Методи визначення кристалічної будови речовин

Тип: На вибір студента

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826Заремба О. І.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41Заремба О. І.
ХМХ-42Заремба О. І.

Опис курсу

Завданням навчальної дисципліни “Методи визначення кристалічної будови речовини” в системі підготовки бакалаврів на кафедрі неорганічної хімії хімічного факультету є набуття майбутніми спеціалістами знань і навиків рентгенівських дифракційних методів дослідження структури речовини. Спецкурсу передує загальний курс “Кристалохімія”.

Результати навчання:

знати:

  • елементи геометрії, фізики та хімії кристалів, теорія розсіювання рентгенівських променів;
  • методи та апаратура рентгенографії моно- та полікристалічних матеріалів у фотографічних і дифрактометричних варіантах, обробка експериментальних даних за допомогою комп’ютерних програм;

вміти: 

  • виводити просторові групи симетрії;
  • – описувати кристалічні структури неорганічних сполук;
  • – розраховувати структурний фактор;
  • – уточнювати координати атомів;
  • – досліджувати монокристали методами Лауе та обертання;
  • – виготовляти та розраховувати дебаєграми;
  • – проводити фазовий аналіз, виготовляти та індексувати дифрактограми;
  • – визначати параметри елементарних комірок.

Рекомендована література

Основна
1. Г.Б. Бокий, М.А. Порай-Кошиц, Рентгеноструктурный анализ, т. І. Издательство МГУ. Москва (1964) 490 с.
2. М.А. Порай-Кошиц, Практический курс рентгеноструктуриого анализа, т. II, Издательство МГУ, Москва (1960) – 632 с.
3. М.П. Шаскольская. Кристаллография, Высшая школа, Москва (1984) – 376 с.
4. Л.Л. Шевченко, Кристалохімія, Вища школа. Київ (1993) – 174 с.

Додаткова
1. Г.Б. Бокий, Кристаллохимия. Наука, Москва (1971)-400 с.
2. V.K. Pecharsky, P.Y. Zavalij, Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, Springer, New York (2009) – 741 p.
3. C. Giacovazzo, Ed., Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press. Oxford (1994) -654 p.
4. Ch. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction. Oxford University Press, Oxford (1997) – 249 p.
5. D.L. Bish, .I.E. Post, Eds. Modern Powder Diffraction. Mineralogical Society of America. Washington D.C. (1989) – 369 p.
6. E. Парте, Елементи неорганічної структурної хімії. Світ. Львів (1993) – 104 с.
7. П.И. Крипякевич, Структурные типы интерметахіических соединений, Наука. Москва (1977)-288 с.
8. Е.И. Гладышевский, О.И. Бодак, Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов. Издательство Львовского университета, Львов (1982) – 254 с.
9. J.II. Westbrook, R.L. Fleischer, Eds., Intermetallic Compounds. Vol. 1,2. John Wiley & Sons, Chichester (1993)-754 p.
10. E. Parthe, L. Gclato, B. Chabot. M. Penzo, K. Cenzual. R. Gladyshevskii, TYPIX Standardized
Data and Crystal Chemical Characterization of Inorganic Structure Types, Vol. 1-4. Springer-
Verlag, Berlin (1993,1994) – 1596 p.
11. International Tables for Crystallography, Vol. A, Kluwer Academic Publishers. Dordrecht
(2002)-911 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму