Поверхневі явища

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та колоїдної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Герцик О. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132

Опис курсу

Дисципліна “Поверхневі явища” є складовою циклу професійної підготовки фахівців в межах другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання з питань міжфазної взаємодії у дисперсних системах, що є теоретичною базою процесів, пов’язаних зі створенням нових матеріалів з заданими фізико-хімічними властивостями, розробки перспективних технологій (мембранних технологій, біотехнологій). У курсі представлено як теоретичні основи, так і практичні знання щодо розуміння закономірностей процесів міжфазної взаємодії, фізико-хімічних властивостей високодисперсних систем, їх стійкості та коагуляції з метою регулювання властивостей. Це сприяє також мотивованому пошуку студентами шляхів вирішення проблем захисту навколишнього середовища та життєбезпеки суспільства.

Основною метою та завданням навчальної дисципліни “Поверхневі явища” є вивчення студентами закономірностей процесів міжфазної взаємодії, фізико-хімічних властивостей високодисперсних систем, їх стійкості та коагуляції з метою регулювання властивостей.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні опанувати питання, передбачені програмою, що означає:

знати

 • види міжмолекулярних взаємодій;
 • будову приповерхневого шару;
 • причини виникнення та будову подвійного електричного шару;  теорію агрегативної стійкості дисперсних систем;
 • особливості методів одержання нанорозмірних частинок в полімерах;
 • фізико-хімічні методи дослідження поверхневих явищ;
 • золь-гель технології одержання нанодисперсних систем.

вміти

 • досліджувати фізико-хімічні властивості дисперсних систем, досліджувати стійкість та коагуляцію дисперсних систем;
 • регулювати властивості дисперсних систем;
 • модифікувати поверхню;
 • ефективно застосовувати поверхнево-активні речовини;
 •  одержувати полімерні гелі;
 • досліджувати властивості полімерних гелів;

розв’язувати основні типи задач за темами, передбаченими програмою.

Рекомендована література

Основна:

 1. Герцик О.М. Поверхневі явища навч. – метод. посібник. – Львів: Малий вид. центр хім.. і фіз.. ф-тів ЛНУ ім. Ів. Франка, 2014. – 79 с.
 1. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія. Підручник / Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – -800 с.
 2. Волошинець В.А. Фізична та колоїдна хімія. Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів: навч. посібник. – Львів: Вид. Львів. політехн., 2013. – 200 с.
 3. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. –М.: Химия, 2000. – 670с.
 4. Солтис М., Яремко З. Міжчастинкова взаємодія у золях і суспензіях // Праці НТШ. -1997. Т.1. –С.263-268.
 5. Мчедлов-Петросян М.О. Колоїдна хімія: підручник / за ред. проф. М.О. Мчедлова-Петросяна. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 500 с.
 6. Дерягин Б.В. Теория устойчивости коллоидов и тонких пленок. -М.: Наука, 1986. – 205 с.
 7. Чураев Н.В. Физико-химия процессов массопереноса в пористих телах. –М.: Химия, 1990.- 272 с.
 8. Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах. –К.: Наук. думка, 1980. – 260 с.
 9. Адсорбция из растворов на поверхности твердых тел / Под ред. Парфита Г. и Рочестера К. –М.: Мир, 1986. – 488 с.
 10. Неппер Д. Стабилизация коллоидных дисперсий полимерами. –М.: Мир, 1986.- 524 с.
 11. Волошинець В.А. Фізична та колоїдна хімія. Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів: навч. посібник. – Львів: Вид. Львів. політехн., 2013. – 200 с.

Додаткова:

 1. Герцик О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни за вибором „Поверхневі явища” для студентів хімічного факультет. Львів: Малий вид. центр хім. і фіз. ф-тів ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012. – 38 с.
 2. Липатов Ю.С., Коллоидная химия полимеров. Киев Наукова думка, 1984. 344 с.
 3. Ковальчук Є.П., Яцишин М.М., Ковалишин Я.С. Речовина в інтерфазі. Фізична хімія тонких плівок. Львів. Вид-во ЛНУ. –  –  228 с.
 4. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Молекули в інтерфазі. Молекулярні самоорганізовані системи на твердій поверхні. Навч. посіб. для студ. хім. фак. – Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. І.Франка. – 2005. – 178 с.
 5. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В., Ван-Чин-Сян Ю.Я. Курс колоїдної хімії (Поверхневі явища та дисперсні системи): Навчальний посібник.-Львів: «Інтелект-Захід», -2008. – 160 с.