Підготовка науково-інноваційного проекту

Тип: На вибір студента

Кафедра: неорганічної хімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Павлюк В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Підготовка науково-інноваційного проекту” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять оволодіти методологією процесу створення науково-інноваційного проекту, подачі його на розгляд та реалізацію основних завдань.

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен
знати:
методологію науково-інноваційного проекту, сутність та основні види інноваційних проектів, методи оцінки ефективності інноваційних проектів та їх комерціалізації.

вміти:
якісно приготувати запит проекту, вміло вибрати іноваційний або інвестиційний фонд, належно створювати необхідну документацію на різних етапах проходження відбору проектів та під час його реалізації.
Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 16 год лекційних занять, 16 год практичних занять та 58 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 2 год аудиторних занять та 3,625 год самостійної роботи.

Рекомендована література

Базова:
1. Управління інноваціями : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 280 с.
2. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання : монографія / Л. Гнилянська, А. Грищук, І. Гурняк, Л. Загвойська, О. Макара, В. Петринка, З. Юринець; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 295 c
3. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін та ін. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2007. – 328 с.
4. “Innovation”. Merriam-webster.com. Merriam-Webster. Retrieved 2016-03-14.

Допоміжна:
1. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2008. – 615 с.
2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1560 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47.
3. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: ВЦ Академія, 2000. – 864 с.
4. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa – Łódź 2001.

Інформаційні ресурси:
1. https://mon.gov.ua/ua/tag/doslidzhennya-ta-innovatsii
2. http://www.oecd.org/general/34749412.pdf.
3. https://ec.europa.eu/epsc/file/strategic-note-7-integration-products-and-services_en
4. https://www.dfg.de/
5. https://www.daad-ukraine.org/uk/
6. http://onlinelibrary.wiley.com.
7. https://www.scopus.com
8. https://webofknowledge.com

Силабус

Завантажити силабус