Процеси на заряджених міжфазних межах

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та колоїдної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Ковалишин Я. С.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ХМХ-41доцент Ковалишин Я. С.
ХМХ-42доцент Ковалишин Я. С.

Опис курсу

Переважна більшість перетворень речовини зі зміною структури або зарядового стану частинок відбувається у міжфазній області на межі поділу фаз, що безпосередньо прилягають одна до одної. Сюди належать процеси хемосорбції, гетерогенні хімічні реакції, електрохімічні процеси, пов’язані з утворенням нової і зникненням попередньої фази. Коли при цьому змінюються заряди частинок, а самі фази, що контактують, несуть на межі контакту електричний заряд, то процеси перенесення за таких умов можуть розглядатися як електрохімічні. У гетерогенних процесах взагалі і в електрохімічних, зокрема, роль міжфазної межі особливо велика. Межа двох фаз принципово відмінна за своїми властивостями від кожної з контактуючих фаз. В електрохімічних елементах реалізуються процеси за наявності специфічної зарядженої межі межі між фазами, яка дістала назву подвійного електричного шару. Вивчення процесів на заряджених міжфазних межах є надзвичайно важливим для формування майбутніх спеціалістів-хіміків, а особливо − фізико-хіміків. В структурі курсу розглядаються процеси перенесення заряду через міжфазну межу тверде тіло – рідина. Особлива увага акцентується на будові твердої та рідкої фаз, нових досягненнях у дослідженні поверхні твердого тіла, зв’язку її складу і будови з процесами сорбції, корозії, іонізації–розряду. Розглянуто також структуру розчинів електролітів, структурні особливості твердих електролітів, а також нерівноважні процеси в електролітах. Окремий розділ присвячено опису сорбційних процесів, структурі адсорбційних шарів та кількісному аналізу процесів адсорбції. Значна увага приділяється прикладним проблемам електрохімії – електрохімічним перетворювачам енергії, видам корозії та антикорозійному захисту, хемотроніці.

Результати навчання:

знати: 

 • природу та причини виникнення стрибків потенціалу на міжфазних межах; 
 • модельні уявлення про будову подвійного електричного шару;
 • типи твердих поверхонь та їх властивості;
 • експериментальні методи дослідження процесів на міжфазних межах;
 • основні закономірності перенесення заряду через міжфазні межі;

вміти:

 • оцінювати значення та швидкість встановлення потенціалу електроду методом потенціометрії; 
 • визначати електрохімічні параметри взаємодії твердих поверхонь з розчинами електролітів методом циклічної вольтамперометрії;
 • визначати діелектричну проникність та тангенс кута діелектричних втрат;
 • визначити кінетичні параметри стаціонарної та нестаціонарної дифузії;
 • проводити хронопотенціометричні дослідження при постійному струмі;
 • модифікувати поверхню електродів з метою конструювання хемосенсорів.