Хімія природних сполук

Тип: На вибір студента

Кафедра: органічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Остап’юк Ю. В.ХМХМ-22, XMXМ-23

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ХМХМ-22доцент Остап’юк Ю. В., доцент Муляк О. І.
XMXМ-23доцент Остап’юк Ю. В., доцент Муляк О. І.

Опис курсу

Опис навчальної дисципліни:
навчальна дисципліна «Хімія природних сполук» є дисципліною вільного вибору студента зі спеціальності 102 Хімія. Викладається студентам 2-го курсу ОПП Магістр у 3-му семестрі. Для вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ECTS – 90 годин (з них 16 години лекцій та 32 години лабораторних робіт і 42 годин самостійної роботи студента). Підсумковий контроль, форма: залік у 3-му семестрі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Хімія природних сполук» є вивчення хімічного складу живих організмів, дослідження будови та властивостей сполук природного походження, вивчення їх біологічної активності та встановлення залежності фізіологічної активності від структури.
Метою і завданням навчальної дисципліни «Біологічна хімія» є формування базових знань про хімічні аспекти біологічних процесів та хімічний склад організмів, властивості та біосинтез сполук природного походження, вплив структури речовин на їх біологічну активність, застосування сполук природного походження.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен:
знати:
• основні концепції хімії природних речовин;
• основи біологічних процесів;
• хімічні перетворення, що супроводжують функціонування живих організмів;
• класифікації природних сполук.
• взаємодію структури та мішеней впливу. Вплив на рецептори;
• механізм дії та шляхи застосування природних сполук;
• методи виділення ендогенних сполук;
• прогнозування біоактивності та розробка методів синтезу речовин.

вміти:
• оперувати поняттями та категоріями хімії природних сполук;
• аналізувати та прогнозувати вплив речовин на біохімічні процеси;
• оперувати методами виділення, синтезу та дослідження хімічних властивостей деяких природних сполук.
• пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних класів фармакологічних засобів, пестицидів, токсинів;
• здійснювати в лабораторних умовах синтез, виділення, очистку та дослідження властивостей низки біологічно активних сполук та сполук природного походження;
• проводити лабораторні дослідження з виявлення та ідентифікації певних класів сполук природного походження за якісними реакціями та із застосуванням методів хроматографічного розділення.

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
1. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук. Львів, 2004.
2. Липсон В.В. Химия природных низкомолекулярных соединений. Харьков, 2013
3. Племенков В.В. Введение в химию природных соединений. Казань, 2001.
4. Семенов А.А. Очерк химии природних соединений. Новосибирск: Наука, 2000.
5. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987.
6. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. М.: Медицина, 1991.
7. Граник В.Г. Основы медицинской химии. М.: Вузовская книга, 2001
8. Сергеев П.В., Шимановский Н.Л., Петров В.И. Рецепторы физиологически активных веществ. М., 1999.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Беликов В.Г. Синтетические и природные лекарственные средства. М.: Высшая школа, 1993.
2. Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К.Джонс. Справочник биохимии. М.: Мир, 1991.
3. Б.Н.Орлов, Д.Б.Гелашвили. Зоотоксикология. М.:, Высшая школа, 1985.
4. Лазурьевский Г.В., Терентьева И.В., Шамшурин А.А. Практические работы по химии природных соединений. М., 1961.
5. Проценко Л.Д., Булкина З.П. Химия и фармакология синтетических противоопухолевых препаратов. Киев, 1985.