Коник Марія Богданівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-03

Електронна пошта: mariya.konyk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження діаграм стану металічних систем за участю Германію, Стануму, Стибію, кристалічних структур сполук, які в них утворюються, а також деяких фізичних властивостей тернарних сполук.

Курси

Публікації

Співавтор 7 навчальних посібників, 44 статей, тез 48 доповідей, зокрема:

Kaczorowski D. Magnetic and electrical transport properties of Gd2CoGe6 and Tb2CoGe6 germanides / D. Kaczorowski, M. Konyk, L. Romaka // J. Alloys Compd. – 2012. – Vol. 526. – P. 22–24.

Коник М.Б. Взаємодія компонентів у потрійній системі Er-Mn-Ge при 870 К / М.Б. Коник, Л.П. Ромака, В.В. Ромака, Р.Я. Серкіз. // Фіз. хім. тверд. тіла – 2012. – Т. 13. – С. 956–963.

Duraj R. Magnetic properties of RE2MnGe6 (R = La, Ce) and YMn0,3Ge2 germanides / R. Duraj, M. Konyk, J. Przewoznik, L. Romaka, A. Szytula // Solid State Sci. – 2013. – Vol. 25. – P. 11–14.

Shein A.B. Study of kinetics and mechanism of hydrogen evolution reaction on CeMe2Ge2 electrodes (Me = Fe, Co, Ni) / A.B. Shein, V.I. Kichigin, M. Konyk, L. Romaka, Yu. Stadnyk // Chem. Met. Alloys – 2013. – Vol. 6. – P. 113–120.

Konyk M. The V–Cu–Sb ternary system at 773 K: crystal structure, band structure, and physical properties / M. Konyk, L. Romaka, P. Demchenko, V. V. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Horyn // J. Alloys Compd. – 2014. – Vol. 589. P. 200206.

Romaka L. Interaction of the components in the V-{Fe,Ni}-Sn ternary systems /
L. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk,
A. Horyn, V. V. Romaka, R. Serkiz,
V. Krayovskyy // Chem. Met. Alloys. –2015. – Vol. 8, No. 3/4. – P. 75–82.

Виконавець дербюджетної теми ХН-13Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (0115U003257).

За останні п’ять років брала участь у 10 конференціях, зокрема:

XII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 22-26 September 2013, Lviv, Ukraine.

XX International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, 12-15 September 2015, Lviv, Ukraine.

XIIІ International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 25-29 September 2016, Lviv, Ukraine.

Біографія

 

КОНИК  Марія Богданівна  – хімік-неорганік, канд. хім. наук (Фазові рівноваги, кристалічні структури і фізичні властивості сполук в системах Ce-{Mn,Fe,Co,Ni}-Ge, 1989). Закінчила хім. ф-т Львів. ун-ту (1980), аспірантуру (1986). У 1980–83 інженер, 1986–89 мол. наук. співроб., 1989–99 наук. співроб., 2000-2005 асист., з 2006 доц. каф. неорган. хімії Львів. ун-ту (23.1.2008 присвоєно вчене звання доцента). Наук. інтереси: кристалохімія інтерметал. сполук і діаграми стану потрійних систем рідкісноземельних і перехідних металів з германієм або станумом. Бл. 100 наук. праць, 7 навч.-метод. праць, зокр., Кристаллическая структура соединения Ce5NiGe2 (Кристаллография. 1987. Т. 32. № 4, с соавт.); Ce-Ni-Ge and Nd-Ni-Ge phase diagrams: systematics of rare earth-nickel-germanium compounds (J. Alloys Compd. 1996. Vol. 236, with co auth.); Magnetic and electrical properties of R2CuGe6 compounds (R=Y,Ce,Nd,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Yb) (J. Alloys Compd. 2000. Vol. 311, with co-auth.), Phase equilibria in the Sm-Co-Sn ternary system at 870 K and 770K (Chem. Met. Alloys 2008.Vol.1(2), with co auth.), Reinvestigation of the isothermal section of the Ce-Co-Ge ternary system, at 7000C (J. Alloys Compd. 2010. Vol. 488, with co auth.). ( Чл. Комітету кристалографів України та Міжнар. спілки кристалографів.

Лекційні курси, кількість лекційних год.

  1. Неорганічна хімія (для студентів геологічного ф – ту, кваліфікаційний рівень – бакалавр), 32 год.
  2. Методика викладання хімії (для студентів біологічного ф – ту, кваліфікаційний рівень – бакалавр), 16 год.
  3. Методика викладання хімії (для студентів біологічного ф – ту, кваліфікаційний рівень – бакалавр, заочна форма навчання), 6 год.
  4. Методика викладання фахових хімічних дисциплін (для студентів біологічного ф – ту, кваліфікаційний рівень – магістр), 16 год.

5. Оглядові лекції до Державного іспиту з курсу “Методика вик-ладання хімії” біологіч-ний факультет, заочна форма навчання), 6 год.

Навчально-методичні посібники

  1. Шпирка З. М., Коник М. Б. “Методичні рекомендації до комплексного державного іспиту (дисципліна “Методика викладання хімії”) для студентів біологічного факультету”. Львів, Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка. 2012, 48 c.
  2. Коник М.Б., Стародуб П.К., Ничипорук Г.П. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Хімія” для студентів 1 курсу геологічного факультету, напрям 6.040103 “Геологія”, Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014, − 72 с.
  3. Коник М.Б., Шпирка З.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014, − 48 с.

Розклад