Металознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Заремба В. І.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41доцент Заремба В. І., ст. наук. співробітник Токайчук Я. О.
ХМХ-42доцент Заремба В. І., ст. наук. співробітник Токайчук Я. О.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Металознавство” є вивчення теоретичних основ металознавства – частини матеріалознавства як методу пізнання процесів, що відбуваються у металічних системах, знання практичних методів синтезу сплавів та їх термічної обробки, формування у студентів навичок інтерпретації результатів металографічного дослідження об’єктів у металічних системах, що складатиме основу для подальшого вивчення циклу дисциплін спеціалізації та широкого практичного застосування знань під час виконання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. 

Результати навчання:

знати:

    • основні характеристики металічного стану речовини; 
    • основи електронної теорії металів і сплавів;
    • основні методи дослідження металів та сплавів;
    • основи теорії кристалізації чистих металів та сплавів;
    • умови утворення та типи твердих розчинів;
    • особливості будови реальних кристалів;
    • механічні властивості металів і сплавів та методи їх дослідження;
    • основні види термічної обробка металів і сплавів;
    • залежність між структурою та властивостями металів і сплавів;
    • основні методи росту монокристалів;
    • основні види технологічних та металокерамічних сплавів;

вміти: 

  • аналізувати та розрізняти тверді речовини за характером їх провідності;
  • характеризувати різні типи твердих розчинів;
  • розраховувати електронну концентрацію;
  • розраховувати наважки багатокомпонентних сплавів;
  • синтезувати сплави методом електродугової чи високочастотної плавки;
  • приготувати сплави до термічної обробки;
  • приготувати шліфи для металографічного аналізу;
  • аналізувати результати дослідження мікрошліфів на металомікроскопі NEOPHOT-30;
  • проводити дослідження та аналізувати їх результати на електронному мікроскопі TESCAN VEGA.