Біологічна хімія

Тип: На вибір студента

Кафедра: органічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Шийка О. Я.ХМХМ-22, XMXМ-23

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ХМХМ-22доцент Біла-Лялька Є. Є., Шийка О. Я.
XMXМ-23доцент Біла-Лялька Є. Є., Шийка О. Я.

Опис курсу

Опис навчальної дисципліни:

навчальна дисципліна «Біологічна хімія» є дисципліною вільного вибору студента зі спеціальності 102 Хімія для студентів 2-го курсу ОПП Магістр у 3-му семестрі. Для вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ECTS – 90 годин в тому числі 48 аудиторних (з них 16 годин лекцій та 32 годин лабораторних робіт) і 42 години самостійної роботи студента. Підсумковий контроль, форма: залік у 3-му семестрі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Біологічна хімія» є хімічний склад та будова основних компонентів живого організму, макро- і мікронутрієнтів, механізми біохімічних перетворень біомолекул, а також їх фізіологічні функції.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Біологічна хімія» є формування базових знань про хімічні аспекти та регуляцію біологічних процесів, обмін основних біомолекул в організмі людини, їх фізико-хімічні та фізіологічні функції, закономірності процесів у цілісному організмі та його частинах (системах, органах, тканинах, клітинах).

В результаті вивчення цього курсу студент повинен:

знати:

 • основні концепції та основи біологічної хімії;
 • основні класи біомолекул, їх хімічну будову, фізіологічну роль, реакційну здатність;
 • метаболічні перетворення біомолекул в організмі;
 • особливості обміну та хімічних перетворень амінокислот, білків, вуглеводів, ліпідів в організмі людини;
 • біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму людини;
 • принципи ферментативних процесів в живих організмах;
 • значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини;
 • зв′язок особливостей будови біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії в якості лікарських засобів;
 • прогнозування біоактивності органічних молекул та розробка методів синтезу лікоподібних речовин.

вміти:

 • аналізувати відповідність структури біомолекул до їх фізіологічних функцій;
 • аналізувати та прогнозувати вплив біорганічних речовин та біомолекул на біохімічні процеси в живому організмі;
 • пояснювати загальні закономірності метаболізму вуглеводів, білків, ліпідів;
 • тлумачити каталітичні функції ферментів, регуляцію активності ферментів;
 • інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини;
 • пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних класів фармакологічних засобів;
 • здійснювати в лабораторних умовах синтез, виділення та дослідження фізико-хімічних та хімічних властивостей низки біологічно активних сполук;
 • проводити лабораторні дослідження з виявлення певних класів біологічних сполук за якісними реакціями їх функціональних груп.

Література:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія /за ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. Вид. ВСВ «Медицина», 2016. – 544 с.
 2. Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Вінниця: Нова книга, 2011. – 656 с.
 3. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 1. Біоорганічна хімія (ВНЗ ІV р. а.) / за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. Вид.: ВСВ “Медицина”, 2014. – 272 с.
 4. Нельсон Д., Кокс М.: Основи біохімії за Ленінджером. Львів: БаК,
 5. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение,
 6. Wilson and Walker’s Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology edited by by A. Hofmann & S. Clokie – 8th ed., published by Cambridge University Press India Pvt.Ltd, ISBN1108716989 (ISBN13: 9781108716987). 2018.
 7. Newsholme E. A., Leech T.R. Functional biochemistry in health and disease. John Wiley & Sons, Ltd. 2010. ISBN: 9780471988205.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Ahern K. Biochemistry and Molecular Biology. How Life Works. Course Guidebook. The Teaching Company, Chantilly, Virginia, USA. 2019.
 2. L Miesfeld, M. M McEvoy Biochemistry. New York, NY: W.W. Norton & Company. 2017.
 3. H Garret, C. M. Grisham. Biochemistry with a Human Focus. − Australia – United States, 2007. — 893 p.
 4. M. Devlin. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. − Wiley-Liss, 2006. − 1248 p.
 5. Николаев А.Я. Биологическая химия. М., − 650 с.
 6. Ленинджер А. Основи биохимии: В 3 т. − М.: Мир., – 1056 с.
 7. Практикум з біохімії : навч. посіб. / В. М. Трач, М. Г. Сибіль, І. З. Гложик, І. М. Башкін. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 238 с. – ISBN 978-966-2328-78-3.
 8. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. М.: Медицина, 1991.
 9. Функціональна біохімія : навчальний посібник для студ. вищого фарм. навч. закл. ІVрівня акредитації / А.Л.Загайко [та ін.]. – Харків. :НФаУ, 2010. – 219 с.
 10. Беликов В.Г. Синтетические и природные лекарственные средства. М.: Высшая школа, 1993.
 11. Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К.Джонс. Справочник биохимии. М.: Мир, 1991.
 12. Жданов Ю.А., Дорофеенко Г.Н., Корольченко Г.А., Богданова Г.В. Практикум по химии углеводов. Росвузиздат, 1963.
 13. Лазурьевский Г.В., Терентьева И.В., Шамшурин А.А. Практические работы по химии природных соединений. М., 1961.
 14. Практикум по химии углеводов / Под ред. Жданов Ю.А. Москва, 1973.
 15. Проценко Л.Д., Булкина З.П. Химия и фармакология синтетических противоопухолевых препаратов. Киев, 1985.

Інтернет ресурси: