Низькомолекулярні біорегулятори

Тип: На вибір студента

Кафедра: органічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Остап’юк Ю. В.ХМХМ-51, XMXМ-52

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ХМХМ-51доцент Остап’юк Ю. В.
XMXМ-52доцент Остап’юк Ю. В.

Опис курсу

Опис навчальної дисципліни:
навчальна дисципліна «Низькомолекулярні біорегулятори» є дисципліною вільного вибору студента зі спеціальності 102 Хімія. Викладається студентам 1-го курсу ОПП Магістр у 2-му семестрі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Хімія природних сполук» є вивчення хімічного складу живих організмів, дослідження будови та властивостей сполук природного походження, вивчення їх біологічної активності та встановлення залежності фізіологічної активності від структури.
Метою і завданням навчальної дисципліни “Низькомолекулярні біорегулятори” є формування базових знань про хімічні аспекти біологічних процесів та регуляцію біологічних процесів низькомолекулярними речовинами.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен:
знати:
– основні концепції хімії низькомолекулярних біорегуляторів;
– основи біологічних процесів;
– хімічні перетворення, що супроводжують функціонування живих організмів;
– класифікації низькомолекулярних біорегуляторів.
– взаємодію структури та мішеней впливу. Вплив на рецептори;
– механізм дії та шляхи застосування низькомолекулярних біорегуляторів;
– методи виділення ендогенних біорегуляторів;
– прогнозування біоактивності та розробка методів синтезу речовин.

вміти:
• оперувати поняттями та категоріями хімії низькомолекулярних біорегуляторів;
• аналізувати та прогнозувати вплив речовин на біохімічні процеси;
• здійснювати в лабораторних умовах виділення, синтез та дослідження хімічних властивостей деяких біологічно активних сполук;
• пояснювати основні механізми біологічної дії та принципи спрямованого застосування різних класів медичних засобів (алкалоїдів, антибіотиків, вітамінів, тощо).

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
• 1. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук. Львів, 2004.
• 2. Липсон В.В. Химия природных низкомолекулярных соединений. Харьков, 2013
• 3. Ю.А. Овчинников. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987.
• 2. Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков Биоорганическая химия. М.: Медицина, 1991.
• 3. Burger’s Medicinal chemistry and drug discovery. N.-Y.: Wiley, 2001.
• 4. Граник В.Г. Основы медицинской химии. М.: Вузовская книга, 2001
• 5. П.В. Сергеев, Н.Л. Шимановский, В.И. Петров. Рецепторы физиологически активных веществ. М., 1999.
• 6. А.С. Хохлов, Ю.А. Овчинников. Химические регуляторы биологических процессов. Москва, 1969.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
• 1. Беликов В.Г. Синтетические и природные лекарственные средства. М.: Высшая школа, 1993.
• 2. Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К.Джонс. Справочник биохимии. М.: Мир, 1991.
• 3. Б.Н.Орлов, Д.Б.Гелашвили. Зоотоксинология. М.:, Высшая школа, 1985.
• 4. Жданов Ю.А., Дорофеенко Г.Н., Корольченко Г.А., Богданова Г.В. Практикум по химии углеводов. Росвузиздат, 1963.
• 5. Лазурьевский Г.В., Терентьева И.В., Шамшурин А.А. Практические работы по химии природных соединений. М., 1961.
• 6. Практикум по химии углеводов / Под ред.. Жданов Ю.А. Москва, 1973.
• 7. Проценко Л.Д., Булкина З.П. Химия и фармакология синтетических противоопухолевых препаратов. Киев, 1985.