Методи визначення кристалічної будови речовин

Тип: На вибір студента

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Павлюк О. В.ХМХ-41, ХМХ-42, ХМХ-43

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41ст. наук. співробітник Токайчук Я. О., Пукас С. Я.
ХМХ-42ст. наук. співробітник Токайчук Я. О., Пукас С. Я.
ХМХ-43ст. наук. співробітник Токайчук Я. О., Пукас С. Я.

Опис курсу

Завданням спецкурсу “Методи визначення кристалічної будови речовини” в системі підготовки бакалаврів на кафедрі неорганічної хімії хімічного факультету є набуття майбутніми спеціалістами знань і навиків рентгенівських дифракційних методів дослідження структури речовини. Спецкурсу передує загальний курс “Кристалохімія”.

Лекційний курс складається із двох основних частин; в результаті вивчення курсу студент повинен знати:

– елементи геометрії, фізики та хімії кристалів, теорія розсіювання рентгенівських променів;

– методи та апаратура рентгенографії моно- та полікристалічних матеріалів у фотографічних і дифрактометричних варіантах, обробка експериментальних даних за допомогою комп’ютерних програм.

В результаті проведення лабораторних занять студент повинен вміти виводити просторові групи симетрії, описувати кристалічні структури неорганічних сполук, розраховувати структурний фактор, уточнювати координати атомів, досліджувати монокристали методами Лауе та обертання, виготовляти та розраховувати дебаєграми, проводити фазовий аналіз, виготовляти та індексувати дифрактограми, визначати параметри елементарних комірок.

Рекомендована література

Основна
1. Г.Б. Бокий, М.А. Порай-Кошиц, Рентгеноструктурный анализ, т. І. Издательство МГУ. Москва (1964) 490 с.
2. М.А. Порай-Кошиц, Практический курс рентгеноструктуриого анализа, т. II, Издательство МГУ, Москва (1960) – 632 с.
3. М.П. Шаскольская. Кристаллография, Высшая школа, Москва (1984) – 376 с.
4. Л.Л. Шевченко, Кристалохімія, Вища школа. Київ (1993) – 174 с.

Додаткова
1. Г.Б. Бокий, Кристаллохимия. Наука, Москва (1971)-400 с.
2. V.K. Pecharsky, P.Y. Zavalij, Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, Springer, New York (2009) – 741 p.
3. C. Giacovazzo, Ed., Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press. Oxford (1994) -654 p.
4. Ch. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction. Oxford University Press, Oxford (1997) – 249 p.
5. D.L. Bish, .I.E. Post, Eds. Modern Powder Diffraction. Mineralogical Society of America. Washington D.C. (1989) – 369 p.
6. E. Парте, Елементи неорганічної структурної хімії. Світ. Львів (1993) – 104 с.
7. П.И. Крипякевич, Структурные типы интерметахіических соединений, Наука. Москва (1977)-288 с.
8. Е.И. Гладышевский, О.И. Бодак, Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов. Издательство Львовского университета, Львов (1982) – 254 с.
9. J.II. Westbrook, R.L. Fleischer, Eds., Intermetallic Compounds. Vol. 1,2. John Wiley & Sons, Chichester (1993)-754 p.
10. E. Parthe, L. Gclato, B. Chabot. M. Penzo, K. Cenzual. R. Gladyshevskii, TYPIX Standardized
Data and Crystal Chemical Characterization of Inorganic Structure Types, Vol. 1-4. Springer-
Verlag, Berlin (1993,1994) – 1596 p.
11. International Tables for Crystallography, Vol. A, Kluwer Academic Publishers. Dordrecht
(2002)-911 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму