Хімія аналітична (біологічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Коркуна О. Я.
232доцент Стельмахович Б. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232доцент Коркуна О. Я., професор Каличак Я. М.
доцент Коркуна О. Я., Ридчук П. В.
доцент Жак О. В., Ридчук П. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні положення аналітичної хімії, методи кількісного та якісного аналізу.

Метою і завданням навчальної дисципліни “Аналітична хімія” є ознайомлення з теорією і практикою хімічного та фізико-хімічних методів аналізу, використання аналітичних реагентів і аналітичних реакцій, формування критеріїв вибору методів аналізу певних об’єктів, отримання практичних навичок виконання аналізу різними методами.

 

Для дистанційного навчання з дисципліни матеріали занять будуть надсилатися старостам груп

Рекомендована література

Основна література:
1. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н.. Аналітична хімія. 2001. 297с.
2. Ломницька Я., Чабан Н., Кузьма Ю.. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. -231 с.
3. Алемасова А.С,. Зайцев В.М., Єнальєва Л.Я. та ін. Аналітична хімія: підручник для вищих навчальних закладів / Під ред. В.М. Зайцева. – Донецьк: “Ноулідж”, 2010. – 417 с.
4. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія. К. 1982. 544с.
5. Бабко А.К., П’ятницький І.В.. Кількісний аналіз. К. 1974. 352с.
6. Мідяний С. Аналітична хімія: навч. посібник / С. Мідяний, О. Мицук, І. Антонишин. – Львів: ЛНУВМБ, 2009. – 368 с.
Додaткова література:
1. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2-ух томах. М.: Высшая школа, 1989. Т. 1-2.
2. Основы аналитической химии. Под ред. акад. Золотова Ю.А. М.: Высшая школа. 2002. Т.1-3.
3. Скуг Д., Уэст Д.. Основы аналитической химии. М.: Мир. 1979.Т.1-2.
4. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2-ух томах. М.: Химия, 1990. Т.1-2.
5. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д.. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач. М.: ДРОФА. 2003. -320 с.
6. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В.. Задачи и вопросы по аналитической химии. –М.: Мир, 2001. -267 с.
7. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний посібник. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. -362 с.
8. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В.. Аналітична хімія природного середовища. В-во “Либідь”, 1996, 304 с.
9. Аналітична хімія. Практикум: навч. посіб. для студ. вищих фармац. навч. заклад. і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів / Т. Д.Рева, В. Л. Сліпчук, Г. М.Зайцева [та ін.]. – Вiнниця: Нова Книга, 2012. –352 с.
10. Аналітична хімія: підручник для студентів напряму “Фармація” і “Біотхнологія” вищих навчальних закладів / Н.К. Федущак, Ю.І. Бідниченко, С.Ю. Крамаренко, В.О. Калібабчук [та ін.] – Вiнниця: Нова Книга, 2012. – 640 с.
11. Болотов В.В., Свечнiкова О.М., Голiк М.Ю. та iн. Аналiтична хiмiя: якiсний та кiлькiсний аналiз; навчальний конспект лекцiй / За ред. проф. В. В. Болотова. – Вiнниця: Нова Книга, 2011. – 424 с.
12. Болотов В.В., Свєчникова О.М., Колісник С.В., Жукова Т.В. та ін. Аналітична хімія: Навч. посіб. Для фармац. вузів та ф-тів ІІІ-ІV рівня акредитації / Під ред. В.В. Болотова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004.– 480 с.
13. Кристиан Г. Аналитическая химия: в 2 томах. Т. 1. / пер. с англ. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 623 c.

Матеріали

Анал_тична_х_м_я_б_олог_я

Rob _prog_anal(biol)_2020

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус