Наноструктуровані системи

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та колоїдної хімії

Опис курсу

Останні десятиліття в матеріалознавстві були ознаменовані появою великого інтересу до наноструктурних матеріалів. В даний час розробляються і знаходять застосування різні види наноструктурних матеріалів: наноплівки і гетероструктури, наночастинки і кластери, вуглецеві наноструктури, супрамолекулярні системи, наноструктурні покриття, нанопористі структури та ін. Особливе місце серед них займають об’ємні наноструктурні матеріали розміром менше 100 нм. Ці матеріали мають унікальні фізико-хімічні властивості, значно відрізняються від властивостей масивних матеріалів. Курс ґрунтується на узагальнені знань студентів про будову речовини, квантової хімії, кристалохімії, органічної хімії. Метою та завданням навчальної дисципліни «Наноструктуровані системи» є висвітлення основних відомостей щодо сучасного стану і перспектив науки про речовину на нанометрованому рівні організації. Висвітлення феноменологічних аспектів нанонауки і нанотехнології. Предмет навчальної дисципліни «Наноструктуровані системи» включає аналіз сучасного стану нанотехнологій і перспектив їх розвитку, особливості квантово-розмірних ефектів у 0, 1, 2 та 3 вимірних наносистемах.

Результати навчання:

знати: 

 • базові терміни та поняття; 
 • корпускулярно-хвильовий дуалізм нанооб’єктів. Принцип невизначеності. Квантово-розмірні ефекти. 
 • зв’язок розміру наночастинок з фізико-хімічними властивостями наноматеріалів.
 • методи синтезу наноструктурованих систем
 • методи дослідження наноструктурованих систем
 • основні класи та галузі застосування наноструктурованих систем;

вміти:

 • застосовувати базові терміни та поняття; 
 • пояснювати принцип невизначеності. Описувати квантово-розмірні ефекти. 
 • пояснювати зв’язок фізико-хімічних властивостей наноматеріалів з їх розміром.
 • застосовувати методи синтезу до одержання наноструктурованих систем
 • застосовувати методи дослідження до різних класів наноструктурованих систем
 • характеризувати основні класи та прогнозувати галузі застосування наноструктурованих систем.