Кристалохімія

Тип: Нормативний

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Гладишевський Р. Є.ХМХ-21с, ХМХ-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ХМХ-21сдоцент Пукас С. Я., Муць Н. М.
ХМХ-22сдоцент Пукас С. Я., Муць Н. М.

Опис курсу

Завданням навчальної дисципліни “Кристалохімія” є здобуття майбутніми спеціалістами знань у галузі кристалографії та кристалохімії. Серед фундаментальних природничих наук кристалографія, як наука про кристалічну речовину, міститься між мінералогією, фізикою і хімією, тоді як кристалохімія поєднує кристалографію та хімію. Лекційний курс складається із трьох основних частин: основи кристалографії, методи дослідження структури кристалів, основні поняття кристалохімії. Лабораторні заняття присвячені вирощуванню кристалів, визначенню елементів симетрії кристалічних многогранників, встановленню простих форм кристалів, побудові кристалографічних проекцій, розрахунку порошкограм простих речовин з використанням фахових програм, аналізу кристалічних структур простих речовин і сполук.

Результати навчання:

знати:

основні кристалографічні поняття та закони; найпоширеніші кристали в природі, основні методи вирощування кристалів; елементи симетрії та правила їх додавання; точкові групи; сингонії; кристалографічні проекції; правила установки кристалів; прості форми кристалів; елементи симетрії кристалічного простору; ґратки Браве; просторові групи симетрії; методи дослідження структури кристалів; основи рентгеноструктурного аналізу; методи порошку та монокристалу; основні поняття кристалохімїі; поняття структурного типу; тверді розчини; типи хімічного зв’язку в кристалах; принцип найщільнішої упаковки атомів; структури простих речовин-неметалів; структури металів; основи кристалохімії неорганічних сполук; основи кристалохімії органічних сполук; залежності властивостей кристалічних речовин від їх структури;

вміти: 

вирощувати кристали солей; визначати елементи симетрії кристалічних многогранників, встановлювати їх вид симетрії, сингонію та категорію; встановлювати прості форми та їх комбінації; вимірювати кути між гранями кристалу; будувати стереографічні проекції елементів симетрії та гномостереографічні проекції граней кристалу; готувати зразки для отримання дифракційної картини рентгенівським методом порошку; індексувати рентгенограми простих речовин кубічної сингонії; встановлювати тип ґратки Браве; визначати параметри елементарної комірки; аналізувати кристалічні структури простих речовин і неорганічних сполук (визначати сингонію, тип ґратки Браве, символ Пірсона, координати атомів, міжатомні відстані та координаційні многогранники за моделлю); володіти міжнародною символікою.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус