Аналітична хімія (освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Іспит
48Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Каличак Я. М.ХМО-21с
432доцент Дубенська Л. О.ХМО-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3104ХМО-21сдоцент Жак О. В., доцент Пацай І. О.
488ХМО-21сдоцент Жак О. В., доцент Пацай І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ХМО-21сдоцент Пацай І. О.
48ХМО-21сдоцент Жак О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Аналітична хімія” є вивчення теоретичних основ головних методів аналізу, принципів і підходів їхнього практичного використання під час вивчення хімії у закладах середньої освіти.
Головними завданнями вивчення дисципліни “Аналітична хімія” є формування у студентів ключових понять, основних концепції і теорії в галузі хімічного і фізико-хімічного аналізу, засвоєння принципів і процедур методів аналізу, використання аналітичних реагентів і аналітичних реакцій; формування навичок (здатності) практичного застосування цих методів, використання типового обладнання та приладів, вироблення уявлень про роль та мiсце кожного методу аналізу; пiдготовка до самостiйного виконання операцiй хiмiчного аналітичного експерименту (розчинення, приготування розчинів заданої концентрації, фільтрування, перекристалізація, титрування тощо).
Вимоги до знань та вмінь в результаті вивчення курсу “Аналітична хімія”.
Студент повинен знати:
– правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;
– основи якісного аналізу;
– якісні реакції на катіони та аніони;
– способи усунення впливу сторонніх іонів;
– способи розділення іонів у розчині під час їхньої ідентифікації, якісного виявлення;
– основи титриметричного аналізу;
– основи гравіметричного аналізу;
– способи експериментального визначення вмісту речовини;
– основи методів молекулярної та атомної спектроскопії;
– основи методу прямої потенціометрії та потенціометричного титрування;
– основи кондуктометричного методу аналізу;
– основи кулонометричних визначень;
– основи класичної вольтамперометрїї та різновиди методу;
– особливості пробопідготовки;
– деякі способи вимірювання фізико-хімічних величин;
– статистично опрацьовувати результати аналізу.
Студент повинен вміти:
– готувати розчини заданої концентрації і визначати концентрацію розчинів;
– оцінювати можливості препаративних та інструментальних методів аналізу щодо розв’язування конкретних аналітичних задач;
– використовувати стандартне хімічне обладнання;
– виконувати основні хімічні операції (розчинення, фільтрування, нагрівання, випаровування, кристалізація, переосадження тощо);
– раціонально використовувати стандартне лабораторне обладнання;
– виконувати аналіз та опрацювання результатів вимірювань фізико-хімічних величин, аналітичних визначень;
– користуючись таблицями стандартних термодинамічних величин, розраховувати константи рівноваги, оцінювати умови та можливості перебігу хімічних реакцій;
– користуючись стандартними методиками, виконувати в лабораторних умовах елементний (якісний та кількісний) та функціональний аналіз неорганічних, органічних та координаційних сполук;
– виявляти катіони та аніони у розчині, який містить інші іони, що заважають виявленню, використовуючи методи розділення;
– користуючись стандартними методиками, визначати в лабораторних умовах елементи методами гравіметрії і титриметрії;
– визначати елементи методами емісійного спектрального та атомно-адсорбційного аналізу;
– визначати елементи методами молекулярної спектроскопії;
– виконувати прямі потенціометричні вимірювання,зокрема, рН-метричні;
– виконувати титрування з потенціометричною, амперометричною, кондуктометричною детекцією кінцевої точки титрування;
– знати та виконувати правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії з їдкими та отруйними речовинами, неметалами та їх сполуками, органічними розчинниками, газами, електричними приладами.

Рекомендована література

ОСНОВНА
1. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, –2001 – 298 с.
2. Зінчук В.К., Гута О.М. Хімічні методи якісного аналізу. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2006 – 151 с.
3. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2008 – 363 с.
4. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. Т.1. – М.: Мир, – 1979 – 480 с.
5. Бабко А.К., П’ятницький І.В. Кількісний аналіз. – К.:Вища школа,-1974-351с.
6. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии – М.: Химия, – 1979 – 412 с.
7. Васильев В.П..Аналитическая химия. – М.:Высшая школа,-1989-384с.
8. Пилипенко А.Т., Пятницький И.В. Аналитическая химия. – М.:Химия,-1990-377с.
9. Дубенська Л. О., Тимошук О.С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни
«Аналітична хімія» – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 126 с.

ДОДАТКОВА
1. Аналитическая химия. Проблемы и подходы./ Под. ред. Кельнера Р., Мерме Ж.-М., Отто М., Видмера Г. – М.: Мир, – 2004 – 608 с.
2. Harvey D. Modern Analitycal Chemistry. – USA: McGraw-Hill Higher Education. – 2000 – 543 p.
3. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д. Аналитическая химия. Т.1-3. – М.: Дрофа, – 2003 .
4. Отто М. Современные методы аналитической химии. Т.1. – М.: Техносфера, – 2003 – 412 с.
5. Жаровский Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія. – К., 1982
6. Алемасова А.С., Зайцев В.М., Єнальєва Л.Я, Щепіна Н.Д., Гождзінський С.М. Аналітична хімія. /За ред. В.М. Зайцева. – Донецьк: Ноулідж, – 2010 – 417 с.
7. Бугаєвський О.А., Дрозд А.В., Логінова Л.П., Решетняк О.О., Юрченко О.І. Теоретичні основи та способи розв’язування задач з аналітичної хімії. Навчальний посібник / За ред. О.А. Бугаєвського. Харків, ХНУ, – 2003. – 320 с.
8. Зінчук В.К., Левицька Г.Д. Оптичні методи аналізу. Львів : Видавничий центр Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2000. 79 с.
9. Левицька Г.Д.. Лабораторний практикум з курсу “Електрохімічні методи аналізу”. Львів:
Видавничий центр Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2000. 49 с.
10. Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Електрохімічні методи аналізу: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 273 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
http://chem.lnu.edu.ua/kah/ah/index.htm
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=334

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус