Біологічна хімія

Тип: Нормативний

Кафедра: органічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Остап’юк Ю. В.ХМХМ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ХМХМ-21сдоцент Остап’юк Ю. В., доцент Мартяк Р. Л.

Опис курсу

Опис навчальної дисципліни:
навчальна дисципліна «Біологічна хімія» викладається студентам зі спеціальності 102 Хімія, для студентів 2-го курсу ОПП Магістр у 3-му семестрі. Для вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ECTS – 150 годин в тому числі 64 аудиторних (з них 32 години лекцій та 32 години лабораторних робіт) і 88 годин самостійної роботи студента. Підсумковий контроль, форма: екзамен у 3-му семестрі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Біологічна хімія» є вивчення хімічного склад живих організмів і хімічні реакції, що протікають в них (лежать в основі життєдіяльності), механізми біохімічних перетворень молекул ендогенного та екзогенного походження, а також їх фізіологічні функції
Метою і завданням навчальної дисципліни «Біологічна хімія» є формування базових знань про хімічний склад організмів і структури речовин, з яких він складається, послідовності і взаємозв’язку реакцій хімічних перетворень, які характерні для живого організму, закономірності хімічних процесів у організмі та методи їх регуляції.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен:

знати:
• основні концепції та основи біологічної хімії;
• основні класи біомолекул, їх хімічну будову та властивості, фізіологічну роль;
• метаболічні перетворення біомолекул в організмі;
• особливості обміну та хімічних перетворень первинних та вторинних метаболітів в живому організмі;
• біохімічні та молекулярні основи функціонування клітин, органів і систем організму людини;
• принципи регуляції хімічних процесів в живих організмах;
• методи впливу на біохімічні процеси в клітинах та в організмі в цілому з метою впливу на гомеостаз чий ого встановлення;
• зв′язок особливостей будови та біоактивності синтетичних сполук як основи їх фармакологічної дії з метою застосування як лікарських засобів;
• прогнозування біоактивності органічних молекул та розробка методів синтезу лікоподібних речовин.

вміти:
• аналізувати відповідність структури біомолекул до їх фізіологічних функцій;
• аналізувати та прогнозувати вплив речовин на біохімічні процеси;
• пояснювати загальні закономірності метаболізму амінокислот, білків, олігопептидів, гормонів, нейромедіаторів;
• інтерпретувати значення біохімічних процесів метаболу організму та його регуляції екзогенними речовинами з метою впливу на функціонування органів, систем та цілісного організму;
• пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних класів фармакологічних засобів, пестицидів, токсинів;
• здійснювати в лабораторних умовах синтез, виділення, очистку та дослідження властивостей низки біологічно активних сполук та сполук природного походження;
• проводити лабораторні дослідження з виявлення певних класів біологічних сполук за якісними реакціями їх функціональних груп.

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
1. Нельсон Д., Кокс М.: Основи біохімії за Ленінджером. Львів: БаК, 2015.
2. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія /за ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. Вид. ВСВ «Медицина», 2016. – 544 с.
3. Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Вінниця: Нова книга, 2000. – 656 с.
4. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 1. Біоорганічна хімія (ВНЗ ІV р. а.) / за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. Вид.: ВСВ “Медицина”, 2014. – 272 с.
5. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение,
6. Murrey R.K., Granner D.K., Mayers P.A., Rodwell V.W. Harper’s biochemistry. California, USA. 1993.
7. Уайт А., Хендлер Ф., Смит Э., Хилл Р., Леман И. Основы биохимиии. В 3-х томах. М.: Мир, 1981.
8. Граник В.Г. Основы медицинской химии. М.: Вузовская книга, 2001.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Ленинджер А. Основи биохимии: В 3 т. − М.: Мир., – 1056 с.
2. Практикум з біохімії : навч. посіб. / В. М. Трач, М. Г. Сибіль, І. З. Гложик, І. М. Башкін. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 238 с. – ISBN 978-966-2328-78-3.
3. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. М.: Медицина, 1991.
4. Беликов В.Г. Синтетические и природные лекарственные средства. М.: Высшая школа, 1993.
5. Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К.Джонс. Справочник биохимии. М.: Мир, 1991.
6. Б.Н.Орлов, Д.Б.Гелашвили. Зоотоксинология. М.:, Высшая школа, 1985.
7. Лазурьевский Г.В., Терентьева И.В., Шамшурин А.А. Практические работы по химии природных соединений. М., 1961.
8. Практикум по химии углеводов / Под ред. Жданов Ю.А. Москва, 1973.
9. Проценко Л.Д., Булкина З.П. Химия и фармакология синтетических противоопухолевых препаратов. Киев, 1985.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус