Кафедра органічної хімії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

all

Кафедра заснована в 1895 р., але викладання органічної хімії у Львівському університеті починається з часу відкриття кафедри хімії в 1851 р. Першим керівником (1851-1857) кафедри хімії був Ф. Плесс, який і започаткував наукові дослідження з органічної хімії в університеті. Ф. Плесс відкрив пеларгонову кислоту. Наступні керівники кафедри – професори Л. Пебаль (1857-1864) і Е. Ліннеманн (1865-1872) також були хіміками-органіками. Вагомі на той час відкриття здійснив асистент Пебаля А. Фройнд (August Freund). Він розробив загальний спосіб синтезу кетонів дією цинкорганічних сполук на хлорангідриди карбонових кислот і вперше одержав циклопропан, розробивши спосіб його синтезу взаємодією цинку з 1,3-дибромпропаном. Обидві ці реакції іменні – реакції Фройнда (A. Freund. Monatsh. 1882, 3, 625 http://link.springer.com/article/10.1007/BF01516828). Дуже плідно працював професор Ліннеманн: під час роботи у Львівському університеті опублікував серію із 35 статтей, присвячених синтезу та перетворенням спиртів.
У 1872 р. кафедру очолив відомий хімік професор Б. Радзішевський, який після створення в 1895 р. кафедри органічної хімії став її першим керівником. Його наукові інтереси були широкими – хімія ароматичних сполук та імідазолу, бензоїн та його похідні, хемілюмінесценція органічних сполук, аналіз мінеральних вод та нафтових газів Прикарпаття. В органічній хімії є дві реакції Радзішевського:
– спосіб синтезу амідів карбонових кислот взаємодією нітрилів з пероксидом водню в лужному середовищі (Ber. 1884. B. 17. S. 1289);
– загальний спосіб синтезу похідних імідазолу трикомпонентною конденсацією (Ber. 1882. B. 15. S. 2706; ).
Б. Радзішевський зробив вагомий внесок у вивчення хемілюмінесценсії (Liebigs Ann. Chem. 1880. B. 203. S. 305-336 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jlac.18802030305/full). Здійснив аналіз вод лікувальних мінеральних джерел Галичини (Моршин, Трускавець, Великий Любінь, Немирів, Косів та ін.). За час роботи в Львівському університеті створив потужну наукову школу. Опублікував 158 наукових праць. Серед його учнів 10 професорів, багато відомих на той час хіміків-органіків і нафтохіміків.
З 1911 до 1941 р. кафедрою керували С. Опольський, К. Клінґ, Р. Малаховський. З відкриттям хімічного факультету після другої світової війни колектив кафедри формувався заново. Серед інших викладачами кафедри з 1945 р. були М.І. Землянський і В.М. Потапов. В.М. Потапов потім працював в Московському університеті; професор, відомий хімік-органік, спеціаліст зі стереохімії органічних сполук. М.І. Землянський завідував кафедрою до 1975 р. (з перервою 1948–56). У 1948–56 рр. завідувачем кафедри був проф. Маліновський М.С., що прибув з Нижнього Новгорода. Під керівництвом М.С. Маліновського на кафедрі виконано вісім кандидатських дисертацій, в тому числі – С.М. Баранов, який згодом переїхав у Донецьк, став професором і член-кореспондентом НАН України.
В 1955 році під керівництвом М.І. Землянського розпочали дослідження в області хімії фосфорорганічних сполук та похідних селенофосфорних кислот. У цьому науковому напрямі захищено одну докторську та 13 кандидатських дисертацій.
З приходом в 1977 році з Чернівецького університету професора М.І. Ганущака (завідувач кафедри в 1977–2003 рр.) під його керівництвом досліджували реакції ненасичених сполук з арендіазонієвими солями. З 2003 р. кафедру очолює професор Обушак М.Д. Починаючи з 1995 р. під його керівництвом ведуться дослідження в області хімії гетероциклічних сполук.
Серед відомих випускників кафедри: Б.С. Драч (працював на кафедрі у 1959–61), згодом доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу в Інституті органічної хімії та в Інституті біоорганічної хімії й нафтохімії, відомий український хімік; З.П. Пак – міністр оборонної промисловості Росії, генеральний директор НВО „Союз”, лауреат Ленінської і Державної премій СРСР, професор; професори, доктори наук – Л.І. Самарай, М.І. Юрків, Е.П. Зінкевич; відомий письменник, дослідник життя і творчості Івана Франка Р.Д. Горак; керівник НВП “ІФлаб” В.М. Фетюхін.

Місія. Кафедра органічної хімії у Львівському університеті імені Івана Франка має більш ніж 120-літню історію, академічні традиції, вагомі наукові здобутки. На даний час кафедра є визнаним і одним з кращих осередків розвитку органічної хімії як науки в Україні. Вихованці кафедри мають добре реноме не лише в Україні, але й у світі. Експертні оцінки (опонування, рецензування, відгуки) працівників кафедри цінують у професійних колах. Звичним є рецензування статей у міжнародних журналах. Головними сферами діяльності кафедри органічної хімії є навчально-методична робота з метою підготовки висококваліфікованих хіміків та наукові дослідження в актуальних напрямах органічної хімії. Основні результати наукових досліджень працівники кафедри публікують у рейтингових міжнародних журналах. Наші цінності: висока якість освітньої діяльності, світовий рівень наукових досліджень і, як наслідок, формування особистості фахівця – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу Діяльність кафедри буде спрямовуватися на зростання авторитету факультету й Університету та опиратись на програму діяльності хімічного факультету і стратегію розвитку Університету.

Візія. Реагуючи на тренди розвитку сучасної органічної хімії, кафедра має зберегти лідируючі позиції в Україні серед установ і підрозділів, які працюють у цій галузі.

Цілі. За останні більш ніж 100 років хімія створила практично нову матеріальну основу життя людства і тому у розвиненому суспільстві мусить бути певна ”концентрація” фахівців у цій галузі. Однак з кадровим поповненням цієї сфери останнім часом через різні причини назрівають проблеми. Потрібен ребрендинг хімічної освіти. А вона, у свою чергу, тісно пов’язана з науковими дослідженнями в університетах. Тому цілі: а) популяризація науки, пропагування хімічної освіти, б) у науковій роботі – світовий рівень досліджень, забезпечення їх обладнанням; в) у навчальному процесі – актуалізація навчальних програм, використання сучасних навчальних технологій.

Операційний план

Навчально-методична робота

 • Забезпечувати якісну підготовку бакалаврів та магістрів
 • Постійно підтримувати на належному рівні викладання основних дисциплін кафедри: Органічна хімія, Біоорганічна хімія, Біологічна хімія, Хімія природних сполук, Медична хімія, оновлювати їхнє наповнення актуальними матеріалами Відслідковувати тенденції розвитку і новітні досягнення в органічній хімії та вносити відповідні корективи у робочі навчальні програми (нові теорії, факти стають предметом розгляду в навчальних курсах провідних університетів, а деякі розділи значно поглиблюються). Це стосується згаданих основних курсів і у ще більшій мірі – курсів вільного вибору Опрацьовувати матеріали з медичної хімії, удосконалювати зміст відносно недавно запроваджених курсів з цього циклу
 • Удосконалювати лабораторні практикуми
 • Оновлювати методичне забезпечення курсів кафедри
 • Вносити пропозиції до загального переліку курсів вільного вибору для студентів університету
 • Сприяти відновленню спеціалізації «Медична хімія» (Львівський університет – перший в Україні, де була запроваджена ця спеціалізація з повним блоком відповідних дисциплін).
 • Завершити видання посібника “Органiчна хімія” для студентів хімічного факультету
 • Видати посібники «Лабораторний практикум з органічної хімії» та „Аналіз та ідентифікація органічних сполук”, „Медична хімія”, „Стратегія і тактика органічного синтезу”

Наукова робота

 • Розвивати дослідження в області хімії гетероциклічних сполук та опрацьовувати нові відгалуження цієї тематики.
  Основні акценти робити на таких напрямах:
  • хімія похідних піролу, тіофену, фурану, тіазолу 1,2,3-триазолу, тетразолу, піразолу, бензо[c]ізоксазолу, ізокумаринів, тієнопіримідинів;
  • нові підходи в органічному синтезі із застосуванням мультикомпонентних і доміно-реакцій, тандемних циклізацій;
  • розробка нових варіантів арилювання гетероароматичних сполук;
  • синтез нових реагентів (структурних блоків) для органічного і комбінаторного синтезу;
  • одержання нових сполук і вивчення їхньої біологічної активності;
  • розробка матеріалів для органічної електроніки.
 • Збільшувати число публікацій результатів наукових досліджень у міжнародних журналах з високим імпакт-фактором
 • Брати очну участь у наукових конференціях, представляти усні доповіді
 • Постійно залучати до активної наукової роботи кращих студентів. Сприяти участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт, виступах на наукових конференціях, семінарах
 • Брати участь у конкурсах наукових проектів різних рівнів
 • Ефективно вести підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру
 • Працювати над докторськими дисертаціями (доц. Остап’юк Ю.В., с.н.с. Горак Ю.І., с.н.с. Литвин Р.З.)
 • Співпрацювати з організаціями, які досліджують синтезовані сполуки на біологічну активність
 • Підтримувати співпрацю із установами НАН України та науковцями з інших країн, зокрема із таких інституцій: Каунаський технологічний університет (Литва), Вроцлавський університет (Польща), Інститут низьких температур і структурних досліджень (Вроцлав, Польща), Технічний університет м. Клаустгаль (Німеччина), Національний інститут раку (США).

Співробітники

завідувачОБУШАК Микола Дмитровичзавідувач
професорМАТІЙЧУК Василь Степановичпрофесор
доцентБІЛА-ЛЯЛЬКА Євгенія Євгенівнадоцент
доцентКАРП’ЯК Володимир Володимировичдоцент
доцентМАРТЯК Роман Львовичдоцент
доцентМУЛЯК Олександра Іванівнадоцент
доцентОСТАП’ЮК Юрій Володимировичдоцент
провідний науковий співробітникПОХОДИЛО Назарій Тарасовичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникГОРАК Юрій Ігоровичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникЛИТВИН Роман Зіновійовичстарший науковий співробітник
молодший науковий співробітникПІТКОВИЧ Христина Євгенівнамолодший науковий співробітник
завідувач лабораторіїСЕВРУК Наталія Євстахівназавідувач лабораторії
інженер 1 категоріїКУЗЬМА Ольга Дем’янівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїМАЗЯР Людмила Пантеліївнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїКУКІЛЬ Оксана Іванівнаінженер 2 категорії
інженерПЕРЕВІЗНИК Галина Василівнаінженер
старший лаборантНЕФЕДОВ Євген Андрійовичстарший лаборант
лаборантТЕСЛЕНКО Юрій Олеговичлаборант
аспірантКАЛЬМУК Віталій Ігоровичаспірант
аспірантЛАБА Євген-Олег Володимировичаспірант
аспірантСТАНІЦЬКА Марія Олегівнааспірант
аспірантТУПИЧАК Микола Анатолійовичаспірант
аспірантШЕГЕДИН Максим Володимировичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

• Обушак М.Д., Біла Є.Є. Органічна хімія. Частина 1. – Львів, 2004. – 204 с.
• Біла Є.Є., Обушак М.Д. Органічна хімія. Гетерофункціональні сполуки. Частина 3. – Львів, 2011.– 202 с.
• Ганущак М.І., Біла Є.Є., Обушак М.Д., Клим М.І. Номенклатура органічних сполук. Львів, 2001. – 170 с.
• Карп’як В.В., Обушак М.Д. Хімія гетероциклічних сполук. – Львів, 2010. – 268 с.
• Ганущак М.І., Карп’як В.В. Хімія гетероциклічних сполук у запитаннях і відповідях. Львів, 2007 – 80 с.
• Карп’як В.В., Ганущак М.І. Функціональні похідні карбонових та вугільної кислот. – Львів, 2002. – 292 c.
• Матійчук В.С., Обушак М.Д., Мартяк Р.Л. Вибрані розділи елементоорганічної хімії. –Львів, 2010. – 134 с.
• Муляк О.І. Методи органічного синтезу. – Львів, 2008. – 136 с.
• Біла Є.Є. Окисно–відновні реакції в органічній хімії. – Львів, 2000. – 162 с.
• М.І. Ганущак, В.І. Кириченко, М.І. Клим, М.Д. Обушак, В.А. Венгржановський. Будова і реакційна здатність органічних сполук. –Київ, 1992. – 216 с.
• Kalembkiewicz J., Lubczak J., Kopacz S., Papciak B., Karpyak V., Opaynych I., Kalychak Ya. The names of chemicals in conventional notations. – Львів, 2011. – 360 с.
• Біла Є.Є., Обушак М.Д. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Органічна хімія» (частина 1). Львів, 2012.
• Дзіковська Л. Застосування ІЧ- та ПМР-спектроскопії для з’ясування будови органічних речовин Львів 1999.
• Муляк О.І. Рекомендації до розв’язування задач і вправ до теми «Нітрогеновмісні сполуки аліфатичного ряду». – Львів, 2010.
• О.І. Муляк. Лабораторний практикум з спецкурсу «Хімія барвників» (навчальне видання для студентів хімічного факультету). Львів, 2005.
• Дзіковська Л., Карп’як В. Методичні вказівки до розв’язування задач і вправ з теми «Оксосполуки». – Львів 1998.
В.В. Карп’як, Р.Л. Мартяк. Якісний та кількісний аналіз органічних сполук. –  Львів 2018.

 

 

Дослідження

Наукова діяльність кафедри
Основні напрямки наукових досліджень кафедри органічноі хімії:
• хімія гетероциклів,
• реакції гетероциклізацій,
• мультикомпонентні і доміно-реакції,
• хімія арилфуранових сполук,
• паладій-каталітичні реакції,
• редокс-каталітичні реакції ненасичених сполук з арендіазонієвими солями,
• гомогенно-каталітичні реакції діазонієвих солей.

Найвагоміші результати:
Розроблено підхід до синтезу п’ятичленних гетероциклів, який ґрунтується на застосуванні у циклізаціях продуктів реакції Меєрвейна та її нових варіантів. Знайдено новий одностадійний спосіб одержання 3-заміщених ізокумаринів та нові варіанти доміно-реакцій. Розроблено методи синтезу нових похідних піролу, фурану, 1,2,3-триазолу, тетразолу, 1,2,4-триазоло[3,4-b]-1,3,4-тіадіазолу, бензо[c]ізоксазолу. Розроблено реакції циклоприєднання арил(гетарил)азидів з метиленактивними сполуками різної будови, які застосовано у молекулярному дизайні похідних 1,2,3-триазолу та тетразолу. Знайдено нову реакцію в хімії тетразолів, яка дає змогу легко одержувати недоступні раніше тієнопіримідини.

Проекти
“Синтез і дослідження нових органічних сполук на основі азотовмісних гетероциклів для органічної електроніки”, українсько-литовський проект, науковий керівник – проф. М.Д. Обушак (2016–2017)
Індивідуальний ґрант (проф. М.Д. Обушак) “Однореакторний синтез нових електроактивних органічних сполук на основі похідних імідазолу і декагідроакридину» за фінансової підтримки Європейського фонду “Конкурсне фінансування короткотермінових візитів дослідників” (2015 р., Каунаський технологічний університет)
“Молекулярний дизайн нових ансамблів гетероциклів з фармакофорними фрагментами на основі мультикомпонентних і доміно-реакцій та з використанням діазонієвих солей”, науковий керівник – проф. М.Д. Обушак (2015–2017)
“Нові антиоксиданти для зменшення ефектів оксидативного стресу при гіперглікемії”, українсько-молдовський науково-дослідний проект, науковий керівник – проф. М.Д. Обушак (2014-2015)
“Мультикомпонентні реакції в синтезі азотовмісних гетероциклів з фармакофорними фрагментами”, українсько-білоруський проект (ДФФД), науковий керівник – проф. М.Д. Обушак (2013-2014)
“Конструювання гетероциклічних систем на основі реагентів, одержаних з арендіазонієвих солей” , держбюджетна тема, науковий керівник – проф. М.Д. Обушак (2012-2014)

Основні результати наукової роботи студентів, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії.
2016
Студент Тупичак М. – переможець (диплом І ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
2015
Студент Лаба Є.-О. – переможець (диплом ІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Студенти Стельмах А., Тупичак М. взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з хімії і показали високі результати. Спільні публікації із студентами: 5 статей, 6 тез доповідей на конференціях.
2014
Студент Нещадін А. – абсолютний переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, переможець (диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, був переможцем конкурсу cтипендіальної програми “Завтра.UA”.
Студенти Стельмах А., Тупичак М., Гомза Ю. взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з хімії і показали високі результати.
Спільні публікації із студентами: 5 статей, 2 тез доповідей на конференціях, 5 патентів.
2013
Студент Нещадін А. – призер (третє місце) Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, отримав диплом ІІ ступеня Міжнародної студентської олімпіади з хімії в рамках Міжнародного студентського форуму Chemcamp-2013 (Москва), диплом ІІ ступеня конференції «Хімічні Каразінські читання-2013» (Харків), став переможцем конкурсу cтипендіальної програми “Завтра.UA”.
Студент Гомза Ю. – переможець (диплом 1 ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; нагороджений дипломом за 2 місце у конкурсі наукових робіт серед студентів і аспірантів 1 року на XV конференції молодих учених та студентів-хіміків Південного регіону України.
Спільні публікації із студентами: 4 статті, 12 тез доповідей, 4 патенти.
2012
Студент Нещадін А. – абсолютний переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії та вдруге підряд став переможцем міжнародної студентської олімпіади з хімії, переможець конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA», нагороджений дипломом за кращу наукову роботу на XIV конференції молодих вчених і студентів-хіміків південного регіону України.
Студент Фролов Д. – переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії (диплом III ступеня).
Студент Гомза Ю. нагороджений дипломом 2 ступеня на Тринадцятій Всеукраїнській конференції з міжнародною участю студентів та аспірантів „Сучасні проблеми хімії” у Київському університеті, призер першого туру студентської олімпіади з хімії.
Студенти Нещадін А. та Фролов Д. у складі команди факультету посіли третє місце на ІІ Міжнародному студентському турнірі з природничих наук, який проводився 14–24 листопада 2011 року у Санкт-Петербурзькому державному університеті (Росія).
Спільні публікації із студентами: 3 статті, 7 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, 8 тез доповідей на українських конференціях.
2011
Студент 2 курсу Нещадін А. став переможцем міжнародної студентської олімпіади з хімії.
Студентка Шийка О. нагороджена грамотою Президії НАН України за наукову роботу „Молекулярний дизайн тієнопіримідинів на основі амінотіофенів”, запрошена на наукове стажування в Технічний університет м. Клаусталь (Німеччина) за програмою DAAD, нагороджена дипломом другого ступеня за кращу доповідь на третій Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2011”.
Студент Бригас А. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з хімії, диплом ІІ ступеня.
Студенти Нещадін А. і Гомза Ю. – переможці 1 туру студентської олімпіади.
Спільні публікації із студентами: 6 статей, 7 тез доповідей на наукових конференціях.
2010
Студентка Шийка О. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з хімії, диплом 1 ступеня. Вона отримала диплом першого ступеня за кращу доповідь на Четвертій Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (Донецьк, березень, 2010), брала участь у обміні студентами між університетами (навчалась 2 місяці у Донецькому університеті).
Студенти Нещадін А. і Гомза Ю. – переможці 1 туру студентської олімпіади.
Спільні публікації із студентами: 12 статей, у т.ч. – 5 статей у журналах з імпакт-фактором і 17 тез доповідей на наукових конференціях.
2009
Конкурс студентських наукових робіт. Студент Савка Р. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з хімії, диплом 1 ступеня (квітень 2009 р., Дніпропетровськ). Студентка Кук Тетяна – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі „педагогічні науки”, диплом III ступеня (березень 2009 р., Переяслав-Хмельницький).
Студентські олімпіади. Студент Савка Р. – переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії (диплом III ступеня) (квітень 2009 р., Донецьк). Студент Скібіцький Р. – учасник цієї олімпіади. Студенти Савка Р. та Шийка О. були членами жюрі Всеукраїнського турніру юних хіміків (жовтень 2009 р., Суми).
Участь у конференціях. Студент Савка Р. нагороджений дипломом II ступеня на десятій Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів „Сучасні проблеми хімії”(травень 2009 р., Київський університет). Студентка 3 курсу Шийка Ольга нагороджена грамотою за друге місце серед кращих доповідей на сьомій Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів (червень 2009 р., Дніпропетровськ).
Спільні публікації із студентами: 5 статей і 10 тез доповідей на конференціях.
2008
Конкурс студентських наукових робіт. Потопник Михайло – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; диплом 1 ступеня.
Студентські олімпіади. На українській студентській олімпіаді у 2008 р. Савка Р. посів п’яте абсолютне місце. Він був членом жюрі XVI Всеукраїнського турніру юних хіміків (Євпаторія, 2008 р.).
Участь у конференціях. У червні 2008 р. в Харкові студент 3-го курсу Савка Р. виступив з усною доповіддю на VI Всеукраїнській конференції молодих вчених, студентів та аспірантів з актуальних питань хімії.
Сумісні із студентами публікації: 3 статті і 3 тез доповідей.
2007
Конкурс студентських наукових робіт. Дубровський Р. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; диплом 1 ступеня (Дніпропетровськ, травень 2007 р.).
Студентські олімпіади. Савка Р. посів п’яте абсолютне місце, а Скібіцький Р. – дев’яте; серед призерів І туру (університетського) – шість студентів, що спеціалізуються чи працюють у гуртку на кафедрі органічної хімії (Савка Р., Скібіцький Р., Радь Н., Потопник М., Рибак Ю., Солоха В.). Когут І. нагороджена грамотою на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки. Дубровський Р. також успішно виступив на відкритій всеросійській олімпіаді з органічної хімії, яку проводив Московський університет.
Участь у конференціях. Дубровський Р. отримав диплом І ступеня (1 місце) на Першій всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Донецьк, березень 2007 р.). У жовтні 2007 р. в Одесі двоє студентів виступили на Х Конференції молодих учених та студентів-хіміків Південного регіону України і отримали дві найвищі нагороди – премію ім. академіка Богатського (Савка Р., 3 курс) і першу премію (Потопник М., 5 курс).
Спільні публікації із студентами: 6 статей і 12 тез доповідей.
2006
Студент Дубровський Р. виступив з доповідями на IV всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії (Дніпропетровськ) та на нараді з електрохімії органічних сполук ЭХОС-2006 (Росія, Новочеркаськ).
Студент Дубровський Р. – переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії у Полтаві (диплом III ступеня), студент Савка Р. нагороджений заохочувальним дипломом (восьме загальне місце, найкращий результат серед студентів молодших курсів). Дубровський Р. також успішно виступив на відкритій всеросійській олімпіаді з органічної хімії, яку проводив Московський університет, Дубровський Р. та Стецина О.В. (аспірант) – в інтернет-олімпіаді з хімії. На всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Крупа І. нагороджений заохочувальним дипломом. Студенти Радь Н. і Потопник М. – призери І туру студентської олімпіади з хімії.
Спільні публікації із студентами: 4 статті і 5 тез доповідей.
2005
У співавторстві зі студентами опубліковано 6 статей і 9 тез доповідей на конференціях.
2004
Студент Дубровський Роман – переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії у Полтаві (диплом II ступеня).
У співавторстві зі студентами опубліковано 7 статей і 3 тез доповідей на конференціях.
2003
Студент Походило Н. на всеукраїнській студентській олімпіаді відзначений як „Кращий органік”. Студент 3 курсу Литвин Р. посів 3 місце за кращу доповідь на Українській конференції аспірантів і студентів у Київському університеті.
У співавторстві зі студентами опубліковано 6 статей і 9 тез доповідей на конференціях.

20 жовтня 2021 р. Засідання Вченої ради хімічного факультету

12.10.2021 | 18:30

Засідання Вченої ради хімічного факультету відбудеться онлайн
20 жовтня 2021 року о 1500 год
Порядок денний:

Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів І року навчання.
Про поточний контроль успішності студентів.
Про хід виконання магістерських робіт (освітньо-професійна програма).
Різне.

Протокол № 3

Читати »

27 вересня 2021 р. Участь працівників хімічного факультету у воркшопі «Розробка та оновлення навчальних програм: інновації, інтернаціоналізація та цифровізація»

12.10.2021 | 17:32

Гаранти освітні програм, які реалізуються на хімічному факультитеиті, Григорій Дмитрів та Олексій Павлюк і координатор академічної мобільності хімічного факультету Оксана Зелінська взяли участь у воркшопі «Розробка та оновлення навчальних програм: інновації, інтернаціоналізація та цифровізація» (“Developing and Updating Study Programmes: Innovation, Internationalisation and Digitalisation”), який відбувся в понеділок, 27 вересня 2021 року з 14.00 год. до 15.30 год. в рамках участі Львівського національного університету імені Івана Франка в проекті “Bologna Hub Peer Support”.

Читати »

5 жовтня 2021 р. Атестація працівників хімічного факультету з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

28.09.2021 | 16:14

ОГОЛОШЕННЯ
Згідно наказу Ректора № 3763 від 21 вересня 2021 р.
у вівторок, 5 жовтня 2021 року, в ауд. №5 відбудеться атестація працівників хімічного факультету, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 
Графік проведення атестації:

кафедра неорганічної хімії (викладачі та навчально-допоміжний персонал)
1000 – 1020

кафедра неорганічної хімії (працівники науково-дослідної частини)
1020 – 1040

кафедра аналітичної хімії
1040 – 1100

кафедра органічної хімії
1100 – 1120

кафедра фізичної і колоїдної хімії
1120 – 1140

Читати »

30 вересня 2021 р. Інавгураційна лекція нашого випускника Максима Яреми

28.09.2021 | 09:36

Випускник хімічного факультету Максим Ярема у четвер, 30 вересня 2021 р., о 18:15 читатиме свою інавгураційну лекцію на посаді професора Федеральної вищої технічної школи Цюриха, Швейцарія. В ній він розповість про те, як дитяче захоплення складними об‘єктами перетворилося на професію науковця-хіміка, а також про свої недавні дослідження колоїдних нанокристалів.
Тема доповіді: Colloidal Nanocrystals: Captivating Complexity at the Nanoscale
Посилання на подію:
https://ethz.ch/en/news-and-events/events/details.prof-maksym-yarema-colloidal-nanocrystals-captivating-complexity-at-the-nanoscale.63236.html
Стрім лекції буде за посиланням:
https://video.ethz.ch/live/events/live-1.html

Читати »

23-26 вересня 2021 р. COVID-вакцинування викладачів та працівників Університету

23.09.2021 | 10:50

У четвер, 23 вересня, п’ятницю, 24 вересня, а при потребі і у суботу та неділю (25 вересня, 26 вересня) буде здійснюватися covid-вакцинування викладачів та працівників Університету.
👆 Вакцинування відбуватиметься у Медпункті (головний корпус, вул. Університетська, 1, авдиторія 067) з 10:00 по 15:00.
❗️❗️ Обов’язково візьміть з собою паспорт та ідентифікаційний код, або е-документи у застосунку Дія та посвідчення працівника Університету.
Щеплення буде проводити 5 Міська клінічна лікарня м. Львова вакциною Pfizer.

Читати »