Яцишин Михайло Миколайович

Посада: доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-97

Електронна пошта: m_yatsyshyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

електропровідні полімери,  композитні матеріали – природні мінерали/електропровідні полімери, електрохімія провідних полімерів,  адсорбція ПАР та агрегативна стійкість дисперсних систем

Курси

Публікації

Статті:

 1. Яцишин М. Термічна стабільність композитів поліанілін/кремнезем-глауконіт / М. Яцишин, Ю. Гринда, А. Кунько, Н. Думанчук // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 268–276.
 2. Яцишин М. Самоорганізація 4-аміно-3-тіотриазолів на срібному субстраті / М. Яцишин, В. Хрущ, І. Демчина, О. Перевізник, Ю. Горак // Там же. – С. 302-310.
 3. Яцишин М.М. Нанокомпозиційний матеріал полінілін/ТіО2 / М.М Яцишин, Є.П. Ковальчук, А.С. Кунько, В.Ю. Кунько, Х.С. Бесага // Наноструктурное материаловедение. – 2011. – № 1. – С. 81-86.
 4. Ковальчук Є.П. Електрохімія солей арендіазонію / Є.П. Ковальчук, О.В. Решетняк, М.М. Яцишин // Вопросы химии и химической технологи. – 2011. – № 4(1) – С. 239-242.
 5. Яцишин М. Електрохемічне осадження поліаніліну на металевих субстратах. Морфологія та структура плівок / Михайло Яцишин, Іванна Демчина, Євген Ковальчук // Праці НТШ. Сер. Хемія і біохемія. – 2011. – Т. 28. – С. 28-39.

 

Патенти:

 1. Струмопровідний магнітний композиційний матеріал на основі поліаніліну (Автори Яцишин М.М., Гринда Ю.М., Кунько А.С., Ковальчук Є.П., Думанчук Н.Я., Кулик Ю.О., Гореленко Ю.К., Козуб Ю.Б.). // Патент України на корисну модель № 62888 за заявкою № u 2010 15550 від 23.12.2010. Бюл. 18 рішення від 26.09.2011. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.

 

Конференції:

 1. Тези доповідей на міжнародних конференціях:
 2. Yatsyshyn М.М. Structure of polyaniline films on the amorfous metallic alloy Al87Ni8Y5 Yatsyshyn М.М., Boychyshyn L.М., Demchyna I.I., Pandyak N.L. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем. Матер. XIII Міжнародної конференції: У 2 т. – Т. 1 /За заг. Ред. заслуженого діяча науки і техніки України, д.х.н., проф. Фрейка Д.М. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – С .123.
 3. Яцишин М.М. Нанокомпозиційний матеріал полінілін/ТіО2 / М.М Яцишин, Є.П. Ковальчук, А.С. Кунько, Х.С. Бесага // Междунар. конф. “Прикладная физико-неорга­ническая химия”. Севастополь 2-7.10.2011. С. 171.

 

 1. Тези доповідей на вітчизняних конференціях:
 2. Кунько А.С. Термічна стабільність композитів ПАн/кремнезем-глауконіт / Кунько А.С., Яцишин М.М., Гринда Ю.М., Думанчук Н.Я. // Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2011” (ХКЧ’11), 18-21 квітня 2011 року: тези доповідей. – Х.: СПДФО Бровін О.В., 2011. – С. 22-23.
 3. Кунько А. Синтез та властивості нанокомпозитів полінілін/ТіО2 / Анастасія Кунько, Михайло Яцишин, Євген Ковальчук [та ін.] // Тринадцята наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2011”: зб. наук. праць. Львів, 28 травня-1 червня 2011 р. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2011. – С.Ф22.
 4. Яцишин М. Мас-спектрометричний аналіз продуктів термічного розкладу композиту поліанілін/кремнезем-глауконіт / Михайло Яцишин, Юрій Гринда, Зоряна Турба, Олександр Решетняк [та ін.] // Там же – С.Ф61.
 5. Яцишин М.М. Механізм росту плівок поліаніліну на поверхні аморфного металевого сплаву Al87Y8Ni5 // М.М. Яцишин, І.І. Демчина, Є.П. Ковальчук [та ін.] // Там же – С.Ф62.

 

2012 рік

Статті:

 1. Электрохимическое окисление анилина на поверхности аморфного металлического сплава Al87Ni8Y5 / М.Н. Яцишин, Л.М. Бойчишин, И.И. Демчина, В.К. Носенко // Электрохимия. – 2012. – Т. 48, № 5. – С. 551-558.
 2. Electrochemical Oxidation of Aniline on the Surface of an Amorphous Metal Alloy Al87Ni8Y5. / Yatsyshyn M.M., Boichyshyn L.M., Demchyna I.I., Nosenko V.K. // Russ. J. Electrochem. – 2012. -Vol. 48, No. 5. – Р. 502-508.
 3. Морфологія плівок поліаніліну на поверхні аморфного металевого сплаву Al87Y8Ni5 / М.М. Яцишин, Л.М. Бойчишин, Є.П. Ковальчук та ін. // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т. 3, №1. – С. 74–81.
 4. Яцишин М. Вплив ультразвуку на властивості нанокомпозита поліанілін/титан(IV)ок­сид / М. Яцишин, А. Кунько, Н. Думанчук // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2012. – Вип. 53. – С. 285–295.
 5. Порівняльна характеристика потенціодинамічно осаджених плівок поліаніліну на алю­мінійвмісних електродах / І. Демчина, М. Яцишин, Л. Бойчишин та ін. // Там же. С. 296–302.

 

Конференції:

 1. Тези доповідей на міжнародних конференціях:
 2. Formation of the polyaniline films on the Al87Ni8(REM)5 amorphous metallic alloys electro-des // Mykhaylo Yatsyshyn, Ivanna Demchyna, Lidiya Boichyshyn [et al.] // The XVIIIth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (XVIIIth ISPCS-2012): Book of abstracts. Lviv, September 12–15, 2012. – L’viv, 2012. – P.61.
 3. Hybrid mineral-polymeric composite materials on the basis of the polyaniline and glauconite-silica / M.M. Yatsyshyn, O.V. Reshetnyak, N.Ya. Dumanchuk [et al.] // VII Polish-Ukrainian conference “Polymers of special applications”: Abstracts & Programme schedule. Radom-Święta Katarzyna, Poland, September 24-27, 2012. – Radom, 2012. – P. 81.
 4. Тези доповідей на вітчизняних конференціях:
 5. Морфологія поліанілінових шарів електрохімічно осаджених на поверхні електродів з аморфних металевих сплавів на основі алюмінію / Демчина І.І.., Яцишин М.М., Бойчишин Л.М., Пелех Н.М. // VII Відкрита українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук: тези доповідей / Київ, Україна, 15-18 жовтня 2012 р. С. 106.

 

2013 рік

Статті:

 1. Яцишин М.М., Демчина І.І., Мудрий С.І., Серкіз Р.Я. Морфологія потенціодинамічно осаджених плівок поліаніліну на поверхні аморфних металевих стопів складу Al87Ni8(РЗМ)5 // Фізики і хімія твердого тіла. – 2013. – №3. – С. 593–601.
 2. Яцишин М., Кунько А., Заставська Г., Думанчук Н. Модифікація поверхні поліетилентерефталатного субстрату поліаніліном у водних розчинах сульфатної кислоти // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2013. – Вип. 54, Ч. 2. – С. 326–335.
 3. Hybrid mineral-polymeric composite materials on the basis of the polyaniline and glauconite-silica / M.M. Yatsyshyn, O.V. Reshetnyak, N.Ya. Dumanchuk, Yu.O. Kulyk, N.V. Fartushok, Yu.V. Stadnyk // Chemistry & Chemical Technology. – – № 4. – P. 441-444.
 4. Яцишин М. Вплив стану поверхні електрода з аморфного сплаву Al87Ni8Y5 на мікроструктуру та морфологію осаджених поліанілінових плівок / Михайло Яцишин, Іванна Демчина, Олександр Решетняк, Наталя Пандяк // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Сер. Хемія і біохімія. – 2013. – Т. 33. – С. 35-44.

 

Патенти:

 1. Деклараційний патент на корисну модель № 78464 Україна, МПК (2013.01) C23G 1/02 (2006.01), C08G 73/00. Спосіб хімічного активування поверхні аморфних металевих сплавів на основі алюмінію для електрохімічного осадження поліанілі­нової плівки / Яцишин Михайло Миколайович (UA); Бойчишин Лідія Михайлівна (UA); Демчина Іванна Іванівна (UA); Решетняк Олександр Володимирович (UA); Серкіз Роман Ярославович (UA); заявник та патентовласник Львівський національ­ний уні­верситет імені Івана Франка. – № u2012 08594; заявл. 07.2012; опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6.
 2. Деклараційний патент на корисну модель № 78462 Україна, МПК С08G 73/00, C08L 63/00, H01B 1/12. Магнітний, струмопровідний, композитний матеріал на основі поліаніліну та глауконіт-кремнезему / Яцишин Михайло Миколайович (UA); Ковальчук Євген Прокопович (UA); Турба Зоряна Богданівна (UA); Думанчук Наталя Ярославівна (UA); Кулик Юрій Орестович (UA); Стадник Юрій Володи­мирович (UA); заявник та патентовласник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2012 08592 заявл. 11.07.2012; опубл. 25.03.2013, Бюл. №6.

 

Конференції:

 1. Тези доповідей на міжнародних конференціях:
 2. Structure of the Polyaniline Films Electrodeposited on the Al87Ni8(REE)5 Amorphous Metallic Alloys Electrodes / Yatsyshyn M.M., Demchyna I.I., Reshetnyak O.V., Kulyk Yu.O, Pandyak N.L. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: Матеріали Хіv Міжнародної конференції (МКФТТПН-XIV). Івано-Франківськ, 20-25 травня, 2013 р. / За заг. ред. засл. діяча науки і техніки України, д.х.н., проф. Фреїка Д.М. – Івано-Франківськ, Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2013. – С. 2
 3. *Spectral properties of the chemically deposited polyaniline films on the pet surface / M.M. Yatsyshyn, M. Zastavs’ka, Yu.Ya. Semenyuk, O.V. Reshetnyak // XIXth Interna­tional Seminar on physics and Chemistry of Solids and Advanced Materials (ISPCS ¢13): Book of Abstracts. June 12-15, 2013. Częstochowa, Poland. – P. 116.
 4. Яцишин М.М. Плівки поліаніліну на поліетилентерефталатних підкладках / Яцишин М.М., Заставська Г.М. // Сучасні проблеми фізичної хімії: Матеріали VI Міжнар. конф. / Відп. редактор О,М. Шендрик; Донецький національний університет. Донецьк, 9–12 вересня 2013 р. Донецьк, 2013. – С. 163.
 5. Тези доповідей на вітчизняних конференціях:
 6. Заставська Г. Оптичні властивості поліанілінових плівок на поверхні поліетилен­терефталату / Галина Заставська, Михайло Яцишин // Чотирнадцята наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2013”: зб. наук. праць. Львів, 26 травня-29 травня 2013 р. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2013. – С.Ф17.
 7. Яцишин М. Термічні властивості гібридних композитів на основі поліаніліну та глауконіту / Михайло Яцишин, Зоряна Ільків, Зоряна Турба, Наталя Думанчук // Чотирнадцята наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2013”: зб. наук. праць. Львів, 26 травня-29 травня 2013 р. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2013. – С. Ф18.
 8. Структура композитів поліанілін/глауконіт / М.М. Яцишин, З.В. Ільків, В.М. Струк, О.В. Решетняк, П.Ю. Демченко // ХІІІ Українська конференція з високомолекуляр­них сполук. Тези доповідей. Київ, 7-10 жовтня 2013 р. – К.: Інститут хімії високо­молекулярних сполук НАН України, 2013. – С. 582-584.

 

 

2014 рік

Монографія (розділ 7):

 1. Yatsyshyn M. M. Chapter 7: Polyaniline. Nano-ТіО2-S Hybride Composites / M. M. Yatsyshyn, A. S. Kun’ko, and O. V. Reshetnyak // Functional Polymer Blends and Nanocomposites. A Practical Engineering Approach / Gennady E. Zaikov, Liliya I. Bazylak, A. K. Haghi (Eds.) [Series: AAP Research Notes on Polymer Engineering Science and Technology] – Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, CRC Press (Taylor@ Francis Group), 2015. – P. 175-195.

Статті:

 1. Яцишин М., Заставська Г., Гніздюх Ю. Оптичні характеристики плівок поліаніліну, хімічно осаджених на поліетилентерефталатні підкладки // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55, Ч. 2. – С. 413–423.
 2. Яцишин М. Структура поліаніліну в електрохімічно сформованих плівках на поверхні алюмінієвмісних електродів // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55, Ч. 2. – С. 387–406.

 

Патенти:

 1. Патент на корисну модель № 86632 Україна, МПК(2013.01) B03C 1/02(2006.01), B01D 21/00. Спосіб очистки глауконіту від кремнезему та інших домішок / Яцишин Михайло Миколайович (UA); Ільків Зоряна Василівна (UA); Галамай Романа Ігорівна (UA); Струк Вікторія Миколаївна (UA); Решетняк Олександр Володимирович (UA); заявник та патентовласник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201307148; заявл. 06.06.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1/2014.
 2. Патент на корисну модель № 89420 Україна, МПК(2014.01) С08G 73/00, C08L 63/00, H01B 1/12 (2006.01). Магнітний, струмопровідний, композитний матеріал на основі поліаніліну / Яцишин Михайло Миколайович (UA); Струк Вікторія Миколаївна (UA); Демченко Павло Юрійович (UA); Стадник Юрій Володимирович (UA); заявник та патентовласник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201310577; заявл. 02.09.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8/2014.

 

Конференції:

 1. Тези доповідей на міжнародних конференціях:
 2. Hnizdiukh Yu. Modification of the surfaces of polymeric materials by polyaniline and their applications / Yuliia Hnizdiukh, Mariya Bas, Mykhaylo Yatsyshyn // VIII Ukrainian-polish conference «Polymers of special applications»: Abstracts of roports, October 01-04, 2014, Bukovel. – P. 55.
 3. 2. Тези доповідей на вітчизняних конференціях:
 4. Гніздюх Ю. Електронні спектри плівок поліпіролу на поверхні полі-етилентерефталату / Гніздюх Ю.А., Воробйова О.Ю., Яцишин М.М. // VI Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2014» (ХКЧ’14) ”: тези доповідей. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 22-24 квітня 2014 р. – С. 231-232.
 5. Заставська Г. Властивості полі анілінових плівок на поверхні поліетилентерефталату / Заставська Г.М., Гніздюх Ю.А., Яцишин М.М. // Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2014» (ХКЧ’14)”: тези доповідей. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 22-24 квітня 2014 р. – С. 238.
 6. Гніздюх Ю.А. Нанесення плівок поліпіролу на поліетилентерефталатні плівкові підкладки / Гніздюх Ю.А., Бас М.М., Пандяк Н.Л., Яцишин М.М. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи:Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 24-25 жовтня 2014 р., м. Луцьк. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 35-36.
 7. Завіховська Н.Л. Механохімічний синтез гібридних композитів поліанілін/глауконіт / Завіховська Н.Л., Яцишин М.М., Макогон В.М., Думанчук Н.Я. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 24-25 жовтня 2014 р., м. Луцьк. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 239-245.

 

2015 рік

Монографії (розділ 10):

 1. M.M. Yatsyshyn, A.S. Kun’ko, and O.V. Reshetnyak / Chapter PAn/Nano–ТіO2–S Compo­sites : Physico–Chemical Properties / Materials Science of Polymers: Plastics, Rubber, Blends and Composites / A. K. Haghi, Eduardo A. Castro, Sabu Thomas, P. M. Sivakumar, Andrew G. Mercader (Eds.). – Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, CRC Press (Taylor & Francis Group), 2015. – P. 155-172.

 

Статті:

 1. Яцишин М. Поліпірол. Модифікація поверхонь полімерних матеріалів та застосування. Короткий огляд / Михайло Яцишин, Юлія Гніздюх // Праці НТШ. Серія «Хімія і біохімія». – 2014. – Т. 41. – С. 51–69.
 2. Гніздюх Ю. Модифікація поверхонь полімерних матеріалів поліаніліном та їх застосування. Короткий огляд / Юлія Гніздюх, Михайло Яцишин, Наталія Пандяк // Праці НТШ. Серія «Хімія і біохімія» – 2015. – Т. 42. – С. 25–42.
 3. Синтез і властивості композитів глауконіт/поліанілін допований цитратною кислотою / Михайло Яцишин, Юлія Литвин, Вікторія Макогон, Павло Демченко, Алла Лема // Праці НТШ. Серія «Хімія і біохімія» – 2015. – Т. 42. – С. 72–85.
 4. Властивості плівок поліпіролу, хімічно осаджених на поліетилен-терефталатні підкладки / Ю. Гніздюх, М. Бас, М. Яцишин, Р. Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Вип. 56, Ч. 2. − C. 345−351.
 5. Яцишин М. Властивості композитів поліанілін/глауконіт, синтезованих у водних розчинах сульфатної кислоти / М. Яцишин, В. Макогон, П. Демченко, Ю. Стадник, Н. Думанчук // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. Ч. 2. – С. 360–370.
 6. Механохімічний синтез композитів поліанілін/глауконіт вмісний мінерал / М. Яцишин, Н. Завіховська, В. Макогон, Ю. Кулик, Ю. Стадник // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Ч. 2. – С. 388–398.

Конференції:

 1. Тези доповідей на міжнародних конференціях:
 2. Механохімічний синтез композитів природний мінерал/поліанілін / Стасів Н.Л., Ціко У.В., Макогон В.М., Яцишин М.М. // VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Хімія та сучасні технології”. Тези доповідей. IV том. 27-29 квітня 2015 р. Україна, Дніпропетровськ. С. 121−122.
 3. Гніздюх Ю. Плівки поліаніліну на поліетиленових підкладках / Гніздюх Ю., Бас М., Яцишин М. // VІI Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології», 27–29 квітня 2015 р, Дніпропетровськ, Україна: тези доповідей, ІV том. – С. 142-143.
 4. Макогон В.М. Структура композитів глауконіт/поліанілін допований цитратною кислотою / Макогон В.М., Литвин Ю.А., Яцишин М.М. // VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Хімія та сучасні технології”. Тези доповідей. IV том. 27-29 квітня 2015 р. Україна, Дніпропетровськ. С. 167−168.
 5. Демчина І.І. Структура плівок поліпіролу на електродах з аморфних сплавів складу Al87Ni8(РЗМ5) Демчина І..І., Полігас О.В, Яцишин М.М. // VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Хімія та сучасні технології”. Тези доповідей. IV том. 27-29 квітня 2015 р. Україна, Дніпропетровськ. С. 169−170.
 6. Гніздюх Ю. Структура та морфологія плівок поліпіролу на поверхні поліетилентерефта­лату / Юлія Гніздюх, Михайло Яцишин, Олександр Решетняк // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження І. Пулюя, (Тернопіль, 19–20 травня. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 39.
 7. Макогон В. Термічний аналіз композитів глауконіт/поліанілін допований оксалатною кислотою / Вікторія Макогон, Юлія Литвин, Михайло Яцишин // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження І. Пулюя, (Тернопіль, 19–20 травня. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. С. 53−54.
 8. Physical properties of hybrid composites on the base of glauconite and polyaniline / М.М. Yatsyshyn, V.M. Makohon, О.V. Reshetnyak, Yu.V. Stadnyk, N.Ya. Dumanchuk // The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids : Program and Book of Abstracts. Lviv, Ukraine, 12-15 September 2015. – Lviv, 2015. – P. 47-48.
 9. deposition of the polyaniline and polypyrrole in the potentiodynamic mode on the Al87Ni8(REE)5 amorphous alloys electrodes / Мykhaylo Yatsyshyn, Ivanna Demchyna, Оleksandr Reshetnyak, Nestor German, Roman Serkiz // The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids : Program and Book of Abstracts. Lviv, Ukraine, 12-15 September 2015. – Lviv, 2015. – P. 54-55.
 10. Spectralproperties ofpolypyrrole filmson the polyethylene terephthalate substrate / Yuliia Hnizdiukh, Mykhaylo Yatsyshyn, OleksandrReshetnyak, Nataliya Pandyak // The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids : Program and Book of Abstracts. Lviv, Ukraine, 12-15 September 2015. – Lviv, 2015. – P. 56-57.

 

 1. 2. Тези доповідей на вітчизняних конференціях:
 2. Гніздюх Ю.А. Наноплівки поліаніліну на поліетиленових підкладках / Гніздюх Ю.А., Яцишин М.М. // VІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2015» (ХКЧ’15): тези доповідей. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 20-22 квітня 2015 р. – С.125–126.
 3. Макогон В. Термічна стабільність композитів глауконіт/поліанілін допований цитрат­ною кислотою / Макогон В.М., Литвин Ю.А., Яцишин М.М. // VIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2015» (ХКЧ’15) ”: тези доповідей. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 20-22 квітня 2015 р. – С.159-160.
 4. Потенціодинамічне осадження плівок поліпіролу на електроди з аморфних сплавів складу Al87Ni8(РЗМ)5 / Демчина І.І., Полігас О.В., Яцишин М.М., Герман Н.В. // VIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2015» (ХКЧ’15) ”: тези доповідей. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 20-22 квітня 2015 р. – С. 133.
 5. Плівки поліаніліну на поліетиленових матрицях / Юлія Гніздюх, Марія Бас, Михайло Яцишин, Наталія Думанчук // Збірник наукових праць: ХV наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015». Львів, 24-27 травня 2015 року – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – C. У25.
 6. Властивості композитів глауконіт/поліанілін допований цитратною кислотою / Вікторія Макогон, Юлія Литвин, Михайло Яцишин та ін. // Збірник наукових праць: ХV наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015». Львів, 24-27 травня 2015 року – Львів: Ви­давничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – C. У50.
 7. Плівки поліпіролу на електродах з алюмінійвмісних аморфних сплавів / Іванна Демчина, Ольга Полігас, Михайло Яцишин, Наталія Пандяк // 15-та наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2015”: зб. наук. праць. Львів, 24 травня-27 травня 2015 р. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2015. – С. У54.
 8. Синтез композитів природний мінерал/поліанілін твердофазовим методом / Наталя Стасів, Уляна Ціко, Вікторія Макогон, Михайло Яцишин // Збірник наукових праць: ХV наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015». Львів, 24-27 травня 2015 року – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – C. Ф40.
 9. Плівки поліаніліну і поліпіролу на поверхні електродів із аморфних сплавів на основі алюмінію / Яцишин М.М., Демчина І.І., Гніздюх Ю.А., Макогон В.М. / Збірник центру наукових публікацій “Велес” за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “ІІІ літні наукові читання” м. Київ: збірник статей. – К. Центр наукових публікацій, – 2015. – С. 9-13

 

2016 рік

Статті:

 1. Properties of Glauconite/Polyaniline Composite Prepared in Aqueous Solution of Citric Acid / Yatsyshyn M., Saldan I., Milanese C., Makogon V., Zeffiro A., Bellani V., Di Lorenzo R., Cofrancesco P., Girella A., Dondi D., Reshetnyak O., Korniy S. // J. Polym. Environm. – 2016. – Vol. 24. – P. 196–205 (IF 1,969 (2015)). DOI 10.1007/s10924-016-0763-x”
 2. Properties of the hybrid glauconite/polyaniline composites synthesized in the aqueous citrate acid solutions / Mykhaylo Yatsyshyn, Viktoriia Makogon, Oleksandr Reshetnyak, Pavlo Demchenko, Nataliya Dumanchuk and Yuriy Stadnyk // Chemistry & Chemical Technology. – 2016. № 4. – P. 429-435. http://science2016.lp.edu.ua/properties-hybrid-glauconitepolyaniline-composites-synthesized-aqueous-citrate-acid-solutions. DOI 10.23939/chcht10.04.429
 3. Яцишин М.М. Структура та морфологія плівок поліпіролу, хімічно осаджених на поліетилентерефталатні підкладки. М.М. Яцишин, Ю.А. Гніздюх // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2016. – Т. 7, № 1. – С. 73-85
 4. Стеців Ю. Властивості плівок поліаніліну, осаджених in situ на ацетат целюлозний субстрат / Ю. Стеців, І. Галущак, М. Яцишин, Р. Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч. 2. − C. 418−431.
 5. Макогон В. Композити глауконіт/поліанілін, допований хлоридною кислотою / В. Макогон, М. Яцишин, П. Демченко // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч. 2. – С. 471–483.
 6. Властивості механохімічно і хімічно синтезованих композитів каолін/поліанілін / М. Яцишин, У. Ціко, Ю. Кулик, Р. Серкіз, Н. Пандяк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч. 2. − C. 451–461.
 7. Стеців Ю. Кінетика формування та дедопування плівок поліаніліну на полімерних підкладках-матрицях / Юлія Стеців,, Христина Демко, Михайло Яцишин, Наталія Пандяк // Праці НТШ. Серія «Хімія і біохімія» – 2016. – Т. 43. – С. 37–49.
 8. Термічна стабільність гібридних композитів на основі глауконіту і поліаніліну допованого оксалатною кислотою / Вікторія Макогон, Юлія Семенюк, Михайло Яцишин, Віктор Закордонський, Наталія Думанчук, Надія Фартушок // Праці НТШ. Хім. науки. − 2016. − Т.XLIV. − C.57−69

 

Конференції (тези доповідей):

 1. Тези доповідей на міжнародних конференціях:
 2. Adsorption of aniline and self-organization of polyaniline layers on the surface of substrates of different nature / M.M. Yatsyshyn, Yu.A. Stetsiv, V.M. Makogon, U.V. Tsiko, M.M. Soltys // Proceedings of XV Ukrainian-Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, simultaneously with 2nd NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials. – Lviv, Ukraine, 12–15 September 2016. – P. 194.
 3. Hybrid composites materials on the basis of glauconite and sulfate acid doped polyaniline / Viktoriia Makogon, Mykhaylo Yatsyshyn, Oleksandr Reshetnyak, Yuriy Kulyk, Nataliya Dumanchuk // Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів»: зб. тез доповідей. – Львів: Растр-7, 21–23 вересня 2016. – Р. 32.
 4. Stetsiv Yu. Morphology or polyaniline films on polymeric substrates of different nature / Yuliia Stetsiv, Mykhaylo Yatsyshyn // Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів»: зб. тез доповідей. – Львів: Растр-7, 21–23 вересня 2016. – Р. 16.
 5. Тези доповідей на вітчизняних конференціях:
 6. Макогон В.М. Структура композитів глауконіт/поліанілін, допований оксалатною кислотою/ Макогон В.М., Яцишин М.М., Демченко П.Ю. // Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», 29–30 березня 2016 р., Вінниця / Донецький національний університет, Україна: збірник тез доповідей: редколегія: О.М. Шендрик (відп. ред.) [та ін.]. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 146.
 7. Макогон В.М Структура композитів глауконіт/поліанілін/ Макогон В.М., Максимів Н.І., Яцишин М.М. // VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2016» (ХКЧ’16), 18- 20 квітня 2016 року: тези доповідей. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 171–172.
 8. Стеців Ю. Багатошарові плівки поліаніліну на поліетилентерефталатній підкладці / Стеців Ю.А., Яцишин М.М. // Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», 29–30 березня 2016 р., Вінниця / Донецький національний університет, Україна: збірник тез доповідей: редколегія: О.М. Шендрик (відп. ред.) [та ін.]. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 163.
 9. Стеців Ю.А. Фотолюмінесценція плівок поліаніліну на поліетиленових субстратах / Стеців Ю.А., Яцишин М.М. // VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2016» (ХКЧ’16), 18- 20 квітня 2016 року: тези доповідей. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 191–192.
 10. Демко Х.Р. Дослідження морфології наноплівок поліанілін цитрату, осаджених на полімерні підкладки-матриці / Демко Х.Р., Стеців Ю.А., Яцишин М.М. // V Наук.-практич. семінар студентів, аспірантів і молодих учених “Прикладні аспекти електрохімічного аналізу”: програма та тези доповідей, Львів, 6–8 жовтня 2016 р. – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 25–26.
 11. Ціко У.В. Твердофазовий синтез поліаніліну і композиту каолін/поліанілін / Ціко У.В., Яцишин М.М. // VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2016» (ХКЧ’16): 18- 20 квітня 2016 року: тези доповідей. Х.: – ХНУ імені В.Н. Каразіна, 18-20  квітня 2016. – С. 201–202.
 12. Ціко У.В.Твердофазовий синтез феназинових структур поліаніліну / Ціко У.В., Яцишин М.М. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих вчених та студентів  “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи”, 28-29 жовтня 2016 року м. Луцьк. 28-29 жовтня 2016. – С. 158

 

2017 рік

Монографії (розділ 1, 2, 8, 12, 14):

Computational and Experimental Analysis of Functional Materials / Oleksandr V. Reshetnyak, Gennady E. Zaikov (Eds.) [Series: AAP Research Notes on Polymer Engineering Science and Technology]. Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, CRC Press (Taylor@ Francis Group), 2017. (ISBN 978-177-188-342-9).

 1. Chapter 1. Polyanilines: The Role of Particles of Radical Nature in Obtaining of Polymers/Copolymers with a System of Conjugated π-Bonds / O. V. Reshetnyak, M. M. Yatsyshyn, and L. I. Bazylyak // P. 1–60.
 2. Chapter 2. Morphology of Polyaniline’s Films Electrochemically Deposited on the Surface of Al-Based Amorphous Metal Alloys / М. М. Yatsyshyn, L. М. Boichyshyn, I. I. Demchyna, and Yu. А. Gnizdyukh // 61–90.
 3. Chapter 8. Corrosion Protection of Aluminum and Al-Based Alloys by Polyaniline and Its Composites / О. V. Reshetnyak and М. M. Yatsyshyn // Р. 287–330.
 4. Chapter 12. Surface Modification of Polymeric Materials by Polyaniline and Application of Polyaniline/Polymeric Composites / Yu. A. Hnizdiukh, M. M. Yatsyshyn, and O. V. Reshetnyak // Р. 423–472.
 5. Chapter 14. Structure and Thermal Stability of Silica–Glauconi-Te / Polyaniline Composite // M. M. Yatsyshyn, V. M. Makogon, O. V. Reshetnyak, and J. Błażejowski // Р. 497–520.

 

Патенти:

 1. Патент України на корисну модель №114302. МПК С08G 73/00, C08L 61/00, H01B 1/12.

Спосіб механохімічного синтезу поліаніліну або композитного матеріалу на основі каоліну і поліаніліну / Яцишин Михайло Миколайович (UA); Ціко Ульяна Василівна (UA) // заявник та патентовласник Львівський національний університет імені Івана Франка // Заявка №u 201608262 від 26.07.2016 р. Опубл. 10.01.2017. Бюл. № 1.

 1. Патент України на корисну модель № 113146. МПК С08G 73/00, C99Z 99/00, H01B 1/12.

Композитний матеріал на основі поліаніліну /Яцишин Михайло Миколайович (UA); Ціко Ульяна Василівна (UA); Кіт Любов Ярославівна (UA); Кулик Юрій Орестович (UA); Серкіз Роман Ярославович (UA) // заявник та патентовласник Львівський національний університет імені Івана Франка // Заявка №u 201607810 від 15.07.2016 р. Опубл. 10.03.2017. Бюл. № 6.

 1. Патент України на корисну модель №114301. МПК С08G, 73/00, C08L 63/00, H01B 1/12. Струмопровідний магнітний композитний матеріал на основі поліаніліну та глауконіту / Яцишин Михайло Миколайович (UA); Макогон Вікторія Миколаївна (UA); Стеців Юлія Антонівна (UA); Демченко Павло Юрійович (UA) // заявник та патентовласник Львівський національний університет імені Івана Франка // Заявка №u 201607810 від 15.07.2016 р. Опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5.

Біографія

Доцент Яцишин Михайло Миколайович (нар. 12.04.1956 р.) – кандидат хімічних наук (1991 р., спеціальність 02.00.04 – фізична хімія та 02.00.03 – органічна хімія; тема дисертаційної роботи – “Кінетика реакцій синтезу і термічних перетворень композицій на основі пероксидів ацилів”); вчене звання – доцент (2005). Автор 120 наукових робіт, в тому числі 45 статей та 2 авторських свідоцтв. Член Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Розклад