Безпека життєдіяльності (освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: безпеки життєдіяльності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Галаджун Я. В.ХМО-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ХМО-11сдоцент Галаджун Я. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” – загальні компетентності щодо навиків здійснення безпечної діяльності та система цінностей, які передбачають відповідальну професійну й соціальну поведінки, а також здоровий спосіб життя, що є важливими для успішної професійної та соціальної діяльності.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні інтегрованої здатності використовувати набуті компетентності для підвищення рівня безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і за надзвичайних ситуацій, а також у формуванні елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення, за якого питання безпеки людини й збереження навколишнього середовища розглядаються на сучасному етапі як найважливіші пріоритети життєдіяльності.

Результати навчання:

знати:

  • сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності та організаційно-правові заходи її забезпечення;
  • головні небезпечні та шкідливі чинники виробничого, побутового та позавиробничого середовищ;
  • параметри навколишнього природного середовища, які визначають безпечні умови життєдіяльності людини;
  • умови виникнення і розвитку небезпек, їхнього переростання у надзвичайні ситуації;
  • основи функціонування організму людини як цілісної системи в сучасних умовах навколишнього середовища;

вміти:

  • оцінити на основі ризик-орієнтованого підходу рівень небезпечності середовища перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства та забезпечити підготовку адекватних заходів щодо його зниження шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду;
  • обґрунтувати головні підходи та заходи збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
  • визначити коло своїх обов’язків з питань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на суб’єктах господарювання;
  • забезпечити проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій у разі надзвичайних ситуацій;
  • надати необхідну домедичну допомогу в разі виникнення невідкладного стану людини.