Ю. Арилювання 3-(2-фурил)акролеїну солями солями арендіазонію / Ю. Горак, О. Лесюк, Р. Литвин, А. Вахула, Ю. Гомза, Є.-О. Лаба, В. Матійчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип.55. – С.355–359.

2. М. Пуняк. Термодинамічні властивості 5-(2-метокси-4-нітрофеніл)фуран-2-карбальдегіду / Пуняк М., Дібрівний В., Собечко І., Маршалек А., Сергеєв В., Горак Ю. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип. 55. Ч. 2. – С. 366–371.

3. І. Собечко. Термодинаміка розчинів 5-феніл-2-метил-3-фуранкарбонової кислоти в органічних розчинниках / Собечко І., Прокоп Р., Кочубей В., Мельник Г., Горак Ю. // Вісник Львівського університету. Сер. хімі. – 2014. – Вип. 55. Ч. 2. – С. 372–379.

4. Р.Т. Прокоп. Термодинамічні характеристики 1-метил-1Н-пірол-2-карбонової кислоти та її похідних / Прокоп Р.Т., Пуняк М.Я., Собечко І.Б., Горак Ю.І., Кочубей В.В. // Вісник НУ «Львівська політехніка».: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013.– № 761. – С. 58¬–63.

5. А.Р. Вахула. Синтез 2-(5-арил-2-фурил)-4,5-дифеніл-1Н-імідазолів / Вахула, А.Р., Литвин Р.З., Горак Ю.І., Обушак М.Д. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. хім. – 2014. – Випуск 21. – С. 3–5.

6. N.G. Kozlov. Synthesis of 12-Hetaryl-9,9-dimethyl-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]acridin-11(12H)-ones / Kozlov N.G., Zhikharko Yu.D., Lytvyn R.Z., Gorak Yu.I., Skakovskii E.D., Baranovskii A.V., Basalaeva L.I., Obushak M.D. // Russ. J. Org. Chem. – 2014. – Vol. 50, № 6. – Р. 833–839.

7. I.B. Sobechko. Thermodynamic Properties of Furan-2-Carboxylic and 3-(2-Furyl)-2-Propenoic Acids / Sobechko I.B., VAN-Chin-Syan Yu.Ya., Kochubei V.V., Prokop R.T., Velichkivskaya N.I., Gorak Yu.I, Dibrivnyi N.I., Obushak M.D. // Russ. J. Fiz. Chem. – 2014. – Vol. 88, № 12. – Р. 1885–1892.

8. N.G. Kozlov. Synthesis, absorption spectra, and luminescence properties of dihydrobenzoacridinone derivatives / Kozlov N.G., Bondarev S.L., Zhikharko Yu.D., Knyukshto V.N., Lytvyn R.Z., Horak Yu.I., Obushak M.D., Basalaeva L.I. // Russ. J. App. Chem. – 2014. – Vol. 87. – Iss. 6. – Р. 780–786.

9. Zubkov F.I. Synthesis of epoxyisoіndole[1,2-a]isoquinolinium salts by the intramolecular [4+2]-cycloaddition of 1-furyl-2-allylisoquinolinium halogenides / F.I.Zubkov, V.P. Zaytsev, M.D. Obushak, Yu.D. Ershova, D.F. Mertsalov, E.A. Sorokina, E.V. Nikitina, Yu.I. Horak, R.Z. Lytvyn, A.V. Varlamov // Chem. Heterocycl. Compd. – 2013. – № 5. – С. 798–812.

10. Horak Yu.I. (4R*,4aR*,7aS*)-5-Oxo-6-phenyl-4a,5,6,7,7a,8-hexahydro-4H-furo[2,3-f]isoindole-4-carboxylic acid / Yu.I. Horak, R.Z. Lytvyn, F.I. Zubkov, E.V. Nikitina, Yu.V. Homza, T.Lis, V. Kinzhybalo and M.D. Obushak // Acta Cryst. – 2013. – E69. – P. o273–o274.

11. Горак Ю. Трикомпонентні циклізації з використанням 5-арил-2-фуранкарбальдегідів / Ю. Горак, О. Лесюк, Ю. Гомза, Н. Козлов, Ю. Жихарко, І. Макcимович, М. Роговик, О. Мотовильський, Р. Литвин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2013. – Вип.54. – С.254–260.

12. Собечко И.Б. Термодинамические характеристики растворения 1-метил-2-пирролкарбоновой кислоты в органических растворителях / И.Б. Собечко, Р.Т. Прокоп, Ю.И. Горак, В.В. Кочубей, Ю.Я. Ван-Чин-Сян, М.Д. Обушак // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №4. С. 12–19.

13. Литвин P. Синтез гетероциклів на основі 5-арилтіофен-2-карбонових кислот / Р.Литвин, Ю. Горак, А. Нещадін, В. та ін. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2012. – Вип.53. – С.232–238.

14. Слободян З. Екстракти дубової кори – “зелені” інгібітори корозії середньовуглецевих сталей у нейтральних та кислих середовищах / З. Слободян, Я. Хабурський, Ю. Горак // Вісник ТНТУ. — 2012. — Том 68.

15.Lytvyn R. 1-{5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thienyl}ethanone / R. Lytvyn, Yu. Horak, V. Matiychuk, M. Obushak, V. Kinzhybalo // Acta Cryst. Sect. E. – 2011. – E67. – o585.

16. Obushak M.D. (6aS*,6bS*,11R*,11aR*)-6-(2-Furylmethyl)-5,12-dioxo-5,6,6a,6b,7,11,11a,12-octahydrofuro[3_,2_:5,6]isoindolo[2,1-a ]quinazoline-11-carboxylic acid / M.D. Obushak, Yu.I. Horak, V.P. Zaytsev, E.L. Motorygina, F.I. Zubkov, V.N. Khrustalev // Acta Cryst. Sect. E – 2011. – Е67. – o3031–o3032.

17. Горак Ю. Циклізація 2-бром-1-(5-арил-2-фурил)етанонів з 2-ціано-2-(арилтіокарбамоїл)ацетамідами / Ю. Горак, М. Обушак, В. Матійчук, Р. Литвин О. Мотовильський // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2011. – Вип.52. – С.244–248.

18. Bryhas A.O. A new three-step domino Knoevenagel–hetero-Diels-Alder oxidation reaction / A.O. Bryhas, Yu.I. Horak, Yu.V. Ostapiuk, M.D. Obushak, V.S. Matiychuk // Tetrahedron Lett. – 2011. – Vol. 52, № 18. – P. 2324–2326.

19. Lytvyn R. 1-{5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thienyl}ethanone / R. Lytvyn, Yu. Horak, V. Matiychuk, M. Obushak, V. Kinzhybalo // Acta Cryst. Sect. E. – 2011. – E67. – o585.

20. Яцишин М. Самоорганізація 4-аміно-3-тіотриазолів на срібному субстраті / М. Яцишин, В. Хрущ, І. Демчина, О. Перевізник, Ю. Горак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2011. – Вип.52. – С.302–310.

21. Литвин Р. Арилювання 1-метил-2-ацетилпіролу арендіазонієвими солями / Р. Литвин, М. Обушак, В. Матійчук, Ю. Горак // Вісн. Львів ун-ту. Сер. Хім. – 2010. – Вип 51. – С. 216–219.

22. Matiychuk V.S. Arylation of 2-acetylthiophene and the synthesis of 2-(5-aryl-2-thienyl)-4-quinolinecarboxylic acids / V.S. Matiychuk, N.D. Obushak, R.Z. Lytvyn, Yu. I. Horak // Chem. Heterocycl. Compd. – 2010. – Vol. 46, № 1. – P. 50–55.

23. Горак Ю.І. Протимікробна і протигрибкова активність амідів 5-арил-2-фуранкарбонових кислот / Ю.І. Горак, М.Д. Обушак, В.С. Матійчук та ін. // Фарм. журн. – 2009. – №. 1. – С. 100–105.

24. Obushak N.D. Mechanism of Meerwein Arylation of Furan Derivatives / N.D. Obushak, A.I. Lesyuk, Yu.I. Gorak, V.S. Matiichuk // Russ. J. Org. Chem. – 2009. – Vol. 45, № 9. – Р. 1375–1381.

25. Gorak Yu.I. Synthesis of heterocycles from arylation products of unsaturated compounds: XVIII. 5-Arylfuran-2-carboxylic acids and their application in the synthesis of 1,2,4-thiadiazole, 1,3,4-oxadiazole, and [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole derivatives / Yu.I. Gorak, N.D. Obushak, V.S. Matiichuk, R.Z. Lytvyn // Russ. J. Org. Chem. – 2009. – Vol. 45, № 4. – P. 541–550.

26. Литвин Р. Арилювання 2-тіофенкарбонової кислоти та її етилового естеру / Р. Литвин, Ю. Горак, В. Матійчук, М. Обушак // Праці НТШ. Хем. Біохем. – 2008. – Т. 21. – С. 64–67.

27. Горак Ю.І. 2-(5-Арил-2-фурил)-4-хінолінкарбонові кислоти та їх протимікробна активність / Ю.І. Горак, В.С. Матійчук, М.Д. Обушак, Р.В. та ін. // Ukrainica Bioorganica Acta. – 2008. – Т. 6. – №1. – С. 49–54.

28. Горак Ю.І. Арилювання 1-(2-фурил)-1-пропанону (бутанону) і синтез 2-(5-арил-2-фурил)-3-алкіл-4-хінолінкарбонових кислот / Ю.І. Горак, Р.З. Литвин, В.С. Матійчук, М.Д. Обушак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2008. – Вип. 49. – Ч. 2. – С. 44–47.

29. Литвин Р.З. 2-Ацетилтіофен у реакції Меєрвейна. Синтез 2-(5-арил-2-тієніл)хінолін-4-карбонових кислот / Р.З. Литвин, М.Д. Обушак, В.С. Матійчук, Ю.І. Горак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2008. – Вип. 49. Ч.2. – С.30–34.M

30. Obushak N.D. Synthesis of heterocycles based on arylation products of unsaturated compounds: XVII. Arylation of 2-acetylfuran and synthesis of 3-R-6-(5-Aryl-2-furyl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines / N.D. Obushak, Yu.I. Gorak, V.S. Matiichuk, R.Z. Lytvyn // Russ. J. Org. Chem. – 2008. – Vol. 44, № 11. – Р. 1689–1694.

31. Обушак М.Д. Арилювання похідних фурану ароматичними солями діазонію (огляд) / М.Д. Обушак, Ю.І. Горак, Р.З. Литвин, В.С. Матійчук, О.І. Лесюк // Праці НТШ. Хем. Біохем. – 2007. – Т. 18. – С. 69–86.

32. Горак Ю.І. Арилювання фуран-2-карбонової кислоти та її естеру і застосування одержаних сполук / Ю.І. Горак, В.С. Матійчук, Р.З. Литвин, М.Д. Обушак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2006. – Вип. 47. – С. 193–200.

33. Горак Ю.І. Арилювання 2-ацетилфурану і синтез 2-ариламіно 4-(5-арил-2-фурил) тіазолів / Ю.І. Горак, В.С. Матійчук, Р.З. Литвин та ін. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2005. – Вип. 45. – С. 212–216.

34. Горак Ю.І. Арилювання метилового естеру 2-метил-3-фуранкарбонової кислоти / Ю.І. Горак, В.С. Матійчук, Р.З. Литвин, М.Д. Обушак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2004. – Вип. 44. – С. 180–187.

35. Лесюк О.І. Взаємодія 5-арилфуранових сполук з гідразином і гідразидами кислот / О.І. Лесюк, Ю.І. Горак, М.Д. Обушак та ін. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2004. – Вип. 44. – С. 188–192.

36. Матійчук В.С. Арилювання 3-фуранкарбальдегіду / В.С. Матійчук, Ю.І. Горак, М.Д. Обушак, М.І. Ганущак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2003. – Вип. 43. – С. 170–173.

37. Horak Yu.I. The Intramolecular Diels-Alder Vinylfuran (IMDAV) Reaction: a Short Approach to Aza-analogues of Pinguisane-Type / Yu.I. Horak, R.Z. Lytvyn, Yu.V. Homza, V.P. Zaytsev, D.F. Mertsalov, M.N. Babkina, E.V. Nikitina, T. Lis, V. Kinzhybalo, V.S. Matiychuk, F.I. Zubkov, A.V. Varlamov, M.D. Obushak // Tetrahedron Lett. – 2015. – Vol. 56, № 30. – P. doi: 4403–4558. 10.1016/j.tetlet.2015.05.115

38. Horak Yu.I. The intramolecular Diels-Alder vinylthiophen (IMDAV) reaction: An easy approach to thieno[2,3-f]isoindole-4-carboxylic acids / Yu.I. Horak, R.Z. Lytvyn, Ye-O. V. Laba, Yu.V. Homza, V.P. Zaytsev, M.A. Nadirova, T.V. Nikanorova, F.I. Zubkov, A.V. Varlamov, M.D.Obushak // Tetrahedron Letters– 2017. – Vol. 58, № 43. – P. 4103–4106. doi: 10.1016/j.tetlet.2017.09.038

39. Palchykov V.A. Dihydro-2H-thiopyran-3(4H)-one-1,1-dioxide – a versatile building block for the synthesis of new thiopyran-based heterocyclic systems / V.A. Palchykov, R.M. Chabanenko, V.V. Konshin, V.V. Dotsenko, S.G. Krivokolysko, E.A. Chigorina, Yu. I. Horak, R.Z. Lytvyn,e A.A. Vakhula, M.D. Obushak, A.V. Mazepa // New J. Chem. – 2018. – Vol 42. P. 1403–1413. doi: 10.1039/C7NJ03846A

40. Vakhula A.R. 5-Aryl-2-furaldehydes in the synthesis of tetrahydropyrimidinones by Biginelli reaction / A.R. Vakhula, Yu. I. Horak, R.Z. Lytvyn, A.I. Lesyuk, V. Kinzhybalo, F.I. Zubkov, M.D. Obushak // Chem. Het. Comp. – 2018. – Vol 54, № 5. – P. 545–549. Doi: 10.1007/s10593-018-2301-3

Біографія

Народився у м. Львові. Хімік-органік, кандидат хімічних наук.
У 2000 р. закінчив хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2000–2005 рр. – лаборант, інженер НДЧ.
У 2005–2008 рр. – аспірант кафедри органічної хімії.
З 2008 р. – молодший науковий співробітник.
У 2009 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему “Гетероциклізації продуктів арилювання похідних фурану”.
З 2011 р. – старший науковий співробітник кафедри органічної хімії.
У 2018 р. Присвоєно вчене звання “старший дослідник”.

 

Розклад