Загальна хімія (біол.)

Тип: Нормативний

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Зелінська О. Я.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164доцент Зелінська О. Я.

Опис курсу

“Загальна хімія” є нормативною дисципліною для студентів освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
Предмет навчальної дисципліни “Загальна хімія” включає основні поняття, теорії і закони хімії, які дозволяють розуміти властивості речовин і їхні взаємні перетворення, атомно-молекулярне вчення, періодичний закон, будову атомів та молекул, хімічний зв’язок, термодинаміку та кінетику хімічних процесів, дисперсні системи, розчини електролітів та неелектролітів, найважливіші класи неорганічних сполук, комплексні сполуки, окисно-відновні процеси, корозію та способи захисту від неї.
Метою навчальної дисципліни “Загальна хімія” є формування цілісної системи знань із предмету, засвоєння теоретичних основ та фундаментальних законів хімії, що слугуватимуть базою для подальшого вивчення циклу природничих дисциплін.
Основними завданнями дисципліни “Загальна хімія” є отримання знань про будову і властивості хімічних речовин, закономірності перебігу хімічних процесів; здобуття навиків експериментальної роботи в хімічній лабораторії, вміння спостерігати та пояснювати хімічні явища, робити науково обґрунтовані висновки, систематизувати та застосовувати одержані знання; формування еколого-валеологічної культури та цивілізованого ставлення до довкілля.

Матеріали

Усі методичні матеріали до курсу розташовані у системі електронного навчання Університету на платформі Moodle за посиланням:

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=668

Силабус:

Завантажити силабус