Фізико-хімічні методи дослідження (біологи, освіта)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: аналітичної хімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Бойчишин Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Бойчишин Л. М., доцент Ломницька Я. Ф.

Опис курсу

Курс “Фізико-хімічні методи аналізу” для підготовки фахівців  покликаний сформувати у студентів розуміння основ фізико-хімічних методів аналізу, що лежать в основі фізичних та хімічних перетворень з участю речовини різної природи. Знання та розуміння взаємозв’язку природи та фізико-хімічних властивостей хімічних сполук із функціонуванням різних пристроїв та апаратури, як складових сучасних фізичних та фізико-хімічних методів досліджень сприяє розвитку у студентів мотивованого пошуку шляхів реалізації сучасних досягнень біологічної та хімічної науки.

У межах цього курсу студенти біологічного факультету мають нагоду поглибити розуміння багатьох фундаментальних хімічних понять та положень хімії шляхом застосування останніх до вирішення ряду конкретних прикладних проблем. У курсі висвітлюються принципи роботи основних сучасних фізико-хімічних методів досліджень та застосування їх у курсах хімії та біології в середній школі.

Рекомендована література

 1. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія. Підручник / Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – -800 с.
 2. Ковальчук Є.П., Яцишин М.М., Ковалишин Я.С. Речовина в інтерфазі. Фізична хімія тонких плівок. Львів. Вид-во ЛНУ. – -228 с.
 3. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Молекулярні самоорганізовані системи на твердій поверхні. Львів. Вид-во ЛНУ. – -206 с.
 4. Решетняк О.В., Українець А.М., Закордонський В.П., Яцишин М.М., Ковалишин Я.С. Лабораторні роботи з фізичної хімії. І. Термохімія. Фазова та хімічна рівновага. Будова речовини. Практикум для студентів хімічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – -202 с.
 5. Українець А.М., Решетняк О.В., Закордонський В.П., Яцишин М.М., Горбачовська Х.Р., Дутка В.С. Лабораторні роботи з фізичної хімії. ІІ Хімічна кінетика. Електрохімія. Лабораторний практикум для студентів хімічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – -166 с.
 6. Тимошук О.С., Тимошук С.В., Врублевська Т.Я., Пацай І.О. Основи електроаналітичної хімії. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2018 – 436 с.
 7. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2008 – 363 с.
 8. Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Електрохімічні методи аналізу. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2011 – 273 с.
 9. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2001 – 298 с.
 10. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. Т.1. – М.: Мир, – 1979 – 480 с.
 11. Бабко А.К., П’ятницький І.В. Кількісний аналіз. – К.: Вища школа, – 1974 –351 с.
 12. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии – М.: Химия, – 1979 – 412 с.
 13. Васильев В.П..Аналитическая химия. Ч.1 – М.:Высшая школа, – 1989. – 384 с.
 14. Пилипенко А.Т., Пятницький И.В. Аналитическая химия. – М.:Химия,-1990-377с.
 15. Ковальчук Е.П., Томилов А.П., Остапович Б.Б., Яцишин М.Н. Электропроводящие полимеры. В кн. Электрохимия органических соединений в начале ХХІ века. М.: – -С. 496-537.
 16. Волков С.В., Ковальчук Є.П., Огенко В.М., Решетняк О.В. Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали. К.: Наукова думка. –2008. –424 с.
 17. Остапович Б.Б., Герцик О.М., Ковалишин Я.С. Хімія високомолекулярних сполук. Ч. 1. Синтез полімерів. Практикум. // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – -112 с.

 

Додаткова література

 1. Мороз А. С., Луцевич Д. Д., Яворська Л.П. Медична хімія. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 776 с.
 2. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 496 с.
 3. Аналитическая химия. Проблемы и подходы./ Под. ред. Кельнера Р., Мерме Ж.-М., Отто М., Видмера Г. – М.: Мир, – 2004 – 608 с.
 4. Harvey D. Modern Analitycal Chemistry. – USA: McGraw-Hill Higher Education. – 2000 – 543 p.
 5. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д. Аналитическая химия. Т.1-3. – М.: Дрофа, – 2003 – 320 с.
 6. Отто М. Современные методы аналитической химии. Т.1. – М.: Техносфера, – 2003 – 412 с.
 7. Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии : Учеб. пособие. М.: Высшая школа, – 1987. – 261 с.
 8. Зінчук В.К., Левицька Г.Д.. Оптичні методи аналізу. Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – – 79 с.
 9. Левицька Г.Д. Лабораторний практикум з курсу “Електрохімічні методи аналізу”. Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2000. – 49 с.

Матеріали

Тема 1-Х-Biol

Тема 2-Х -Biol

Тема 3-Х-Biol

Тема 4-Х-Biol

Тема 5-Х-Biol

Тема 6-Х-Biol

Тема 7(1)-Х-Biol

Тема 7 (2)-Х-Biol

Тема 8-Х-Biol

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус