Пробопідготовка в хімічному аналізі

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Ридчук П. В.ХМХМ-11с, ХМХМ-12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ХМХМ-11сРидчук П. В., доцент Тимошук О. С.
ХМХМ-12сРидчук П. В., доцент Тимошук О. С.

Опис курсу

Дисципліна „Пробопідготовка в хімічному аналізі” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня “магістр” для спеціальності 102 “Хімія”у галузі аналітичної хімії та її застосування в пробопідготовці та аналізі складних об’єктів на вміст макро- та мікрокомпонентів. Читається у 1 семестрі в обсязі 4 кредити ECTS, закінчується іспитом.

Метою і завданням навчальної дисципліни „Пробопідготовка в хімічному аналізі” є вивчення особливостей методів пробовідбору та пробопідготовки при проведенні аналізу. Освоєння теоретичних основ і практичних принципів методів очищення та концентрування досліджуваних проб, з метою вилучення та збереження цільових компонентів. Вивчення методів екстракції, сорбції, співосадження, кристалізації, зонної плавки, дистиляції, електрохімічних, відгонки, а також сучасних методів інтенсифікації пробопідготовки в аналізі об’єктів довкілля: різних діапазонів випромінювання (мікрохвильового, ультрафіолетового та інфрачервоного), ультразвуку, автоклавної пробопідготовки з метою визначення виділених та сконцентрованих інгредієнтів різними аналітичними методами. Предмет навчальної дисципліни „Пробопідготовка в хімічному аналізі” включає вивчення відомих методів пробопідготовки, розділення та концентрування, а також застосування їх в поєднанні з методами визначення при аналізі складних об’єктів. Концентрування розширює можливості багатьох методів визначення, знижує відносні й абсолютні межі виявлення мікрокомпонентів, дає можливість аналізувати велику пробу, полегшує градуювання. Використання методів інтенсифікації пробопідготовки значно скорочує тривалість процесу та кількість реактивів, необхідних для пробопідготовки.

Рекомендована література

 1. Халаф В. А. Пробопідготовка та пробовідбір в хроматографії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Халаф, В. М. Зайцев. – Київ: Вид-во Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2010. – 280 с.
 2. Карпов Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 243 с. – (Методы химии).
 3. Другов Ю. С. Пробоподготовка в экологическом анализе / Ю. С. Другов, А. А. Родин. – Санкт-Петербург: “Анатолия”, 2002. – 755 с.
 4. Бок Р. Методы разложения в аналитической химии / Р. Бок; пер. с англ.; под ред. А. И. Бусева и Н. В. Трофимова. – Москва: Химия, 1984. – 432 с.
 5. Коренман Я. И. Праткикум по аналитической химии. Анализ пищевых продуктов: учеб. пособие / Я. И. Коренман, Р. П. Лисицкая. – Воронеж, 2002. – 408 с.
 6. СанниковаН. Ю. Экстракция синтетических пищевых красителей: монография / Н. Ю. Санникова, Я. И. Коренман, П. Т. Суханов. – Воронеж: Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ “РЭА” Минэнерго России, 2012. – 147 с.
 7. ДруговЮ. С. Пробоподготовка в экологическом анализе [Электронный ресурс]: практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. – 4-е изд. (эл.). – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 855 с. – (Методы химии).
 8. Пробоподготовка в микроволновых печах: теория и практика / Пер. с англ.; под ред. Г.М. Кингстона, Л. Б. Джесси. – Москва: Мир, 1991. – 336 с.
 9. Микроволновое излучение и интенсификация химических процессов / [Д. Л. Рахманкулов, И. Х. Бикбулатов, Н.С. Шулаев и др.]. – Москва: Химия, 2003. – 220 с.
 10. КурбаковаИ.В. Микроволновое излучение в аналитической химии: возможности и перспективы использования / И. В. Курбакова // Успехи химии. – 2002. – Т. 71, № 4. – С. 327–340.
 11. ArmstrongA. J. Photo-oxidation of organic matter in sea water by ultraviolet radiation, analytical and other applications / F. A. J. Armstrong, P. M. Williams, J. D. H. Strickland // Nature. – 1966. – Vol. 211, No. 5048. – P. 481–483.
 12. СоснинЭ.А. Применение эксиплексных источников УФ излучения в анализе / Э. А. Соснин, В. Н. Баталова, Э. А. Захарова // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2005. – № 8, Т. 71. – С. 18-24.
 13. Воронова О. Б. Пробоподготовка в инверсионной вольтамперометрии металлов: влияние органических веществ и способы его устранения: автореф. дисс. … канд. хим. наук 02.00.02 – аналитическая химия / О. Б. Воронова – Краснодар, 2000. – 117 с.
 14. Романовский К. А. Электротермическое атомно-абсорбционное определение мышьяка и ртути в природных объектах с применением техники генерации паров: автореф. дисс. … канд. хим. наук 02.00.02 – аналитическая химия / К. А. Романовский – Краснодар, 2015. – 114 с.
 15. МаргулисМ.А. Основы звукохимии (химические реакции в акустических полях) / М. А. Маргулис. – Москва: Высш. шк., 1984. – 272 с.
 16. Основы физики итехники ультразвука / [АрганатБ.А., Дубровин М. Н., Хавский Н. Н., Эскин Г. И.]. – Москва: Высш. шк., 1987. – 352 с.
 17. Донской А. В. Ультразвуковые электротехнологические установки / А. В. Донской, О. К. Келлер, Г. С. Кратыш. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. – 208 с.
 18. ЮрченкоО.И. Вибор способов пробоподготовки нефте­продуктов для атомного спектрального анализа / О. И. Юрченко, Н. П. Титова, Е. С. Курочкина // Журнал прикладной спектроскопии. – 2010. – Т. 77, № 2. – С. 316–320.
 19. АксельрудГ.А. Экстрагирование (система твердое тело – жидкость) / Г. А. Аксельруд, В. М. Лысянский. – Ленинград: Химия, 1974. – 256 с.
 20. Чмиленко Ф. А. Ультразвук в аналитической химии. Теория и практика / Ф. А. Чмиленко, А. Н. Бакланов.– Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2001.– 264 с.
 21. Бакланов О. М. Ультразвук в хімічному аналізі: генерація аналітичного сигналу та інтенсифікація пробопідготовки. Рукопис. Дис. на здобуття вченого ступеня д-ра. хім. наук за спеціальністю 02.00.02.– аналітична хімія / О. М. Бакланов – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.– Київ, 2004.
 22. Бакланов А. Н. Ультразвук в интенсификации мокрой минерализации различных видов пищевых продуктов / А. Н. Бакланов // Известия вузов. Химия и химическая технология. – 2003. – Т. 46, № 7.– С. 52–58.
 23. Ultrasound to intensify of food dry mineralization by the oxidants in vapour form / O. I. Yurchenko, A. N. Baklanov, E. A. Belova, et. all. // ISJ Theoretical & Applied Science. – 2015. – Vol. 07, N – P. 122–129.
 24. Применение ультразвука высокой интенсивности в промышленности / Хмелев В. Н., Сливин А. Н., Барсуков Р. В., Шалунов А. В.; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – 203 с.
 25. Карпов Ю. А. Современные методы автоклавной пробо­подготовки в химическом анализе веществ и материалов / Ю. А. Карпов, В. А. Орлова // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2007. – Т. 73, № 1. – С. 4–11.

Матеріали

Теми лабораторних занять

 1. Пробопідготовка харчових продуктів для фотометричного визначення вмісту крохмалю.
 2. Екстракційно-фотометричне визначення барвників у харчових продуктах.
 3. Порівняння ефективності екстракції та озолення матриці при пробопідготовці вугільної сажі для визначення вмісту ґалію.
 4. Сорбція деяких елементів на вугіллі для визначення їх у природній воді.
 5. Концентрування домішок Pb(ІІ) на стронцій сульфаті, за рахунок ізоморфного співосадження.

Сторінка дисципліни на платформі Moodle

Перелік запитань до першого колоквіуму

Перелік запитань до другого колоквіуму

Перелік запитань на іспит

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус