Кафедра аналітичної хімії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

колектив КАХ (2010 р.) 

колектив КАХ (2017 р.)

Коротка історія кафедри

КАХ була створена в 1944-45 рр. Першими професорами у Львівському університеті, які викладали аналітичну хімію (з 1851) на філософському, а згодом (1895) на медичному факультеті німецькою мовою були: Ф. Плесс, Ю. Грабовський, Ю. Шрамм, Б. Ляхович, С. Толочко і З. Вейзберг.

Велику роль у поширенні знань з аналітичної хімії та інших наук відіграло Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка (НТШ), особливо його математико-природничо-медична секція. Ця секція організовувала лекції з різних питань природознавства, а з 1897 р. стала видавати наук. журнал “Збірник математико-природничо-медичної секції НТШ”, їх було видано 32 томи.

На початку ХХ століття аналітичну хімію викладали проф. В. Тшебятовський і В. Кемуля. З 1931 р. В. Кемуля почав впроваджувати полярографію для визначення малих кількостей речовин, а також вивчати вплив поверхнево-активних речовин на електродні процеси.

Першим завідувачем кафедри був доц. Круговий Н.С. (1945–1946 рр). Надалі кафедру очолювали доц. Золотухін В.К. (1946–1962 рр), доц. Головатий Р.М. (1962–1970 рр), доц. Зінчук В.К. (1970–1972 рр), проф. Кузьма Ю.Б. (1972–2003 рр), доц. Чихрій С.І. (2003–2005 рр), проф. Каличак Я.М. (2005–2014 рр). З 2015 р. кафедру очолює доц. Дубенська Л.О.

 Наукове та навчальне обладнання

Навчальна робота студентів проходить в 2-х лабораторіях аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу (кожна на 25–30 робочих місць). Наукова апаратура: спектрофотометри (HACH DR/4000V, Specord M40, Specord M80, AAS-1, AAS-3, FLAPHO), фотоколориметри (КФК-2, КФК-3, ФЕК-56М), полярографи (ПУ-1, ППТ), хроматографи (ЛХМ8-МД, 3700) хемілюмометри, рентгенівський порошковий дифрактометр ДРОН-3М, рентгенівські апарати УРС-2,0, УРС-55), а також унікальне обладнання власного виробництва.

Методичні та наукові публікації. Конференції

За період 1945-2014 науковцями кафедри опубліковано понад 1860 наук. статей та праць. За результатами роботи отримано 13 патентів України на корисну модель.
Викладачі каф. брали участь у підготовці до видання 4-ох мовного хімічного словника (Хемічний словник, Львів, 1999); Ю. Кузьма входив до складу авторського колективу 3-ох томного видання “Диаграммы состояния двойных металлических систем” (Машиностроение, М., 1996-2001). Роботи співроб. каф. постійно публікуються у Віснику Львів. ун-ту, сер. хімічна.

Наукові монографії:

Ю.Б.Кузьма “Кристаллохимия боридов” (Львів, 1983, 164 с.);

Ю.Б.Кузьма, Н. Чабан “Двойные и тройные системы, содержащие бор” (Москва, 1990, 318 с.);

Yu.Kuz’ma, S.Chykhrij “Phosphides” (In Handbook of the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam. 1996. Vol.25, p.285-434);

Ya.Kalychak, V.Zaremba, R.Pottgen, M.Lukachuk, R.-D.Hofmann “Rare-earth – transition metal – indides” (In Handbook of the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam. 2005. Vol.34, p.1-133).

КАХ була організатором та співорганізатором наукових конференцій:

 •  VI науково-технічний семінар по фосфору “Наукові і матеріалознавчі проблеми хімії фосфору і його неорганічних сполук” (“Фосфор України-93”), Львів, 1993;
 •  ІІ міжнародна конференція “Чистота довкілля у нашому місті”, Трускавець, 2004;
 •  Х Українсько-Польський Симпозіум з теоретичних і експериментальних досліджень міжфазних явищ та їх технологічного застосування, Львів, 2006;
 •  Науково-практичні семінари студентів, аспірантів і молодих учених “Прикладні аспекти електрохімічного аналізу”, Львів (2008, 2010; 2012, 2014, 2016);
 •  “Львівські хімічні читання”, Львів (2011, 2013, 2015);
 •  науковий семінар присвячений 75 та 80 річниці з дня народження професора Кузьми Ю.Б. (жовтень 2009, 2014).
 •  XV Українсько-Польський Симпозіум Теоретичні і експериментальні дослідже­ння міжфазних явищ та їх технологічні застосування
 •  До 65 річниці створення кафедри аналітичної хімії та 350-річчя від заснування Університету було проведено розширений науковий семінар кафедри, грудень 2010.

Співпраця з зарубіжними науковими закладами

 1. Інститут Макса Планка, Дрезден, Німеччина.
 2. Інститут Макса Планка, Штутгарт, Німеччина.
 3. Вестфальський університет, Мюнстер, Німеччина.
 4. Університет Ренн-1, Ренн, Франція.
 5. Науково-дослідний центр СNRS, Гренобль, Франція.
 6. Карловий університет, Прага, Чеська Республіка.
 7. Ягеллонський університет, Краків, Польща.
 8. Жешівська політехніка, Жешув, Польща.
 9. Краківська гірничо-металургійна Академія, Краків, Польща.
 10. Університет ім. М. Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща.
 11. Хімічний факультет університету м. Гамільтон, Канада.
 12. Віденський технічний університет, Відень, Австрія.

Студентський науковий гурток

На кафедрі аналітичної хімії працює студентський науковий гурток, членами якого є 45 студентів. В травні 2016 проведено І тур звітної наукової конференції студентів, де заслухано 12 доповідей. Участь у конференції брало 39 осіб. На факультетському турі конференції виголошено 2 доповіді, авторами яких були студенти Салій Д. (наукові керівники доц. Тимошук О.С.. та асп. Хвальбота Л.О.) і Плотнікова К. (наукові керівники доц. Дубенська Л.О. та асп. Творинська С.І.).
З участю студентів у 2016 р. опубліковано 6 статей, з них 2 статті в журналах, які мають імпакт-фактор, 4 статті у вітчизняних фахових виданнях. У співавторстві зі студентами опубліковано 19 тез доповідей, з них 7 на міжнародних та 12 на вітчизняних конференціях.
Студентка IV курсу Сарахман О.М. нагороджена дипломом ІІ ступеня Конкурсу студентських наукових робіт, який відбувся у березні 2016 р. у м. Дніпропетровську, за роботу “Полярографічне визначення лідокаїну: розроблення і валідація методики” (науковий керівник доц. Дубенська Л.О.).

Співробітники

завідувачДУБЕНСЬКА Лілія Осипівназавідувач
професорКАЛИЧАК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентЖАК Ольга Володимирівнадоцент
доцентКОРКУНА Ольга Яремівнадоцент
доцентЛОМНИЦЬКА Ярослава Федорівнадоцент
доцентПАЦАЙ Ігор Орестовичдоцент
доцентРИДЧУК Петро Васильовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХОВИЧ Богдан Мирославовичдоцент
доцентТИМОШУК Олександр Сергійовичдоцент
провідний науковий співробітникВАСИЛЕЧКО Володимир Орестовичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникТИВАНЧУК Юрій Богдановичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГРИЩУК Галина Василівнанауковий співробітник
науковий співробітникДЗЕВЕНКО Марія Віталіївнанауковий співробітник
науковий співробітникОЛЕКСІВ Леся Вікторівнанауковий співробітник
молодший науковий співробітникТУПИС Андрій Миколайовичмолодший науковий співробітник
завідувачМИЦУК Роман Дмитровичзавідувач
провідний інженерМІЛЯН Володимир Володимировичпровідний інженер
інженер 1 категоріїШУМІНСЬКИЙ Євген Степановичінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїЦЕЛЕВИЧ Марія Володимирівнаінженер 2 категорії
інженерБАГДАЙ Світлана Романівнаінженер
інженерТОПОЛЬНИЦЬКА Лариса Леопольдівнаінженер
старший лаборантОСТАП’ЮК Лариса Мечиславівнастарший лаборант
старший лаборантШАБАЛКІНА Христина Богданівнастарший лаборант
аспірантСТАШКІВ Ольга Дмитрівнааспірант
аспірантТВОРИНСЬКА Софія Ігорівнааспірант
аспірантФЕДИШИН Орест Степановичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Ю.Кузьма, Я.Ломницька, Н.Чабан “Аналітична хімія”, 2001, 297 с.;
 • Я.Ф.Ломницька, Н.Ф.Чабан, Ю. Кузьма “Лабораторний практикум з аналітичної хімії”, 2004, 230 с.;
 • Зінчук В., Гута О. “Хімічні методи якісного аналізу”, 2006, 152 c.;
 • Т.Я. Врублевська, О.С. Тимошук  “Методи розділення та концентрування в аналізі складних речовин”  2007, 211 с.;
 • В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська “Фізико-хімічні методи аналізу”, 2008, 361 с. (гриф МОН України);
 • Скоробогатий Я.П., Ощаповський В.В., Василечко В.О., Кусковець С.Л. “Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив”, 2008, 222 с. (Гриф МОН України).
 • Ломницька Я.Ф., Чабан Н.Ф. “Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях: навч. посібник, 2009. 303 с.
 • Жак О.В., Каличак Я.М. “Загальна хімія: Навчальний посібник, 2010, 368 с. (Гриф МОН України)
 • Левицька Г. Д., Дубенська Л. О. Електрохімічні методи аналізу: навч. посібн. 2011.  273 с. (Гриф МОН України)
 • Врублевська Т.Я., Ридчук П.В., Тимошук О.С.  Методи розділення та концентрування речовин в аналізі: навч.-метод. посіб. 2011. 336 с. (Гриф МОН України).
 • Калембкевич Я., Любчак Я., Копач С., Папцяк Б., Карп’як В., Опайнич І., Каличак Я. Назви хімічних речовин у скорочених позначеннях. Словник–довідник. 2011. 360 с.
 • Коркуна О.Я. Аналіз лікарських засобів. Лабораторний практикум: навч.–метод. посіб. 2012. 464 с.
 • Ломницька Я.Ф., Василечко В.О. Методи аналізу об’єктів довкілля. Курс лекцій. Частина 1. Хімічний склад ґрунтів, вод, продуктів харчування, їхнє забруднення / 2014. – 118 с.

Дослідження

Наукові напрямки кафедри

Науково-дослідна робота кафедри аналітичної хімії проводиться за такими основними напрямками:

 • – процеси комплексоутворення металів з органічними барвниками та застосування їх у полярографії;
 • – сорбція важких металів на цеолітах;
 • – високочутливі методи визначення різних аналітів;
 • – взаємодія перехідних та рідкісноземельних металів з р-елементами B, Al, Ga, In, P, As, Sb та їхніх гідридів (побудова ізотермічних перерізів діаграм стану, синтез тернарних сполук та дослідження їх кристалічної структури і властивостей);
 • – дослідження хімічних рівноваг спектрофотометричним методом;
 • – розробка обладнання для хімічних досліджень та аналізу.

Держбюджетні науково-дослідні теми

Держбюджетна тема ХА-32 Ф «Закарпатські цеоліти в аналітичній хімії розсіяних елементів, бактерицидних, протипухлинних засобів та інших біологічно активних речовин» (термін виконання: 01.02.2016 – 31.12.2018 рр.).
Науковий керівник: Каличак Ярослав Михайлович, доктор хімічних наук, професор.
В рамках теми виконуються роботи:
Розроблення методик концентрування слідових кількостей Ag(I) у природних водах в режимі твердофазової екстракції з використанням Na- та Н- форм закарпатського клиноптилоліту. Досліджені антибактеріальні властивості композицій Ag–Na–H-клиноптилоліт. На основі природної і Na-форми клиноптилоліту запропоновані методики концентрування Ga(III) у водах та технологічних розчинах в режимі твердофазової екстракції. На основі композиції Се(ІІІ)–клиноптилоліт запропонований сорбційно-люмінесцентний метод визначення нанограмових кількостей Се. Розроблені високочутливі селективні методики вольтамперо­метричного визначення місцевих анестетиків – лідокаїну та тримекаїну в лікарських засобах. Досліджені реакції комплексоутворення Os(IV), Rh(III) та Pd(II) з рутином стали базовими під час розробок спектрофотометричних (СФ) методик визначення Os(IV) та рутину. На основі азосполук розроблені високочутливі селективні методики вольтамперометричного визначення Rh(III), Dy(III) та Y(III). Розроблені СФ методики визначення Pd(II) та Ru(IV) з використанням азолідонових похідних. На основі реакцій окситетрацикліну з фуксином та 1-діазо-2-нафтол-4-сульфокислотою розроблені дві СФ методики визначення окситетрацикліну у ветеринарних препаратах.

За результатами роботи у 2016 р. опубліковано 21 наукову статтю; статті у журналах списку ISI – 4; статті в інших виданнях, включених до наукометричних баз даних – 3, статті в інших закордонних виданнях – 3; статті у фахових виданнях України – 10, статті в інших вітчизняних виданнях –1 та 37 тез доповідей на конференціях, з них 17 – на міжнародних. Отримано 1 патент на винахід та 2 патенти України на корисну модель.

Науковці підрозділу видали розділ у монографії загальним обсягом 1,5 друк. арк.: Vasylechko V. Ecological aspects of water as food and raw material in food industry / V. Vasylechko, Ya. Skorobogatyi, G. Gryshchouk // in Monograph: Ecological innovation; Eds.: O. Paraska, N. Radek, M. Bonek. – University Professional Skills in Pinczow. – Pinczow, Poland. – 2015. – P. 91-116.

7 жовтня 2019 р. Відкриття виставки «Марія Склодовська-Кюрі. Надзвичайна жінка»

09.10.2019 | 17:55

7 жовтня 2019 року у Виставковій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося відкриття виставки «Марія Склодовська-Кюрі. Надзвичайна жінка».
Автор проекту, дослідниця із Ягеллонського університету Аліція Рафальська-Ласоха, координатор виставки у Львові, декан хімічного факультету Григорій Дмитрів.
Детальніше про виставку можна довідатись на сайті Університету.
8 жовтня Виставку відвідала низка учнівських делегацій шкіл Львова, котрі мали можливість поспілкуватись з автором та організатором виставки.

Читати »

4 жовтня. Хімічні діалоги

09.10.2019 | 17:49

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених хімічного факультету продовжує розвиватись і започатковує нову форму діяльності: Наукові діалоги.
Перший захід з цієї серії відбувся 4 жовтня 2019 року о 13:30 в ауд. №6. Модерував діалоги бронзовий призер учнівської хімічної олімпіади в Парижі, студент 1-го курсу Анатолій Кузнєцов, котрий обрав темою обговорення “Реакції протон зв’язаного трансферу електрону в органічному синтезі”.
Найвищою цінністю цих Діалогів є те, що ініціатива їхнього проведення, як і уся організація була від Наукового товариства.
Успіхів нашій талановитій молоді!

Читати »

29 вересня Наукові пікніки у Львові

04.10.2019 | 19:12

Хімічний факультету та Наукове товариство студентів та аспіратнів Хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка  разом з корпорацією Артеріум активно взяли участь в Наукових пікнікав у Львові, котрі організовувала влада міста разом з освітнім простором LvivOpenLab.
Окрім насиченого хімічного шоу від Миколи Лехновського, нашого випускника, котрий тепер працює в корпорації Артеріум учні та їхні батьки мали змогу насолодитись виглядом різноманітних кристалів, як великих, так і таких, які треба було розглядати під мікроскопом.
Байдужих до хімії в цей день не було нікого...

Читати »

27 вересня Малопольська Ніч Науковців

04.10.2019 | 18:21

Делегація хімічного факультету у складі декана факультету Григорія Дмитріва та членів Наукового товариства студентів та аспіратнів Хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Марії Лопачак, Тараса Сеха та Гордія Андрусіва на запрошення Наукового кола хімічного факультету Ягеллонського університеу взяла участь у Малопольській Ночі Науковців, котра, традиційно відбувається в Кракові щороку в отанню п’ятницю вересня.
Окрім переймання досвіду в проведенні пізнавального хімічного показу представники Наукового товариства студентів та аспіратнів Хімічного факультету Львівського національного уеіверситету імені Івана Франка ознайомились з науковими лабораторіями...

Читати »

VІІ Школа молодих науковців “Рентгенівська дифракція: метод монокристалу”

19.09.2019 | 12:32

Шановні колеги, запрошуємо Вас до участі в школі молодих науковців.
Детальніше про школу можна ознайомитись на сайті заходу:
VІІ Школа молодих науковців “Рентгенівська дифракція: метод монокристалу”

Читати »