Дутка Володимир Степанович

Посада: професор кафедри фізичної та колоїдної хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-97

Електронна пошта: volodymyr.dutka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

фізична хімія полімерів, хімічна кінетика, хімія органічних пероксидів, квантово-хімічне моделювання

Курси

Публікації

 1. Дутка В., Панкевич Р. Закономірності полімеризації стиролу в присутності оксиду заліза. Праці Наук. Товариства імені Шевченка 1 (1998) 251.
 2. Дутка В.С., Сіховська Н.М., Ткаченко Н.Г., Мроць І.А. Синтез та фізико-хімічне дослідження кополімерів на основі малеїнового ангідриду. Вісник Львів. ун-ту 39 (2000) 352.
 3. Дутка В.С., Панкевич Р.В. Спосіб одержання модифікованих мінеральних наповнювачів. Патент України. Заявка №97084131 від 8.07.1998 р.
 4. Дутка В.С., Сіховська Н.М., Ткаченко Н.Г., Мроць І.А. В’язкість та електропровідність розчинів кополімерів на основі малеїнового ангідриду. Вісник Львів. ун-ту 40 (2001) 300.
 5. Дутка В., Деркач Ю. Каталітичне розкладання пероксикапринової кислоти у водно-органічних середовищах. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.. 46 (2005) 264.
 6. Дутка В., Деркач Ю. Модифікація кополімеру стиролу та малеїнового ангідриду пероксикаприновою кислотою. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 47 (2006) 285.
 7. Дутка В., Деркач Ю., Савицька О., Ковальський Я. Особливості окиснення піридинкарбонових кислот пероксидекановою кислотою. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 48 / 2 (2007)
 8. Дутка В.С., Деркач Ю.В., Савицька О.І., Стахурська К.Ф. Вплив реакційного середовища на швидкість елекрофільних оксинювальних реакцій за участю пероксикислот. Праці Наук. товариства імені Шевченка. Серія хемія і біохемія 18 (2007) 29.
 9. Дутка В., Загорська В., Савицька О., Деркач Ю. Окиснення морфоліну та піперидину пероксидекановою кислотою. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. 49 / 2 (2008)
 10. В.С. Дутка, Ю.В. Деркач, Н.М. Сіховська. Пероксидовані кополімери стиролу та малеінового ангідриду. Укр. хим. журн. 74 (2008) 113.
 11. В. Дутка, В. Загорська, Ю. Дутка, Н. Мацюк. Вплив розчинника на швидкість каталітичного розкладу аліфатичних пер оксикислот. Праці НТШ. Хемія і біохемія 21 (2008) 74.
 12. В. Дутка, В. Загорська, О. Савицька, Н. Мацюк. Термічний розклад пероксидеканової кислоти в різних розчинниках. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 50 (2009) 330.
 13. DutkaS., Zagorskaya V.V., DutkaYu.V. CatalyticDecompositon of Aliphatic Peroxy Acids. Kinetics and Catalysis 51 (2010) 364.
 14. Володимир Дутка, Ярослав Ковальський, Ірина Самсонова. Молекулярне моделювання окиснення азотовмісних ароматичних гетероциклічних сполук пер оксикислотами. Праці НТШ. Сер. Хемія і біохімія 25 (2010)
 15. Дутка В. Особливості полімеризації вінілових мономерів за наявності кліноптілоліту. Полімерний журнал 32 (2010)
 16. Дутка В.С., Мацюк Н.В., Дутка Ю.В. Влияние реакционной среды на окисление ароматических азотсодержащих соединений пероксикислотами.// Журнал физ. химии. 85 (2011) 51- 56.
 17. Дутка В.С., Загорская В.В., Дутка Ю.В., Савицкая О.И. Термическое разложение алифатическихпероксикислот.// Кинетика и катализ. 52 (2011) 363-367.
 18. DutkaS., Matsyuk N.V., Dutka Yu. V. Influence of a Reaction Medium on the Oxidation of Aromatic Nitrogen- Containing Compounnds by Peroxyacids.// Russian Journal of Physical Chemistry A. 85, (2011). 45-50.
 19. Dutka V.S., Zagorskaya V.V., Dutka Yu.V., SavitskayaI. Thermal Decomposition of Aliphatic Peroxy Acids. // Kinetics and Catalysis, 52, (2011) 347-351.
 20. Дутка В., Мацюк Н. Вплив розчинників на швидкість окиснення аніліну пероксидекановою кислотою// Вісник Львівського ун-ту. Серія хімічна   52. (2011) 358-364.
 21. Дутка В., Самсонова І., Дутка Ю., Колобова В. Епоксидуванняα–пінену та ∆3 -карену пероксикислотами в різних розчинниках.// Праці НТШ. Хем. і біохем. 28. (2011) 104-112.
 22. Дутка В.С. Термическоеразложениелаурилпероксида в органическихрастворителях // Укр. хим. журнал, (2011) 64-67.
 23. Дутка В.С. Особливості полімеризації стиролу за наявності високодисперсних оксидів свинцю.// Полімерний журнал 33. (2011) 276-281.
 24. Van-Chin-Syan Yu.Ya., Pavlovskii Yu.H., Gerasimchuk S.I., Dutka V.S. The Standart Enthalpies of Thermal Stability of Diacyldiperoxides// Russian Journal of Physical Chemistry A. 86. (2012) .527-532.
 25. Ван-Чин-Сян Ю.Я., Павловский Ю.П., Герасимчук С.И., Дутка В.С. Стандартныеентальпииобразования и термическаястабильностьдиацидипероксидов. // Журнал физич. химии. 86 (2012) 605-610.
 26. Дутка В.С., Колобова В.В., Дутка Ю.В. Каталітичний розклад пероксидеканової кислоти за наявності солей мангану та нікелю. // Вопросы химии и химической технологии 3. (2012) 26-30.
 27. Дутка В.С., Ковальський Я.П., Деркач Ю.В. Молекулярне моделювання геометрії та електронної структури деяких афлатоксинів // Вісник Львівського університету. Серія хімічна 53 (2012) 363-368.
 28. KovalskyiYa., Dutka V., Marshalok G., Vytrykush N., Yatchyshyn Y. Quantum-chemical analysis of – alkylacroleins structure // Chemistry and chemical technology. 7 (2013) 1-4.
 29. Дутка В., Щодрий В., Грицеляк Т., Ковальський Я. Будова та електронні властивості діацильнихдипероксидів. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімія і біохімія 33 (2013) 89-95.
 30. Дутка В., Щодрий В., Грицеляк Т., Ковальський Я. Електронні властивості та будова аралкільних пероксидів та гідропероксидів. Вісник Львівського ун-ту. Серія хім. 54 (2013) 358-365.
 31. Дутка В., Самсонова І., Давиденко Н. Будова та електронні властивості молекул меркаптоанілінів та їхніх срібних солей. Вісник Львівського ун-ту. Серія хім. 54 (2013)377-382.
 32. Мацюк Н., Дутка В., Ковальчук Є., Перевізник О. Композити на основі поліаніліну й оксиду цинку. Вісник Львівського ун-ту. Серія хім. 54 (2013) 283-289.
 33. Дутка В.С. Полімеризація стирену за наявності дисперсного оксиду заліза. Полімерний журнал. 28. (2013) 134-139.
 34. Дутка В.С., Ковальский Я.П., Дутка Ю.В Адсорбция и распад диацильныхпероксидов на поверхности дисперсных оксидов // Коллоидный журнал 75 (2013) 710-717.
 35. S, Kovalskii Ya. P. Dutka Yu.V. Adsorption and decomposition of diacyl peroxides on the surface of dispesed oxides // Colloid Journal 75 (2013) 649-655.

Біографія

Доцент Дутка Володимир Степанович (нар. 14.02.1950 р.) – кандидат хімічних наук (1982 р., спеціальність 02.00.04 – фізична хімія; тема дисертаційної роботи – “Закономірності полімеризації та полі дисперсність полімерів, які отримуються в присутності полімерних пероксидів”); вчене звання – доцент (1997 р.). Автор 275 наукових робіт, в тому числі 119 статей та 11 авторських свідоцтв і патентів. Активний член Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Розклад