Методологія підготовки наукової публікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: неорганічної хімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Павлюк В. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Методологія підготовки наукової публікації” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять оволодіти методологією підготовки публікацій, виробити технічні навички в підготовці публікацій і відправки її в національні журнали, а також у міжнародні, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційної роботи та її апробації.

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен
знати:
методологію підготовки наукової публікації, як окреслити її науковий рівень та як вибрати відповдне видавництво для висвітлення одержаних наукових результатів.

вміти:
якісно приготувати текст публікації, створювати таблиці даних та їх форматування, вміло користуватися графічними програмами для створення графіків, рисунків, діаграм, схем, тощо, та відправити її в національні та міжнародні журнали.
Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 16 год лекційних занять, 16 год практичних занять та 58 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 2 год аудиторних занять та 3,625 год самостійної роботи

Рекомендована література

Базова:
1. How to Write and Publish a Scientific Paper. Robert A. Day, Barbara Gastel — Edition 7, 300 pages, illustrated. Cambridge University Press, 2012 — ISBN 1107670748, 9781107670747
2. Hirsch J. E., 2005. An index to quantify an individual’s scientific research output. Proc. Nat. Acad, Sci. (PNAS), vol. 102, nr 46, s. 16569-16572.
3. Технології підготовки і просування наукових публікацій в мережі Інтернет / Л.Й. Дмитрів // Наука України у світовому інформаційному просторі. — Вип. 5. — К.: Академперіодика, 2011. — С. 16-19.
4. Kulczycki E., 2013. Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych. Stowarzyszenie EBIB, Toruń.
5. Liśkiewicz T., Liśkiewicz G., 2014. Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy. Wyd. AmberEditing, Łódź.

Допоміжна:
1. Вісник Львівського університету.
2. Kozierski P. Kabaciński R., Lis M., Kaczmarek P., 2013. Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca. Wyd. Impuls, Poznań – Kraków.

Інформаційні ресурси:
1. www.sciencedirect.com
2. http://onlinelibrary.wiley.com
3. https://www.elsevier.com/
4. https://www.rsc.org/
5. https://www.degruyter.com/
6. http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index
7. https://www.scopus.com
8. https://webofknowledge.com

Силабус

Завантажити силабус